Laidiens: 30.05.2014., Nr. 104 (5164)

Izsoles

OP 2014/104.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgā Jevgēnija Nenaševa, pers. kods 161278-12708, administrators Ingus Strautmanis, sertifikāts Nr.00082, prakses vieta: Brīvības iela 165-3, Rīga, LV-1012, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 10.00 Brīvības ielā 165-3, Rīgā, notiks maksātnespējīgajam Jevgēnijam Nenaševam piederošo 48/3000 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Avotu ielā 53/55, Rīgā (kadastra numurs 0100 033 0104), ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.554, sastāvoša no zemesgabala 2204 kv.m (zemes kadastra Nr.0100 033 0104) un uz tā esošās četrstāvu daudzdzīvokļu ēkas (būves kadastra Nr.0100 033 0104 001), ar domājamajai daļai atbilstošām lietošanas tiesībām uz dzīvokli Nr.22 (telpu grupas kadastra Nr.0100 033 0104 001 022) 68 kv.m platībā, pirmā izsole ar augšupejošo soli. Hipotekārais kreditors: AS "REVERTA", reģ.Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 32 000 (trīsdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles sākumcena - EUR 32 000 (trīsdesmit divi tūkstoši Euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma jāiemaksā maksātnespējīgā Jevgēnija Nenaševa administratora Ingus Strautmaņa, nodokļu maksātāja Nr.14067412606, norēķinu kontā Nr.LV88 UNLA 0050 0169 6835 0, kas atvērts AS "SEB Banka", līdz 2014.gada 3.jūlijam (ieskaitot).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Līdz 2014.gada 2.jūlijam (ieskaitot) interesenti var iepazīties ar izsoles objektu, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar administratoru pa tālruni 67485276.


OP 2014/104.IZ2

Izsole

Sertificēts administrators Valērijs Siņavins (sertifikāta Nr. 00331, prakses vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 7, tālr. 29556984) izziņo šāda maksātnespējīgai fiziskai personai Sigitai Mazzariņai (personas kods 250872-12525) piederoša nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli - dzīvokļa īpašums Nr.34 ar kadastra Nr. 8801 900 0521, kas atrodas Talsos, Andreja Pumpura ielā 9, un ir reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 688-34 ar kopējo platību 57,5 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 575/19538 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 10000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - EUR 1000,00.

Izsole notiks 2014. gada 4. jūlijā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 149-511, Rīgā. Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājums Valērija Siņavina (Valery Sinyavin, personas kods 190465-12977) norēķinu kontā Nr. LV70LATB0002220388405 AS "NORVIK BANKA". Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Piedzinēji ir maksātnespējīgās Sigitas Mazzariņas kreditori. Visām personām, kurām uz iepriekšminētajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai.


OP 2014/104.IZ3

Izsole

Maksātnespējīgā Intara Ivanova administratore Madara Volksone paziņo par nekustamā īpašuma izsoli. Tiek izsolīts nekustamais īpašums: Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Tīnūžu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000345878, kadastra numurs 7494 004 0619, nosaukums: Aļģes, adrese: "Aļģes", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., zemes gabals ar kopējo platību 0,238 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks: maksātnespējīgais Intars Ivanovs. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 11 900. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2014.gada 2.jūlijā plkst. 10.30 Brīvības gatvē 209-1, Rīgā. Izsoles nodrošinājums EUR 1190 iemaksājams šādā norēķinu kontā: Madara Volksone, pers. kods 080485-11851, banka: AS "DNB banka", bankas kods RIKOLV2X, norēķinu konta numurs LV86RIKO0002220904737, līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma izsoli veic maksātnespējīgā Intara Ivanova administratore Madara Volksone, sertifikāts Nr.00570, prakses vieta: Brīvības gatve 209-1, Rīga, LV-1039, tālrunis 26491149. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Piedzinēji ir maksātnespējīgā Intara Ivanova kreditori.


OP 2014/104.IZ4

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jāņa Krievkalna administratore Inta Senčilo paziņo, ka 2014. gada 3. jūlijā plkst. 18.00 prakses vietā Tallinas ielā 39-3, Rīgā, notiks Jānim Krievkalnam piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 25, 65,3 m2, 6530/168810 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr. 8044 012 0193), reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000122529 25, kadastra Nr. 8044 900 1540, adrese: Lazdu iela 5-25, Ādažu novads, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Novērtējums un sākumcena - EUR 12 300 (divpadsmit tūkstoši trīs simti euro). Izsoles cena nav aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: AS Aizkraukles banka, reģ. Nr. 50003149401. Izsoles nodrošinājums (EUR 1230) iemaksājams administratores Intas Senčilo, reģ. Nr. LV220550118, norēķinu kontā Nr. LV22HABA0551032504515, AS Swedbank, līdz izsoles dienai, norādot maksājuma mērķi - nodrošinājums nekustamā īpašuma izsolei.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Informācija pa tālruni 29265448, e-pasts: inta.senchilo@inbox.lv.


OP 2014/104.IZ5

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Egons Baltgailis, prakses vieta: Eksporta iela 3-20, Rīga, LV-1010, fiziskās personas Aivara Zariņa, pers. kods 081055-11007, maksātnespējas procesā rīko pirmo piespiedu pārdošanas izsoli Aivaram Zariņam piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Nr.18 Andreja Saharova ielā 7, Rīgā, kā arī pie tā piederošās kopīpašuma 407/75016 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kura kopējā platība ir 40,7 kv.m, īpašumtiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.28533 18, kadastra Nr.0100 916 1160. Piedzinējs: AS "DNB banka", vienotais reģistrācijas Nr.40003024725. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 15000,00. Nekustamais īpašums nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole notiks 2014.gada 1.jūlijā plkst. 16.30 Rīgā, Antonijas ielā 7-2. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita sertificēta maksātnespējas procesa administratora Egona Baltgaiļa norēķinu kontā AS "Citadele banka", konts Nr. LV35PARX0004571430010, izsoles nodrošinājums EUR 1500,00 apmērā. Tālrunis uzziņām 29522688.


