Laidiens: 04.04.2013., Nr. 65

Izsoles

OP 2013/65.IZ1

Kustamās mantas izsole

Maksātnespējīgās SIA "Central Euro-Asia Gateway" administrators Andris Bērziņš, sertifikāta numurs 00145, prakses vieta: Antonijas iela 7-2, Rīga, tālr. 67331722, paziņo, ka 2013.gada 14.maijā plkst. 13.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā, otrajā izsolē tiks pārdotas prasījuma tiesības pret SIA "SALDUS CEĻINIEKS" par summu LVL 137890,14 (Pirkuma līgums Nr.1). Novērtējums un izsoles sākumcena LVL 20081,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā MSIA "Central Euro-Asia Gateway", administratora Andra Bērziņa, sertifikāta Nr.00145, norēķinu kontā Nr. LV34HABA0551019770139, AS "Swedbank", pirkuma nodrošinājums LVL 2008,10 apmērā. Kustamās mantas izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2013/65.IZ2

Kustamās mantas izsole

Maksātnespējīgās SIA "Central Euro-Asia Gateway" administrators Andris Bērziņš, sertifikāta numurs 00145, prakses vieta: Antonijas iela 7-2, Rīga, tālr.26679007, paziņo, ka 2013.gada 15.maijā Antonijas ielā 7-2, Rīgā, otrajās izsolēs:

- plkst.13.00 tiks pārdotas prasījuma tiesības pret Vilni Buholcu. Izsoles sākumcena- LVL 5412,50, izsoles nodrošinājums - LVL 541,25;

- plkst.13.30 tiks pārdotas prasījuma tiesības pret Edgaru Kamišovu. Izsoles sākumcena - LVL 5412,50, izsoles nodrošinājums - LVL 541,25.

Izsoļu cenas nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolēs, līdz izsoļu norises dienai ir jāiemaksā MSIA "Central Euro-Asia Gateway" administratora Andra Bērziņa, sertifikāta Nr.00145, norēķinu kontā Nr.LV34HABA0551019770139, AS "Swedbank" izsoles nodrošinājumu. Kustamās mantas izsoles tiek izziņotas un rīkotas saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2013/65.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administrators Oskars Jonāns, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, paziņo par maksātnespējīgajai fiziskajai personai Diānai Miķelsonei piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabals "Teibas" Ropažu novadā ar kadastra Nr. 80840180623, platība 2 ha, ierakstīts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000222008 - otrās izsoles rīkošanu, kas notiks 2013.gada 14.maijā plkst. 13.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 4100,00 (četri tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā administratora Oskara Jonāna norēķinu kontā "Swedbank", konta Nr. LV94HABA0551034695419, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālr. 67310879. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2013/65.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Pēterim Grandānam. Piedzinēji: AS GE Money Bank, 13.janvāra ielā 3, Rīgā, un Ķeguma novada dome, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā. Nekustamais īpašums sastāv no ½ domājamās daļas: zemesgabala 3,5 ha platībā, kas atrodas "Rūpes 2", Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ogres rajona Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.7429 004 0036. Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 800,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir Ls 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013. gada 7.maijā plkst. 9.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 80,00. Tel.uzziņām 67285737.


OP 2013/65.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA Rembates metāls. Piedzinējs: AS GE Money Bank, 13.janvāra ielā 3, Rīgā, un Ķeguma novada dome, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1,3229 ha platībā, uz kura atrodas divas ēkas, kas atrodas "Viktors", Rembates pagastā, Ķeguma novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ogres rajona Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.7484 004 0008. Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 43 000,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir Ls 43000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013. gada 7.maijā plkst. 10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 4300,00. Tel.uzziņām 67285737.


OP 2013/65.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Pēterim Grandānam. Piedzinēji: AS GE Money Bank, 13.janvāra ielā 3, Rīgā, un Ķeguma novada dome, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā. Nekustamais īpašums sastāv no ½ domājamās daļas: zemesgabala 6,2 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 7429 004 0093 001), pirts (būves kadastra apzīmējums 7429 004 0093 002), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 7429 004 0093 003), kūts (būves kadastra apzīmējums 7429 004 0093 004), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 7429 004 0093 005), kas atrodas "Priedes", Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ogres rajona Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.7429 004 0093. Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 5900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir Ls 5900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013. gada 7.maijā plkst. 9.45 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 590,00. Tel.uzziņām 67285737.


