Laidiens: 16.01.2014., Nr. 11

Dažādi sludinājumi

OP 2014/11.DA1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014.gada 4.februārī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs JURIJS SPIRIDONOVS.

Tēma: "Latvijas ūdenssaimniecības attīstība Eiropas Savienības līdzfinansējuma kontekstā". Nozare - ekonomika, apakšnozare - Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Daina Šķiltere, LU; prof. Dr. oec. Ivars Brīvers, BA; prof. Dr. oec. Natālija Lāce, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.


OP 2014/11.DA2

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir veikta datu atbilstības pārbaude par 2011.gadā gūtajiem ienākumiem un 2013.gada 19.decembrī pieņemts lēmums Nr.8.63-2/23616, kas ANDIM ČESLIM, pers. kods 251076-11356, uzliek pienākumu iemaksāt budžetā papildus noteiktos maksājumus:

Nodoklis vai maksājums

Summa

(Ls)

Summa

(EUR)

Saņēmēja rekvizīti

Konta Nr.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

668,06

950,56

Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, BIC kods TRELLV22

LV91TREL1060000110000

Nokavējuma nauda

229,48

326,52

KOPĀ:

897,54

1277,08

x

x

* saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo valūtas kursu EUR 1 = LVL 0,702804.

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajā daļā noteiktajam dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.panta 2.1 daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu Andim Česlim ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot personīgi vai pa pastu VID Nodokļu pārvaldes Valmieras klientu apkalpošanas centrā Beātes ielā 49, Valmierā, LV-4201, vai jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Papildus informējam, ka saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta pirmās daļas 3.punktu Andim Česlim ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu un lūgt sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas samaksu.


OP 2014/11.DA3

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir veikta datu atbilstības pārbaude par nekustamā īpašuma Paula Lejiņa iela 4-38, Rīga atsavināšanu 2011.gada 9.februārī par Ls 16 164,49 un pieņemts 2013.gada 20.decembra lēmums Nr.8.63-2/23656, kas ANDREJAM ĻUTKO, pers. kods 270260-10646, uzliek pienākumu iemaksāt budžetā papildus noteiktos maksājumus:

Nodoklis vai maksājums

Summa

(LVL/EUR*)

Saņēmēja rekvizīti

Konta Nr.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1006,51/1432,13

Valsts kase, kods 90000050138, BIC kods TRELLV22

LV91TREL1060000110000

Nokavējuma nauda

499,20/710,30

KOPĀ:

1505,71/2142,43

x

x

* saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo valūtas kursu EUR 1 = LVL 0,702804

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajā daļā noteiktajam dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.panta 2.1 daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu ANDREJAM ĻUTKO ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot personīgi vai pa pastu VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā Mazajā Nometņu ielā 39, Rīgā, LV-1002, vai jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu un lūgt sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas samaksu.


OP 2014/11.DA4

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir veikta datu atbilstības pārbaude par 2011., 2012.gadā gūtajiem ienākumiem un 2013.gada 19.decembrī pieņemts lēmums Nr.8.63-2/23588, kas ALEKSANDRAM SEIMUŠKINAM, pers. kods 010750-13119, uzliek pienākumu iemaksāt budžetā papildus noteiktos maksājumus:

Nodoklis vai maksājums

Summa, Ls

Summa, EUR

Saņēmēja rekvizīti

Konta Nr.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

557,29

792,95

Rīgas domes Finanšu departaments, reģ. Nr.90000064250

AS "SEB banka", BIC kods UNLALV2X vai

AS "Citadele banka", BIC kods PARXLV22, vai

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, BIC kods NDEALV2X, vai

AS "Swedbank", BIC kods HABALV22, vai

AS "DNB banka", BIC kods RIKOLV2X

LV40UNLA0002100130401

vai

LV91PARX0000570030010,

 

vai

LV95NDEA0000083027738,

vai

LV40HABA0551033512506,

vai

LV16RIKO0002013279243

Nokavējuma nauda

125,66

178,80

KOPĀ:

682,95

971,75

x

x

* saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo valūtas kursu EUR 1 = LVL 0,702804.

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

VID papildus informē, ka saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta 6.punktu jums bija tiesības iesniegt GID precizējumus, kas attiecas uz datu atbilstības pārbaudē pārbaudāmo informāciju, līdz paziņojumā par datu atbilstības pārbaudi noteiktajam termiņam. Pēc lēmuma par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem pieņemšanas jūs varat iesniegt GID, tajā papildus deklarējot citus apliekamos un neapliekamos ienākumus un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.pantā noteiktos attaisnotos izdevumus un 13.pantā paredzētos atvieglojumus.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajā daļā noteiktajam dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.panta 2.1 daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu ALEKSANDRAM SEIMUŠKINAM ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot personīgi vai pa pastu VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā Lomonosova ielā 9, Rīgā, LV-1019, vai jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Papildus informējam, ka saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta pirmās daļas 3.punktu ALEKSANDRAM SEIMUŠKINAM ir tiesības iesniegt motivētu rakstveida iesniegumu un lūgt sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas samaksu.