OP 2014/104.IZ6

Izsoles atsaukums

Maksātnespējīgās fiziskās personas Sergeja Masļakova administratore Una Zakrevska paziņo, ka tiek atsaukta Sergejam Masļakovam piederošā nekustamā īpašuma Lielajā ielā 69, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 11902, kadastra Nr. 0100 110 2006, otrā izsole, kura bija paredzēta 2014.gada 12.jūnijā plkst. 12.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.


OP 2014/104.IZ7

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Ādažu novads, Kadaga, Cīruļu iela 17. Nekustamais īpašums reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 3859 ar kadastra Nr.8044 005 0312. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1914 ha un uz tā esošās zemesgrāmatā nereģistrētās dzīvojamās mājas jaunbūves. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 28 000,00. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2014.gada 30.jūnijā plkst.11.00 Ganību dambī 17A, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 2800,00.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2014/104.IZ8

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Ādažu novads, Kadaga, Apogu iela 29. Nekustamais īpašums reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 3926 ar kadastra Nr.8044 005 0307. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,214 ha un uz tā esošās zemesgrāmatā nereģistrētās dzīvojamās mājas jaunbūves. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 15 000,00. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama r PVN.

Izsole notiks 2014.gada 30.jūnijā plkst.11.30 Ganību dambī 17A, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1500,00.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2014/104.IZ9

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē nekustamo īpašumu lietu kopību, kas pieder parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka", un sastāv no:

- nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 10, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2216 ar kadastra Nr.8044 005 0287; nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1234 ha;

- nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 10, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0042 5152 ar kadastra Nr.8044 505 0001; nekustamais īpašums sastāv no ekspluatācijā nenodotas dzīvojamās mājas.

Nekustamo īpašumu lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 40 000,00. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2014.gada 30.jūnijā plkst. 12.00 Ganību dambī 17A, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu lietu kopību ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamo īpašumu lietu kopības pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamo īpašumu lietu kopības novērtējuma - EUR 4000,00.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2014/104.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Marutai Ločmelei piederošās 1/2 kopīpašuma domājamās daļas no nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra Nr.7413 001 0620, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1430 m2 platībā un dzīvojamās mājas jaunbūves 63 m2 platībā (kadastra apzīmējums 7413 001 0620 001), kā arī zemesgrāmatā nereģistrētas, VZD Kadastra reģistrā reģistrētas palīgēkas - šķūņa. Piedzinējs - ABLV Bank, AS, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23; Lielvārdes novada pašvaldība, adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads. Piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 8000 (LVL 5622,43).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 3.jūlijā plkst. 13.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 800). Tālrunis informācijai 67705659.


OP 2014/104.IZ11

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts 03.07.2014. plkst. 14.00 savā prakses vietā Jēkabpilī, Brīvības ielā 116, pārdod pirmajā izsolē Vladislavam Liepiņam piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.29, kas atrodas Jēkabpilī, Bebru ielā 17, kadastra Nr.5601 900 6392, kopējā platība 42,5 m², un kopīpašuma 425/19787 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība -2300,00 EUR. Izsoles sākumcena netiek aplika ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: AS ''DNB banka'', reģ. Nr.40003024725, Skanstes iela 12, Rīga. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas, kas ir 230,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ. Nr.23067611159, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199103001000 Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65231270.

Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts


OP 2014/104.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts 03.07.2014. plkst. 11.00 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Sergejam Mansurovam piederošo nekustamo īpašumu ''Ezerkalns'', kas atrodas Mežāres pagastā, Krustpils novadā, ar kadastra Nr.5676 007 0229, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,9 ha, uz zemes gabala atrodas četras ēkas: dzīvojamā māja ar kopējo platību 70,6 m², kadastra Nr.5676 007 0229 001, nedzīvojamā ēka, kadastra Nr.5676 007 0229 002, nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.5676 0070229003 un nedzīvojamā ēka ar kadastra Nr.56760070229006.

Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 6000,00. Izsoles sākumcena netiek aplika ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Jurijs Sviščovs. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas, kas ir EUR 600,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ. Nr.23067611159, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199103001000 Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65231270.

Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts


OP 2014/104.IZ13

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē nekustamo īpašumu lietu kopību, kas pieder parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka", un sastāv no:

1) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu iela, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.371 ar kadastra Nr.8044 005 0005, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,57 ha;

2) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu dambis, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2225 ar kadastra Nr.8044 005 0218, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,06 ha;

3) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 1, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2230 ar kadastra Nr.8044 005 0278, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1577 ha;

4) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 3, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2232 ar kadastra Nr.8044 005 0292, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1719 ha;

5) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 4, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2139 ar kadastra Nr.8044 005 0270, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2591 kv.m;

6) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 5, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2143 ar kadastra Nr.8044 005 0293, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1440 kv.m;

7) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 6, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2144 ar kadastra Nr.8044 005 0272, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1632 kv.m;

8) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 7, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2146 ar kadastra Nr.8044 005 0294, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1355 kv.m;

9) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 8, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2147 ar kadastra Nr.8044 005 0273, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1602 kv.m;

10) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 9, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2148 ar kadastra Nr.8044 005 0295, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2063 kv.m;

11) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 10, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2122 ar kadastra Nr.8044 005 0277, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1767 ha;

12) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 12, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2125 ar kadastra Nr.8044 005 0232, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1297 ha;

13) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 14, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2128 ar kadastra Nr.8044 005 0233, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1443 ha;

14) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 16, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2130 ar kadastra Nr.8044 005 0234, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1517 ha;

15) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 18, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2132 ar kadastra Nr.8044 005 0235, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1752 ha;

16) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 20, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2134 ar kadastra Nr.8044 005 0236, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1755 ha;

17) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 21, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2102 ar kadastra Nr.8044 005 0313, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1704 ha;

18) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 22, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2105 ar kadastra Nr.8044 005 0237, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,157 ha;

19) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 23, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2106 ar kadastra Nr.8044 005 0314, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,198 ha;

20) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 24, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2107 ar kadastra Nr.8044 005 0238, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1496 ha;

21) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 26, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2108 ar kadastra Nr.8044 005 0239, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1493 ha;

22) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 27, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2112 ar kadastra Nr.8044 005 0315, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1704 ha;

23) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 28, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 1956 ar kadastra Nr.8044 005 0240, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1569 ha;

24) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 29, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2050 ar kadastra Nr.8044 005 0317, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1704 ha;

25) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 30, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2051 ar kadastra Nr.8044 005 0241, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1707 ha;

26) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 31, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2053 ar kadastra Nr.8044 005 0318, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2189 ha;

27) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 32, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2055 ar kadastra Nr.8044 005 0243, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2517 ha;

28) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 33, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2056 ar kadastra Nr.8044 005 0319, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1709 ha;

29) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 34, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2057 ar kadastra Nr.8044 005 0242, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2203 ha;

30) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 35, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2060 ar kadastra Nr.8044 005 0320, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1552 ha;

31) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 36, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2061 ar kadastra Nr.8044 005 0245, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2207 ha;

32) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 37, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2062 ar kadastra Nr.8044 005 0321, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1219 kv.m;

33) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 38, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2063 ar kadastra Nr.8044 005 0244, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2469 ha;

34) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 39, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2064 ar kadastra Nr.8044 005 0322, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1439 ha;

35) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 40, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2066 ar kadastra Nr.8044 005 0246, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2164 ha;

36) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 41, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2067 ar kadastra Nr.8044 005 0323, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1275 ha;

37) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 42, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2074 ar kadastra Nr.8044 005 0247, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2209 ha;

38) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 44, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2075 ar kadastra Nr.8044 005 0248, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1512 ha;

39) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 46, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2077 ar kadastra Nr.8044 005 0249, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1334 ha;

40) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Cīruļu ielā 48, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2080 ar kadastra Nr.8044 005 0250, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1436 ha;

41) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 1, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2068 ar kadastra Nr.8044 005 0279, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1486 ha;

42) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 2, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2069 ar kadastra Nr.8044 005 0291, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2099 ha;

43) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 3, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2070 ar kadastra Nr.8044 005 0280, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1441 ha;

44) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 4, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2071 ar kadastra Nr.8044 005 0290, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,149 ha;

45) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 5, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2072 ar kadastra Nr.8044 005 0281, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1405 ha;

46) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 8, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2073 ar kadastra Nr.8044 005 0288, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1372 ha;

47) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu ielā 20, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2234 ar kadastra Nr.8044 005 0296, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1353 ha;

48) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Apogu iela, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2236 ar kadastra Nr.8044 005 0217, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,895 ha;

49) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu iela, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2162 ar kadastra Nr.8044 005 0216, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6924 kv.m;

50) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 1, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2089 ar kadastra Nr.8044 005 0271, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,704 ha;

51) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 2, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2094 ar kadastra Nr.8044 005 0219, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,2258 ha;

52) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 3, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2098 ar kadastra Nr.8044 005 0274, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1272 ha;

53) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 4, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2099 ar kadastra Nr.8044 005 0220, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1971 ha;

54) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 5, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2100 ar kadastra Nr.8044 005 0275, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,139 ha;

55) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 6, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2101 ar kadastra Nr.8044 005 0221, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1463 ha;

56) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 7, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2114 ar kadastra Nr.8044 005 0276, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1737 kv.m;

57) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 8, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2116 ar kadastra Nr.8044 005 0222, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1431 kv.m;

58) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 10, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2118 ar kadastra Nr.8044 005 0223, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1570 kv.m;

59) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 12, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2120 ar kadastra Nr.8044 005 0224, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1626 kv.m;

60) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 14, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2133 ar kadastra Nr.8044 005 0225, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1881 kv.m;

61) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 16, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2135 ar kadastra Nr.8044 005 0226, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2610 kv.m;

62) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 18, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2164 ar kadastra Nr.8044 005 0227, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1389 kv.m;

63) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 20, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2165 ar kadastra Nr.8044 005 0228, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1493 kv.m;

64) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 22, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2166 ar kadastra Nr.8044 005 0229, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1497 kv.m;

65) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 24, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2168 ar kadastra Nr.8044 005 0230, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1728 kv.m;

66) nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Kadagā, Dzilnu ielā 26, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 2171 ar kadastra Nr.8044 005 0231, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1366 kv.m.

