Laidiens: 16.06.2014., Nr. 116

Darbības pārskati

OP 2014/116.DP1

LAS "Latvijas Krājbanka" pārskats par 2014.gada maiju saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161.panta 2.daļas 10.punktu

1. LAS "Latvijas Krājbanka" finanšu stāvokļa pārskats 2014.gada 31.maijā, euro (blakus uzrādīta informācija par 2014. gada 30.aprīlī)

Aktīvi

31.05.2014.

30.04.2014.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām

4324

3619

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

30 140 005

23 733 229

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1 034 553

1 024 951

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

711 991

707 785

Kredīti

31 814 468

36 935 360

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā

2 712 791

2 712 791

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums

5 824 032

6 362 355

Pārdošanai turētie kredīti

10 430 273

9 451 878

Pārējie aktīvi

5 063 918

5 137 846

Kopā aktīvi

87 736 355

86 069 814

Saistības

 

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru prasījumus par izmaksām noguldītājiem

267 186 801

267 186 801

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi

263 200 895

263 200 895

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi

656 708

367 690

Pārējās saistības

50 670 595

49 845 570

Kopā saistības

581 714 999

580 600 956

Pašu kapitāls

 

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums

78 203 529

78 203 529

Rezerves

890 682

890 682

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

-572 808 983

-572 808 983

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-263 872

-816 370

Kopā pašu kapitāls

-493 978 644

-494 531 142

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

87 736 355

86 069 814

Ārpusbilances posteņi

 

Iespējamās saistības

159 572

170 818

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

15 362 740

15 133 494

Turējumā esošie trešo personu līdzekļi (Kredītiestāžu likuma 172.p. 5.daļa)

470 022

473 299

 

2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2014.gada maijā, euro (blakus uzrādīti atgūtie aktīvi 2014.gada aprīlī)

05.2014.

04.2014.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

5 745 106

1 158 894

Nauda no kustamās mantas pārdošanas

4745

0

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

169 703

82 909

Nauda no meitas uzņēmumu pārdošanas

0

0

Kopā atgūtie aktīvi

5 919 554

1 241 803

 

3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 153.pantam) 2014.gada maijā, euro (blakus uzrādīti maksātnespējas procesa izdevumi 2014.gada aprīlī)

05.2014.

04.2014.

3.1. Administratora un administratora palīga atlīdzība

295 978

62 090

3.2. Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

173 889

194 176

3.3. Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

408 587

564 099

3.4. Tiesas izdevumi

0

0

3.5. Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

5248

21 795

3.6. Izdevumi izsoļu organizēšanai

2644

2939

3.7. Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

0

0

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

886 346

845 099


OP 2014/116.DP2

Apdrošināto aizsardzības fonda bilance

(latos)

AKTĪVI

31.12.2013.

31.12.2012.

 

AAF1

AAF2

AAF1

AAF2

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

 2 559 685

6 537 128

 1 379 499

3 719 678

Ieguldījumi vērtspapīros

  2 559 685

6 537 128

  1 379 499

3 719 678

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

  382 452

  813 150

  1 183 399

  2 838 870

Norēķini par prasībām (debitori)

96 429

  142 984

88 548

  125 068

Fonda dalībnieku saistības

96 429

  142 983

  88 548

  125 067

Norēķini par pārējām prasībām

-

1

-

1

Ieguldījumi vērtspapīros

  282 556

651 492

  1 091 351

2 695 081

Naudas līdzekļi

3467

18 674

3500

18 721

AKTĪVI KOPĀ

2 942 137

7 350 278

2 562 898

  6 558 548

 

PASĪVI

31.12.2013.

31.12.2012.

 

AAF1

AAF2

AAF1

AAF2

PAŠU KAPITĀLS

  2 942 115

  7 350 222

  2 562 878

  6 558 498

Tīrie finansiālie aktīvi (izpildes rezultāts)

  2 942 115

7 350 222

  2 562 878

  6 558 498

KREDITORI

22

56

20

50

Saistības par vērtspapīru norēķinu pakalpojumiem

22

56

20

50

PASĪVI KOPĀ

  2 942 137

  7 350 278

  2 562 898

  6 558 548

Apzīmējumi:

AAF1 - Apdrošināto aizsardzības fonds, ko veido dzīvības apdrošināšanas sabiedrību iemaksas

AAF2 - Apdrošināto aizsardzības fonds, ko veido pārējo apdrošināšanas sabiedrību iemaksas

Saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 28. panta prasību. Saīsinātais finanšu pārskats ietver 2013.gada 31.decembra bilanci. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Apdrošināto aizsardzības fonda bilance ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Apdrošināto aizsardzības fonda finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Pilns revidētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Apdrošināto aizsardzības fonda finanšu pārskats par 2013. gadu ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām. Ar pilnu finanšu pārskatu var iepazīties Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā: www.fktk.lv.