OP 2014/11.DA5

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir veikta datu atbilstības pārbaude par 2011.gada jūlijā nekustamā īpašuma atsavināšanu un 2013.gada 19.decembrī pieņemts lēmums Nr.8.63-2/23593, kas VALERIJAI INDERSONEI, pers. kods 220661-12230, uzliek pienākumu iemaksāt budžetā papildus noteiktos maksājumus.

Nodoklis vai maksājums

Summa, Ls

Summa, EUR

Saņēmēja rekvizīti

Konta Nr.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1697,55

2415,40

Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, BIC kods TRELLV22

LV91TREL1060000110000

Nokavējuma nauda

713,82

1015,67

KOPĀ:

2411,37

3431,07

x

x

* saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo valūtas kursu EUR 1 = LVL 0,702804.

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajā daļā noteiktajam dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.panta 2.1 daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu VALERIJAI INDERSONEI ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot personīgi vai pa pastu VID Nodokļu pārvaldes Jelgavas klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 6, Jelgavā, LV-3000, vai jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu un lūgt sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas samaksu.


OP 2014/11.DA6

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Rojas Dzīvokļu komunālais uzņēmums", reģistrācijas Nr.49003000396, Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā, 2014.gada 6.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta precizējumus Rojas novada Rudes ciemā, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Ūdensapgāde Rudē

 

0,36 Ls/m3

0,51 EUR/m3

 

Kanalizācija Rudē

 

0,48 Ls/m3

0,69 EUR/m3

 

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektiem, lietotājs var Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties ar SIA " Rojas DzKU" valdes locekli Ivaru Jaunozolu, tālr. 63232237, mob. tālr. 29451531.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā, e-pasts: dzku@roja.lv, fakss 63232347, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


OP 2014/11.DA7

LAUKU ATBALSTA DIENESTA PAZIŅOJUMS

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Regulu (EK) Nr.501/2008 un Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.894, 2014.gadā divās kārtās tiek izsludināta programmu pieteikumu iesniegšana par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos līdz 2014.gada 15.aprīlim un līdz 2014.gada 30.septembrim.

Programmas var iesniegt Latvijā reģistrētas nozari pārstāvošas biedrības, nodibinājumi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai ražotāju grupas.

Zemkopības ministrija 2014.gadam ir noteikusi:

Atbalstāmie produkti un tēmas iekšējā tirgus programmām

- Svaigi augļi un dārzeņi

- Pārstrādāti augļi un dārzeņi

- Šķiedras lini

- Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti

- Sēklu eļļas

- Piens un piena produkti

- Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, kas ražota saskaņā ar Kopienas vai nacionālās kvalitātes shēmu

- Pārtikas olu marķēšana

- Medus un biškopības produkti

- Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar padomes Regulu Nr.509/2006 vai padomes Regulu Nr.501/2006 un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar šīm sistēmām

- Bioloģiska lauksaimniecība saskaņā ar Regulu (EEK) Nr.2092/91 un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar minēto regulu

- Aitas gaļa

Atbalstāmie produkti un tēmas programmām trešajās valstīs

- Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu un cūkas gaļa, šīs gaļas izstrādājumi

- Īpašas kvalitātes mājputnu gala

- Piena produkti

- Svaigi un pārstrādāti augļi un dārzeņi

- Labības un rīsu pārstrādes produkti

- Šķiedras lini

- Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti

- Produkti, kuriem piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar Regulu (EK) Nr.509/2006 vai Regulu (EK) Nr.501/2006

- Bioloģiskās lauksaimniecības produkti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.2092/91

- Aitas gaļa.

Atbalstāmie mērķa tirgi programmām trešajās valstīs

- Albānija

- Armēnija

- Azerbaidžāna

- Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

- Austrālija

- Baltkrievija

- Bosnija un Hercegovina

- Gruzija

- Ķīna

- Dienvidkoreja

- Indija

- Japāna

- Kosova

- Melnkalne

- Moldova

- Norvēģija

- Jaunzēlande

- Kazahstāna

- Krievija

- Serbija

- Šveice

- Turcija

- Ukraina

- Uzbekistāna

- Āfrika

- Ziemeļamerika

- Latīņamerika

- Dienvidaustrumāzija

- Tuvie un Vidējie Austrumi

Programmas jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Tirgus kopējās organizācijas departamentā Republikas laukumā 2, Rīgā, 1017.kabinetā (tālr. 67027898, 67027888). Pieteikuma forma un papildu informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".


OP 2014/11.DA8

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Tukuma Siltums", reģ. Nr.49203001267, juridiskā adrese: Asteru iela 6, Tukums, LV-3101, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku, SPRK 14.04.2010. lēmums Nr.1/7.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība Ls/MWh (EUR/MWh)

42,96 (61,13 EUR)

40,93 (58,24 EUR)

4,7

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā, sākot no 2014.gada 1.maija. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām. Galvenokārt saistīts ar darba algas un soc.nodokļa samazinājumu, kā arī remontiem plānoto izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu var SIA "Tukuma Siltums" Asteru ielā 6, Tukumā, iepriekš sazinoties ar SIA "Tukuma Siltums" ekonomisti Āriju Brunenauu, tālr. 63181772, fakss 63181751, e-pasts: siltums@tukums.parks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Tukuma Siltums", reģ. Nr.49203001267, Asteru iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, e-pasts: siltums@tukums.parks.lv, tālr. 63181509, 63181772, fakss 63181751, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)