Nekustamo īpašumu lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 130 000,00, kas nav apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2014.gada 30.jūnijā plkst.12.30 Ganību dambī 17A, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu lietu kopību ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamo īpašumu lietu kopības pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamo īpašumu lietu kopības novērtējuma - EUR 13 000,00.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, Latvija, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2014/104.IZ14

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17a, Rīga, LV-1045, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka" - piederošu kustamās mantas lietu kopību. Kustamās mantas lietu kopība sastāv no datortehnikas, banknošu un monētu skaitītājiem, maksājumu karšu pieņemšanas (POS) termināliem, PIN koda ievades ierīcēm, biroja tehnikas, un cita biroja aprīkojuma, kopā 5345 vienībām, kas atrodas Maskavas ielā 250, Rīgā.

Kustamās mantas lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 150 000,00. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2014.gada 20.jūnijā plkst.14.00 Ganību dambī 17A, Rīgā, LV-1045. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas lietu kopības novērtējuma - EUR 15 000,00.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2014/104.IZ15

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Olafs Švanks, prakses vieta: Eksporta iela 3-20, Rīga, LV-1010, rīko pirmo piespiedu pārdošanas izsoli fiziskās personas Zinta Vībāna, pers. kods 100359-12552, piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam 3038 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamās ēkas pamati, garāžas jaunbūve būvniecības stadijā ar kopējo platību 61,6 kv.m, kas atrodas "Grietiņas", Ādažu novads, kas reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1358, ar kadastra Nr.8044 008 0215. Nekustamā īpašuma hipotekārais kreditors: Danske Bank A/S filiāle Latvijā, vienotais reģistrācijas Nr. 40103163202. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 43 539,88. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 1.jūlijā plkst.17.00 Rīgā, Antonijas ielā 7-2. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Olafa Švanka norēķinu kontā AS "Citadele banka", konta Nr. LV83PARX0009847590013, nodrošinājums: EUR 4353,99 apmērā. Tālrunis uzziņām 29522688.


OP 2014/104.IZ16

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Olafs Švanks, prakses vieta: Eksporta iela 3-20, Rīga, LV-1010, rīko pirmo piespiedu pārdošanas izsoli fiziskās personas Zinta Vībāna, pers. kods 100359-12552, piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas "Podniekos", Vecstāmerienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, kas ir reģistrēts Stāmerienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.219 ar kadastra numuru 5088 008 0100, kas sastāv no zemes gabala (kad. apz. 5088 009 0079) ar kopējo platību 23,54 ha un zemes gabala (kad. apz. 5088 008 0100) ar kopējo platību 0,6826 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kad. apz. 5088 008 0100 001) ar kopējo platību 167,1 kv.m, pirts ēka (kad. apz. 5088 008 0100 005) ar kopējo platību 14,4 kv.m. un pagraba ēka (kad. apz. 5088 008 0100 006), kas dabā neeksistē, bet tā vietā atrodas šķūnis (kad. apz. 5088 008 0100 002) un drupas (kad. apz. 5088 008 0100 003) (kad. apz. 5088 008 0100 004), kas dabā neeksistē. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: Stāmerienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.219 3.daļas 1.iedaļā punktā Nr.1.1. nostiprināta nomas tiesība uz Nekustamo īpašumu līdz 2018.gada 31.decembrim, nomnieks - ZS "Mežāres". Nekustamā īpašuma hipotekārais kreditors: SIA "HIPOTĒKU BANKAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA", vienotais reģistrācijas Nr.40003426895, juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 23 700,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 1.jūlijā plkst.17.30 Rīgā, Antonijas ielā 7-2. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Olafa Švanka norēķinu kontā AS "Citadele banka", konta Nr. LV83PARX0009847590013, nodrošinājums: EUR 2370,00 apmērā. Tālrunis uzziņām 29522688.


OP 2014/104.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 9.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Centim Tiltiņam piederošajam nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā 27-70, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3201 900 2791.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr. 70, platība 51,76 m². Kopīpašuma 5176/305242 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 1870,00 kv.m. Adrese: Lāčplēša iela 27-70, Aizkraukle, Aizkraukles novads. Nekustamais īpašums ierakstīts Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 396 70 (kadastra numurs 3201 900 2791).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez valsts akciju sabiedrības LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA, nodokļu maksātāja kods 40003132437, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu iznomāt, dalīt, izkomplektēt, pārdot, dāvināt vai kā citādi atsavināt sev piederošo ieķīlāto īpašumu kopumā vai pa daļām, vai ar to saistītās tiesības, kā arī nojaukt uz ieķīlātās zemes, ja tāda ar šo līgumu tiek ieķīlāta, esošās un turpmāk uzceltās ēkas un būves, nedrīkst īpašumu apgrūtināt, tajā skaitā galvojot. Pamats: 2005. gada 20. decembra aizdevuma līgums Nr. 61905/05.

Grozīts.

2.2. Grozīt ierakstu Nr.3.1 (žurnāla Nr.300001308645, 22.12.2005.) un izteikt šādā redakcijā:

Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu iznomāt, dalīt, izkomplektēt, pārdot, dāvināt vai kā citādi atsavināt sev piederošo ieķīlāto īpašumu kopumā vai pa daļām, vai ar to saistītās tiesības, kā arī nojaukt uz ieķīlātās zemes, ja tāda ar šo līgumu tiek ieķīlāta, esošās un turpmāk uzceltās ēkas un būves, nedrīkst īpašumu apgrūtināt, tajā skaitā galvojot.