OP 2013/65.IZ7

Izsole

Ar šo administratore Ieva Ļeņova paziņo, ka 2013.gada 17.maijā notiks nekustamā īpašuma izsole. Tiek izsolīts Agnetei Nikmanei piederošais nekustamais īpašums (dzīvokļa īpašums Nr.5 ar platību 53,06 kv.m un 5306/296642 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas), kas atrodas Biķernieku ielā 216-5, Rīgā, kadastra numurs 0100 910 2483, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.23235 5. Izsoles sākuma cena saskaņā ar sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja veikto novērtējumu ir LVL 12 700,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmu). Piedzinēji - kreditori Agnetes Nikmanes maksātnespējas procesā. Izsoles laiks un vieta: pirmā izsole notiks 2013.gada 17.maijā plkst. 9.00 Rīgā, Kalnciema ielā 88a-205. Nekustamā īpašuma izsoli veic administratore Agnetes Nikmanes maksātnespējas procesā - Ieva Ļeņova, sertifikāts Nr.00395, prakses vieta: Kalētu iela 1, Rīga, LV-1004.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai administratores Ievas Ļeņovas, pers. kods 010681-11212, norēķinu kontā Nr.LV30RIKO0007710003825 (AS "DNB banka", SWIFT kods RIKOLV2X) jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, tas ir, LVL 1270,00. Nekustamais īpašums tiek izsolīts saskaņā ar Maksātnespējas likuma, Civilprocesa likuma un Civillikuma normām. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2013/65.IZ8

Izsole

Ar šo administratore Ieva Ļeņova paziņo, ka 2013.gada 17.maijā notiks nekustamā īpašuma izsole. Tiek izsolīts Ojāram Puķītim piederošais nekustamais īpašums (dzīvokļa īpašums Nr.44 ar platību 46,4 kv.m un 464/50378 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas), kas atrodas Čiekurkalna 2.šķērslīnijā 4, k-2-44, Rīgā, kadastra numurs 0100 920 3286, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000145745 44. Izsoles sākuma cena saskaņā ar sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja veikto novērtējumu ir LVL 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši latu un 00 santīmu). Piedzinēji - kreditori Ojāra Puķīša maksātnespējas procesā. Izsoles laiks un vieta: pirmā izsole notiks 2013.gada 17.maijā plkst. 9.30 Rīgā, Kalnciema ielā 88a-205. Nekustamā īpašuma izsoli veic administratore Ojāra Puķīša maksātnespējas procesā - Ieva Ļeņova, sertifikāts Nr.00395, prakses vieta: Kalētu iela 1, Rīga, LV-1004.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai administratora Ievas Ļeņovas, pers. kods 010681-11212, norēķinu kontā Nr.LV05RIKO0007710001753 (AS "DNB banka", SWIFT kods RIKOLV2X) jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, tas ir, LVL 2500,00. Nekustamais īpašums tiek izsolīts saskaņā ar Maksātnespējas likuma, Civilprocesa likuma un Civillikuma normām. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2013/65.IZ9

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Niolei Janinai Novikovai piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.5601 900 0640, sastāvošs no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 36,3 kv.m. Nekustamais īpašums atrodas Draudzības alejā 26, dzīvokļa īpašums Nr. 59, Jēkabpils pilsētā. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 1700,00. Nekustamā īpašuma sākumcena - Ls 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašniece: Niole Janina Novikova. Piedzinējs - AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr.LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks 2013. gada 7. maijā plkst. 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālr. 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2013/65.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Antoņinai Čukanovai piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 9082 506 0001, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 401,3 kv.m, siltumnīcas un šķūņa ēkas. Nekustamā īpašuma adrese: "Ziemeļi", Smārdes pagasts, Engures novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 18 200. Nekustamā īpašuma sākumcena - Ls 13 650. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašniece: Antoņina Čukanova. Piedzinējs: MSIA ANTALS 777, Baznīcas iela 20/22, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr.LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks 2013. gada 7. maijā plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālruni 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2013/65.IZ11

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Ivaram Tjuševam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 4001 004 0063, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 14 084 kv.m. Nekustamais īpašums atrodas Mazajā Salātu ielā 2, Bauskā. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 20 600,00. Nekustamā īpašuma sākumcena - Ls 20 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks: Ivars Tjuševs. Piedzinējs: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads, Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr.LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks 2013. gada 7. maijā plkst. 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālr. 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2013/65.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Mārtiņam Bernšteinam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.9062 010 0174, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1990 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 131,7 kv.m, šķūņa ēkas. Nekustamais īpašums atrodas Baložos 2, Kandavā, Kandavas novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 8700,00. Nekustamā īpašuma sākumcena - Ls 6525,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks: Mārtiņš Bernšteins. Piedzinēja: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks 2013.gada 7.maijā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālr. 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2013/65.IZ13

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētu dzīvojamo māju, garāžu un zemesgabalu:

Adreses

 

Platība

Sākumcena

LVL

Solis

LVL

Nodrošinājums

LVL

Izsole

Admirāļu iela 30-1

 35,60

17460,00

1000,00

1746,00

30.05.2013. plkst.10.00

Admirāļu iela 30-2

34,50

Admirāļu iela 30, k-1-601;