Finanšu pārskati ir apstiprināti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2014. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 83 (prot. Nr.17, 3. p.).

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR SAĪSINĀTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM

Latvijas Republikas Saeimai:

Pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver 2013.gada 31.decembra bilanci, ir sagatavoti, balstoties uz Apdrošināto aizsardzības fonda 2013. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2014. gada 29. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām revidentu atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām, atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana neaizvieto Apdrošināto aizsardzības fonda revidēto finanšu pārskatu lasīšanu.

Vadības atbildība

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām.

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810.Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem.

Atzinums

Mūsuprāt, pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti, pamatojoties uz Apdrošināto aizsardzības fonda 2013. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskajos aspektos ir atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām.

Deloitte Audits Latvia SIA

Licences Nr.43

Roberts Stuģis, valdes loceklis

Inguna Staša, LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.145

Rīga, Latvija

2014.gada 9.jūnijā


OP 2014/116.DP3

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas bilance

(latos)

AKTĪVI

31.12.2013.

31.12.2012.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

256 703

238 758

Nemateriālie ieguldījumi

88 287

95 926

Pamatlīdzekļi

145 709

115 602

Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem

9816

11 976

Kapitālieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

12 891

11 800

Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas

-

3454

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

3 553 438

3 487 274

Krājumi

192

85

Norēķini par prasībām (debitori)

1 125 909

1 092 801

Tirgus dalībnieku saistības pret Komisiju

1 016 317

1 043 629

Norēķini par pārējām prasībām

108 996

48 859

Norēķini par prasībām pret personālu

596

100

Pārmaksātie nodokļi

-

213

Nākamo periodu izdevumi

13 657

23 456

Naudas līdzekļi

2 413 680

2 370 932

AKTĪVI KOPĀ

3 810 141

3 726 032

 

(latos)

PASĪVI

31.12.2013.

31.12.2012.

PAŠU KAPITĀLS

3 548 637

3 496 336

Komisijas tīrie aktīvi (izpildes rezultāts)

3 548 637

3 496 336

KREDITORI

261 504

229 696

Norēķini ar piegādātājiem

103 409

97 414

Norēķini par darba samaksu

739

1084

Norēķini par nodokļiem

236

1098

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem un prēmijām

151 487

124 046

Uzkrājumi saistībām

5633

6054

PASĪVI KOPĀ

3 810 141

3 726 032

Saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 28.panta prasību. Saīsinātais finanšu pārskats ietver 2013.gada 31.decembra bilanci. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas bilance ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Pilns revidētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu pārskats par 2013.gadu ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām. Ar pilnu finanšu pārskatu var iepazīties Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā: www.fktk.lv.

Finanšu pārskati ir apstiprināti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2014.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.83

(prot. Nr.17, 3.p.).

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR SAĪSINĀTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM

Latvijas Republikas Saeimai:

Pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver 2013.gada 31.decembra bilanci, ir sagatavoti, balstoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2013.gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2014.gada 29.aprīļa ziņojumā mēs sniedzām revidentu atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām, atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana neaizvieto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas revidēto finanšu pārskatu lasīšanu.

Vadības atbildība

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām.

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810.Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem.

Atzinums

Mūsuprāt, pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2013.gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskajos aspektos ir atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām.

Deloitte Audits Latvia SIA

Licences Nr.43

Roberts Stuģis, valdes loceklis

Inguna Staša, LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.145

Rīga, Latvija

2014.gada 9.jūnijā


OP 2014/116.DP4

Noguldījumu garantiju fonda bilance

(latos)

AKTĪVI

31.12.2013.