Pamats: 2012.gada 13. decembra vienošanās Nr.7 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

2.3. Nostiprināta hipotēka.

Procentu likme: šim aizdevumam veido kopsummu no fiksētās procentu likmes 2,50% gadā un mainīgās procentu likmes, kas tiek noteikta pēc iepriekš fiksētā RIGIBOR 6 (sešu mēnešu) kursa (Riga Interbank Offered Rate - Latvijas starpbanku kredītu piedāvātā procentu likme) šajā līgumā norādītajos datumos (10.punkts), izņemot pirmo reizi izsniegtajai pamatsummai (pamatsummas daļai), kas savukārt tiek noteikta, vadoties no RIGIBOR likmes attiecīgajā naudas līdzekļu izsniegšanas dienā un ir spēkā līdz nākošajam RIGIBOR izmaiņu datumam.

Līgumsods: par termiņā neveiktu procentu un/vai pamatsummas maksājumu ir 30% gadā no laikā nenomaksātās summas, kas tiek aprēķināts par katru kavēto dienu.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: valsts akciju sabiedrība "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003132437. Pamats: 2005.gada 20.decembra aizdevuma līgums Nr. 61905/05.

Grozīts

Nodrošinātais prasījums LVL 9000,00 jeb EUR 12 805,84 (saskaņā ar euro ieviešanas kārtības likumu).

2.4. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.3.1 (žurnāla Nr. 300001308645, 22.12.2005.) -

Kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.7 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

3. Izsoles sākumcena - EUR 4100,00 (četri tūkstoši viens simts euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks CENTIS TILTIŅŠ patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 16.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Gintam Bērziņam piederošajam nekustamajam īpašumam "Laimes" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 003 0036.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 5496 003 0036

1 ha

1.2.

Uz zemesgabala atrodas ēkas:

1.3.

dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5496 003 0036 001)

1.4.

palīgēka (kadastra apzīmējums 5496 003 0036 002)

1.5.

palīgēka (kadastra apzīmējums 5496 003 0036 004)

 Nekustamais īpašums atrodas "Laimēs", Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, reģistrēts Zaļenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000439403.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 27.augusta hipotēkas līgums Nr.08-104885-PK/1.

2.2. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijā. Pamats: 2008.gada 29.maija Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas lēmums Nr.11-01Z/J-169.

2.3. Nostiprināta hipotēka. aizdevuma summa LVL 22 944,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-104885-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 27.augusta aizdevuma līgums Nr.08-104885-PK, 2008.gada 27.augusta hipotēkas līgums Nr.08-104885-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - EUR 7800,00.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks GINTS BĒRZIŅŠ nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

6.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu.

6.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - euro.

6.4. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

6.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas.

6.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. Vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ.

6.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā.

6.9. Ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10. Izsole uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes reģ. Nr.12037810014 depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ19

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 14.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Elitai Bonfeldei piederošajam nekustamajam īpašumam "Lauksargi" Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5478 004 0233.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums ar nosaukumu "Lauksargi" sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5478 004 0233, platība 3 ha, uz tā atrodas ēkas: dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5478 004 0233 001), palīgēka (kadastra apzīmējums 5478 004 0233 003), adrese: "Lauksargi", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, ierakstīts Salgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000378389, kadastra numurs 5478 004 0233.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 18.aprīļa Hipotēkas līgums Nr.08-052511-PK/1.

2.2. Ceļa servitūta teritorija, platība 0,05 ha.

2.3. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 Kv, platība 0,04 ha.

2.4. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 85 370,00 (LVL 59 998,38). Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-052511-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 18.aprīļa aizdevuma līgums Nr.08-052511-PK, 2008.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08- 052511-PK/1. Nodrošināto prasījumu maksimālā summa EUR 119 518,39 (LVL 83 998,00).

3. Izsoles sākumcena - EUR 11 550,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Elita Bonfelde patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ20

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 14.30 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Dainai Briedei piederošajam nekustamajam īpašumam Smilšu ielā 40, Jelgavā, kadastra Nr.0900 002 0597.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 598 kv.m, uz kura atrodas dzīvojamās mājas jaunbūve, kas atrodas Smilšu ielā 40, Jelgavā un ir ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012310, kadastra numurs 0900 002 0597.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 13.oktobra hipotēkas līgums Nr.04-068822-PK/1.

2.2. Nostiprināta kārtējā hipotēka. Aizdevuma pamatsumma LVL 20 710,00. Procentu likme: ASV dolāru sešu mēnešu LIBOR, pieskaitot papildus likmi 3,2% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; - nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko aizdevējs noteicis saskaņā ar aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004.gada 13.oktobra aizdevuma līgums Nr.04-068822-PK, 2004.gada 13.oktobra hipotēkas līgums Nr.04-068822-PK/1, 2004.gada 4.novembra vienošanās Nr.04-068822-PK/3. Nodrošinātais prasījums EUR 41 254,75 (LVL 28 994.00).

3. Izsoles sākumcena - EUR 10650,00.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Daina Briede patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otro daļu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai iemaksā izsoles nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā desmit procenti no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. nosolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja nosolītājs, nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad nosolītājs zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek izsniegts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ21

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 9.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Jurim Degterevam piederošajam nekustamajam īpašumam Draudzības alejā 20-12, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 7273.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.12 ar kopējo platību 45,2 kv.m un kopīpašuma 4520/132240 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Draudzības alejā 20, Jēkabpilī, un ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1087 12, kadastra numurs 5601 900 7273.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 11.jūlija hipotēkas līgums Nr.06-074501-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa: 10 000 LVL. Procentu likme: 1) 5,93% gadā. 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 11.jūlija aizdevuma līgums Nr.06-074501-PK, 2006.gada 11.jūlija hipotēkas līgums Nr.06-074501-PK/1. Grozīts

2.3. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300001542822, 14.07.2006.): Aizdevuma summa: LVL 11 862,32. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.06-074501-PK grozījumu (18.12.2006.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2006.gada 18.decembra 11.07.2006. aizdevuma līguma Nr.06-074501-PK grozījumi, 2006.gada 18.decembra 11.07.2006 hipotēkas līguma Nr.06-074501-PK/1 grozījumi.

Nodrošinātais prasījums EUR 23 631,06 (LVL 16 608,00).

2.4. Atzīme - vērsta Ls 3181,98 piedziņa. Prasītājs: AS ''Latgales Finanšu kompānija'', reģistrācijas Nr.40003146831. Pamats: 2009.gada 1.jūnija Jēkabpils rajona tiesas lēmums lietā Nr.3-12/1382.

2.5. Atzīme - vērsta Ls 1403,01 piedziņa. Prasītājs: akciju sabiedrība "Parex banka", reģistrācijas Nr.40003074590. Pamats: 2011.gada 20.septembra Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas nostiprinājuma lūgums, 2010.gada 4.marta Jēkabpils rajona tiesas spriedums lietā Nr.C16094509/0097/10, 2010.gada 6.aprīļa Jēkabpils rajona tiesas izpildu raksts civillietā Nr.C16094509/0097/10.

3. Izsoles sākumcena - EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Juris Degterevs patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai iemaksā izsoles nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā desmit procenti no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. nosolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 15.30 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Ivanam Feščenko piederošajam nekustamajam īpašumam Krasta ielā 61-51, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 7387.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.51 ar kopējo platību 45,9 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 459/57556 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums atrodas Krasta ielā 61, Jēkabpilī, kas reģistrēts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1787 51.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 5. septembra hipotēkas līgums Nr.06-099837-PK/1.

Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 10 542,00. Procentu likme: 1) 5,52% gadā; 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 5. septembra aizdevuma līgums Nr.06-099837-PK, 2006. gada 5. septembra hipotēkas līgums Nr.06-099837-PK/1.

(grozīts)

Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001631608, 14.09.2006.):

Aizdevuma summa - Ls 15 405,00.

Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.06-099837-PK grozījumu (05.09.2006.) 1. daļas 1. sadaļā ''Pamatnoteikumi'' 1.6. punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2006. gada 30. novembra 05.09.2006. aizdevuma līguma Nr.06-099837-PK grozījumi, 2006. gada 30. novembra 05.09.2006. hipotēkas līguma Nr.06-099837-PK/1 grozījumi.

3. Izsoles sākumcena - EUR 3000,00.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks IVANS FEŠČENKO nepatur sev nekādas tiesības.

Atzīme - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012.gada 9.martā reģistrētas laulāto mantiskās attiecības ar reģistra numuru 1011874 par visas mantas šķirtību starp laulātajiem.

Laulātie: ZILGMA FEŠČENKO un IVANS FEŠČENKO.

Pamats: 2012.gada 9.marta LR Uzņēmumu reģistra paziņojums Nr.20-7-35922/id par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

6.10. izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ23

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 15.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Mairim Orstem piederošajam nekustamajam īpašumam Nameja ielā 18-41, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 6098.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.41 ar kopējo platību 46,1 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 4610/511040 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas uz zemes, kas atrodas Nameja ielā 18, Jēkabpilī, un ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1668 41, kadastra numurs 5601 900 6098.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 17.oktobra hipotēkas līgums Nr.07-126553-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 14 498,85. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-126553-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 17.oktobra aizdevuma līgums Nr.07-126553-PK, 2007.gada 17.oktobra hipotēkas līgums Nr.07-126553-PK/1.

Nodrošinātais prasījums EUR 28 881,45 (LVL 20 298,00).

3. Izsoles sākumcena - EUR 2475,00.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Mairis Orste patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otro daļu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai iemaksā izsoles nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā desmit procenti no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. nosolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja nosolītājs, nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad nosolītājs zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek izsniegts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 10.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ilzei Skačkovai piederošajam nekustamajam īpašumam Kalna ielā 7-2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3244 900 0076.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.2, platība 35,1 kv.m, kopīpašuma 351/51890 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 758 kv.m, adrese: Kalna iela 7-2, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, reģistrēts Aizkraukles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.261 2, kadastra numurs: 3244 900 0076.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību. Pamats: 2007.gada 14.septembra ķīlas/ hipotēkas līgums Nr.07-112671-PK/1.

2.2. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa EUR 21 698,80 (LVL 15 250,00) (tajā skaitā aizdevuma summa EUR 15 500,00 (LVL 10 893,46)). Procentu likme: 1)aizdevuma līguma Nr.07-112671-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 14. septembra aizdevuma līgums Nr. 07-112671-PK, 2007. gada 14. septembra hipotēkas līgums Nr. 07-112671-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - EUR 3200 (trīs tūkstoši divi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Ilze Skačkova patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 10.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ilzei Skačkovai piederošajam nekustamajam īpašumam Kalna ielā 7-6, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3244 900 0103.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.6, platība 35,2 kv.m, kopīpašuma 352/5189 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 758 kv.m, adrese: Kalna iela 7-6, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, reģistrēts Aizkraukles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.261 6, kadastra numurs 3244 900 0103.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2006.gada 23.novembra hipotēkas līgums Nr.06-137656-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa EUR 39 840,41 (LVL 28 000,00) (tajā skaitā aizdevuma summa EUR 28 457,44 (LVL 20 000,00)). Procentu likme: 1)aizdevuma līguma Nr.06-137656-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 23. novembra aizdevuma līgums Nr. 06-137656-PK, 2006. gada 23. novembra hipotēkas līgums Nr. 06-137656-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Ilze Skačkova patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7. Prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ26

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 11.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ilzei Skačkovai piederošajam nekustamajam īpašumam Kalna ielā 7-11, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr. 3244 900 0055.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.11, platība 35,2 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 352/51890 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 758,00 kv.m zemesgabala, adrese: Kalna iela 7-11, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, reģistrēts Aizkraukles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.261 11, kadastra numurs 3244 900 0055.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2006.gada 23.novembra hipotēkas līgums Nr.06-137656-PK/2.