31.12.2012.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

78 324 921

248 352 712

Norēķini par prasībām par garantētajām atlīdzībām

78 324 921

248 352 712

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

11 463 308

14 709 081

Norēķini par prasībām (debitori)

5 860 655

8 022 875

Noguldījumu piesaistītāju saistības

5 859 611

8 016 701

Prasības pret garantēto atlīdzību izmaksātājbanku

967

5 874

Norēķini par pārējām prasībām

77

300

Naudas līdzekļi

5 602 653

6 686 206

AKTĪVI KOPĀ

89 788 229

263 061 793

 

PASĪVI

31.12.2013.

31.12.2012.

PAŠU KAPITĀLS

71 286 472

184 006 326

Tīrie finansiālie aktīvi (izpildes rezultāts)

71 286 472

184 006 326

KREDITORI

18 501 757

79 055 467

Ilgtermiņa saistības

 -

56 405 000

Saistības par aizņēmumu (ilgtermiņa daļa)

 -

56 405 000

Īstermiņa saistības

10 572 366

13 604 765

Saistības par aizņēmumu (īstermiņa daļa)

10 572 366

13 604 765

Uzkrātās saistības

7 929 391

9 045 702

Uzkrātās saistības garantētajām atlīdzībām

7 929 391

9 045 702

PASĪVI KOPĀ

89  788 229

263 061 793

Saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 28. panta prasību. Saīsinātais finanšu pārskats ietver 2013. gada 31. decembra bilanci. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Noguldījumu garantiju fonda bilance ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Noguldījumu garantiju fonda finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Pilns revidētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Noguldījumu garantiju fonda finanšu pārskats par 2013. gadu ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām. Ar pilnu finanšu pārskatu var iepazīties Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā www.fktk.lv.

Finanšu pārskati ir apstiprināti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2014. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 83 (prot. Nr.17, 3.p.).

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR SAĪSINĀTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM

Latvijas Republikas Saeimai:

Pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver 2013. gada 31. decembra bilanci, ir sagatavoti, balstoties uz Noguldījumu Garantiju fonda 2013. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2014. gada 29. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām revidentu atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem, bet ziņojums ietvēra apstākļu akcentējumu.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām, atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana neaizvieto Noguldījumu Garantiju fonda revidēto finanšu pārskatu lasīšanu.

Vadības atbildība

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām.

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem.

Atzinums

Mūsuprāt, pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti, pamatojoties uz Noguldījumu Garantiju fonda 2013. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskajos aspektos ir atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku, kas atbilst Starptautisko Publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnei par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu publiskā sektora vienībām.

Apstākļu akcentējums

Mūsu 2014. gada 29. aprīļa Neatkarīgu revidentu ziņojumā par Noguldījumu Garantiju fonda 2013. gada finanšu pārskatiem, mēs vērsām uzmanību Noguldījumu Garantiju fonda grāmatvedības politikai. Saskaņā ar apstiprināto politiku uzkrājumi šaubīgiem parādiem attiecībā uz norēķiniem par prasībām par garantētajām atlīdzībām tiek veidoti tikai tad, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadībai ir pieejama informācija, lai ticami novērtētu šo prasījuma tiesību atgūstamo vērtību. 2013. gada 31. decembrī Fonda bilances aktīva postenis "Norēķini par prasībām par garantētām atlīdzībām" ietvēra Norēķinus par prasībām par garantētajām atlīdzību izmaksām 205 351 406 LVL apmērā. Noguldījumu Garantiju fonda 2013. gada finanšu pārskatu apstiprināšanas brīdī nebija pieejama pietiekama informācija, lai ticami novērtētu augstāk minētā aktīva atgūstamo vērtību, bet bija pietiekama informācija, lai noteiktu prasības apmēru, kas noteikti nebūs atgūstams, un attiecīgi noteiktu uzkrājumu 135 milj. LVL apmērā. Saskaņā ar vadības aplēsēm, kas veiktas Noguldījumu Garantiju fonda 2013. gada finanšu pārskatu apstiprināšanas brīdī, šis aktīvs netiks pilnībā atgūts, taču vadības rīcībā nebija informācija, lai ticami aplēstu nepieciešamos papildus uzkrājumus. Mūsu sniegtajā atzinumā nebija iekļautas iebildes saistībā ar šo jautājumu.

Deloitte Audits Latvia SIA

Licences Nr.43

Roberts Stuģis

Valdes loceklis

Inguna Staša

LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.145

Rīga, Latvija

2014.gada 9.jūnijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)