2.2. Atzīme - vērsta EUR 811,89 piedziņa. Prasītājs: Aizkraukles Siltums, Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 40003007886.

2.3. Nostiprināta hipotēka. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa EUR 39 840,41 (LVL 28 000,00) (tajā skaitā aizdevuma summa EUR 28 457,44 (LVL 20 000,00)). Procentu likme: 1)aizdevuma līguma Nr.06-137656-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 23. novembra aizdevuma līgums Nr. 06-137656-PK, 2006. gada 23. novembra hipotēkas līgums Nr. 06-137656-PK/2.

3. Izsoles sākumcena - EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Ilze Skačkova patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

7. Prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ27

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 11.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Skaidrītei Šveterei piederošajam nekustamajam īpašumam "Rožlauki" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 006 0026.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 3,9 ha, no tā 3,7 ha lauksaimniecībai, izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemesgabala atrodas ēkas un būves: lit.1, lit.2, lit.3, lit.4, lit.6. Adrese: "Rožlauki", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, kas ierakstīts Zaļenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.170.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 18.augusta hipotēkas līgums Nr.04-054639-PK/1.

2.2. Atzīme: Dienvidu elektrisko tīklu 20 kV elektropārvades līnija - 0,2 ha.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma pamatsumma LVL 10 050.

Procentu likme: LVL 6 mēnešu EURIBOR gadā, pieskaitot papildu likmi 2,7% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% dienā no nokavētās summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsods: 5% no aizdevuma summas; par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu ir 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764.

Pamats: 2004.gada 18.augusta aizdevuma līgums Nr.04-054639-PK, 2004.gada 18.augusta hipotēkas līgums Nr.04-054639-PK/1. Nodrošinātais prasījums LVL 14,070.

2.4. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300000845144, 23.08.2004.):

Nodrošināmais prasījums Ls 33 412,00, tajā skaitā aizdevuma summa Ls 23 865,85 (aizdevuma palielinājums Ls 1010,00). Pamats: 2006.gada 7.jūnija grozījumi 2004.gada 18.augusta aizdevuma līgumā Nr.04-054639-PK, 2012.gada 19.jūlija grozījumi 2004.gada 18.augusta aizdevuma līgumā Nr.04-054639-PK, 2012.gada 19.jūlija grozījumi 2004.gada 18.augusta hipotēkas līgumā Nr.04-054639-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - EUR 12 805,85.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašniece Skaidrīte Švetere nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole un tās sekas:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ28

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 13.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Skaidrītei Šveterei piederošajam nekustamajam īpašumam "Sildegas" Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 009 0044.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 5486 009 0044 ar kopējo platību 1,646 ha. Uz zemesgabala atrodas ēka (kadastra apzīmējums 5486 009 0044 001). Adrese: "Sildegas", Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kas, ierakstīts Valgundes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000160650.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 7.jūnija hipotēkas līgums Nr.04-054639-PK/2.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma summa Ls 27 432,72 (papildu izsniedzamā aizdevuma summa Ls 17 475,00). Procentu likme: 5,719% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004.gada 18.augusta aizdevuma līgums Nr.04-054639-PK, 2004.gada 26.novembra grozījumi 2004.gada 18.augusta aizdevuma līgumā Nr.04-054639-PK, 2006.gada 7.jūnija grozījumi 2004.gada 18.augusta aizdevuma līgumā Nr.04-054639-PK, 2006.gada 7.jūnija hipotēkas līgums Nr.04-054639-PK/2. Šī hipotēka ierakstīta arī nekustamam īpašumam Zaļenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.170. Nodrošinātais prasījums LVL 38 406.

3. Izsoles sākumcena - EUR 2703,46.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašniece Skaidrīte Švetere nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole un tās sekas:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ29

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 3.jūlijā plkst. 13.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ivo Šveteram piederošajam nekustamajam īpašumam Bumbieru ceļā 6A, Jelgavā, kadastra Nr.0900 030 0177.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0900 030 0177. Platība 22 000 kv.m. Adrese: Bumbieru ceļš 6A, Jelgava, kas ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000139400.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Grozīt ierakstu Nr. 1.1 daļā (žurnāla Nr. 300001194698, 14.09.2005) un izteikt šādā redakcijā: noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2. Grozīt ierakstu Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300001194699, 14.09.2005.) un izteikt šādā redakcijā: IVO ŠVETERAM, pers. kods 020177-10033, noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.3. Atzīme - aizsargjosla gar atklātu grāvi. Platība 0,0582 ha.

2.4. Atzīme - aizsargjosla gar atklātu grāvi. Platība 0,0997 ha.

2.5. Atzīme - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kV. Platība 0,05 ha.

2.6. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma summa Ls 35 140,00.

Procentu likme: par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu trīs mēnešu RIGIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 2,14% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; - nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko aizdevējs noteicis saskaņā ar aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; - 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Ķīlas devējs: IVO ŠVETERS, pers. kods 020177-10033. Pamats: 2005.gada 2.septembra aizdevuma līgums Nr.05-087417-PK, 2005.gada 2.septembra hipotēkas līgums Nr.05-087417-PK/1. Nodrošinātais prasījums - LVL 49 196,00.

2.7. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma summa - Ls 35 140,00.

Procentu likme: par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu trīs mēnešu RIGIBOR, pieskaitot aizdevēja papildu likmi 2,14% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

- nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko aizdevējs noteicis saskaņā ar aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku.

Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; - 5% no aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Ķīlas devējs: GATIS IMŠA, pers. kods 270978-12910. Pamats: 2005.gada 2.septembra aizdevuma līgums Nr.05-087417-PK, 2005.gada 2.septembra hipotēkas līgums Nr.05-087417-PK/1. Nodrošinātais prasījums LVL 49 196,00.

2.8. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 daļā (žurnāla Nr.300001194698, 14.09.2005.):

Kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764.

2.9. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 daļā (žurnāla Nr. 300001194699, 14.09.2005.):

Kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764.

Ķīlas devējs: IVO ŠVETERS, pers. kods 020177-10033.

3. Izsoles sākumcena - EUR 8394,94.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Ivo Šveters nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole un tās sekas.

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/104.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014.gada 3.jūlijā plkst.11.00 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 153/1-45, Rīgā, kadastra Nr. 0100 901 5689, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no ½ domājamas daļas no nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,58 m², ar pie īpašuma piederošajām 4658/334759 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Īpašnieks - Sandis Lao-Lodiņš. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14 500,00. Piedzinējs - Raimonds Fīrers. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1. EUR 14 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 1450,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/104.IZ31

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Rītupes ielā 7/9-31, Rīgā, kadastra Nr.0100 907 2313. Īpašniece - Nataļja Ērgle. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.31 ar kopējo platību 47,4 m² un kopīpašuma 18/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Rītupes ielā 7/9, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 17 400,00 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2014.gada 3.jūlijā plkst. 10.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlās piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000 Valsts kasē, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1740,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2014/104.IZ32

Precizējot iepriekš publicēto

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2014.gada 9.maijā laidienā Nr.88 (5148) publicēts sludinājums par Gagikam Barsegjanam piederošā nekustamā īpašuma - divstāvu administratīvās ēkas -, kas atrodas Rīgā, Ūnijas ielā 32/34, kadastra numurs 0100 570 0213, pirmo izsoli, kas notiks 2014.gada 10.jūnijā plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Tiek precizēts izsoles datums: Izsole notiks 2014.gada 8.jūlijā plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1.


OP 2014/104.IZ33

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Evitas Bogdanovas administrators Valters Kronbergs, sertifikāta Nr.00231, prakses vieta: Muitas iela 1, Rīga, LV-1010, rīko maksātnespējīgajai Evitai Bogdanovai, pers. kods 100268-12664, piederošā nekustamā īpašuma izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.17 ar kopējo platību 70 kv.m un 700/38756 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, adrese: Torņa iela 13-17, Alūksne, Alūksnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.789 17 ar kadastra Nr.3601 900 0553. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 3500,00, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2014.gada 2.jūlijā plkst. 11.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-6A. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā Valtera Kronberga AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr. LV56HABA0551038225254 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās Evitas Bogdanovas administrators Valters Kronbergs, sertifikāts Nr.00231, prakses vieta: Muitas iela 1, Rīga, LV-1010, tālr. uzziņām 67278302.


OP 2014/104.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta: Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Acone 3"-56 Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, kadastra Nr.8031 900 0876. Īpašniece - Raisa Antoņuka. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 56 ar kopējo platību 43,1 m² un kopīpašuma 4310/323880 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8031 001 0304), kas atrodas "Acone 3", Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 9390,96 (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 96 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2014.gada 3.jūlijā plkst. 11.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000 Valsts kasē, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 939,10 (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un 10 centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2014/104.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam VG Beheer Jūrmala SIA, adrese: Jūras iela 47, Jūrmala, piederošo nekustamo īpašumu: zemesgabalu 1021 kv.m platībā, kas atrodas Juglas ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1204, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000049360; ēku (būvju) nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 010 1204 001), un ar to saistītu šķūni (kadastra apzīmējums 1300 010 1204 002), šķūni (kadastra apzīmējums 1300 010 1204 003), kas atrodas Juglas ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 1202, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000104879. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 219 600,00 (divi simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 2.jūlijā plkst.10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/104.IZ36

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam "Lībiešu mājas" Vīksnas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3894 002 0146, kas sastāv no zemesgabala - starpgabala - 6,24 ha platībā (kadastra apzīmējums 3894 002 0102). Izsoles sākumcena - EUR 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Balvu Novada Ziņas", Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2014.gada 25.jūnijam plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 25.jūnijam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 810,00 (astoņi simti desmit euro un 00 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 26.jūnijā plkst. 14.00.


OP 2014/104.IZ37

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai - cirsmai - nekustamajā īpašumā "Pagastlauki" Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0117, 2.kvartāla 13., 14., 16., 17., 18., 20., 1., 2., 5., 10., 29., 23.nogabalā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1082,69 m3. Izsoles sākumcena - EUR 25 709,10 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņi euro un 10 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Balvu Novada Ziņas", Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2014.gada 10.jūnijam plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 10.jūnijam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 2570,91 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un 91 cents), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 11.jūnijā plkst. 14.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)