10,70

zemesgabals

668,00

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adreses

 

Platība

Sākumcena

LVL

Solis

LVL

Nodrošinājums

LVL

Izsole

Balvu iela 3-10

36,90

3650,00

300,00

365,00

30.05.2013. plkst.11.00

Mārupes iela 19-18

13,70

1250,00

100,00

125,00

04.06.2013. plkst.10.00

Mārupes iela 19-27

13,80

1400,00

100,00

140,00

04.06.2013. plkst.11.00

Maskavas iela 134-2

71,20

3500,00

300,00

350,00

04.06.2013. plkst.13.00

Izsoles notiek Pērses ielā 10/12, Rīgā, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā latos jāizdara divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 3.kabinetā un mājas lapā www.rdzmpk.lv. Informācija pa tālruni 67037218. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, sešu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (pēdējā pieteikšanās dienā līdz plkst. 14.00).


OP 2013/65.IZ14

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Ivo Rudzītis, sertifikāts Nr.00439, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 28, paziņo par šādu Jeļenas Dombrovskas nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.6 ar pie tā piederošām 518/41342 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 0100 915 0922, adrese: Varavīksnes gatve 4-6, Rīga, LV-1082, turpmāk - Nekustamais īpašums. Nekustamā īpašuma novērtējums: 26 500 LVL (divdesmit seši tūkstoši pieci simti). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedziņa tiek veikta par labu hipotekārajam kreditoram AS DNB banka (reģ.Nr.40003024725), juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole notiks 2013.gada 8. maijā pulksten 14.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 28 (2.stāvā). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā maksātnespējas procesa administratora Ivo Rudzīša (pers.kods 050685-12727) norēķinu kontā AS SEB banka, konta Nr.LV95PARX0007384740009 nodrošinājums 10% apmērā no Nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamais īpašums tiek pārdots un tā izsole tiek organizēta saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2013/65.IZ15

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Margarita Mjadzelica, sertifikāts Nr.00373, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 28, paziņo par šādu Maritas Bennetas nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums Nr.1 ar pie tā piederošām 1213/2424 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr. 3260 900 0613, adrese: "Amatas"-1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, turpmāk - Nekustamais īpašums. Nekustamā īpašuma novērtējums: 5250 LVL (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit latu). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedziņa tiek veikta par labu hipotekārajam kreditoram AS "Swedbank" (reģ. Nr.40003074764), juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole notiks 2013.gada 9.maijā pulksten 14.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 28 (2.stāvā). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā maksātnespējas procesa administratores Margaritas Mjadzelicas (pers.kods 210182-10704) norēķinu kontā AS SEB banka, konta Nr.LV47UNLA0050020313551, nodrošinājums 10% apmērā no Nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamais īpašums tiek pārdots un tā izsole tiek organizēta saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2013/65.IZ16

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Ivo Rudzītis, sertifikāts Nr.00439, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 28, tālr.26472861, paziņo par šādu Dmitrija Sedova nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums: zemesgabals ar kopējo platību 2150 m2 un uz tā esoša 2 stāvu dzīvojamā māja ar kopējo platību 228,1 m2. Kadastra Nr.74940110175, ierakstīts Ikšķiles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000129311 adrese: Ikšķiles novads, Ikšķiles l.t., Daugavmala, Zušu iela 12, turpmāk - Nekustamais īpašums. Nekustamā īpašuma novērtējums: 99 100 LVL (deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts latu). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedziņa tiek veikta par labu hipotekārajam kreditoram AS "Swedbank" (reģ. Nr. 40003074764), juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole notiks 2013.gada 7.maijā pulksten 14.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 28 (2.stāvā). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā maksātnespējas procesa administratora Ivo Rudzīša (pers.kods 050685-12727) norēķinu kontā AS Citadele, konta Nr.LV79PARX0007384740006 nodrošinājums 10% apmērā no Nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamais īpašums tiek pārdots un tā izsole tiek organizēta saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2013/65.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Marinai Šalajevai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Stacijas ielā 38-38, Olainē, Olaines novadā, kadastra Nr.8009 900 1759. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.38, t.sk. dzīvoklis Nr.38 ar platību 52,7 kv.m un 527/22631 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Stacijas ielā 38, Olainē, Olaines novadā, kadastra Nr.8009 900 1759. Īpašums ierakstīts Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.155 38.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas 3.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām, nodot citu personu atlīdzības, kā arī bezatlīdzības lietošanā, nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas. Pamats: 2007.gada 16.marta Hipotēkas līgums Nr.07-K-1295/02.

2.2. IV daļas 1., 2.iedaļas 2.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu Ls 107 645,40, tai skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 89 704,50. Procentu likme mainīga: sešu mēnešu EURIBOR + 1,7% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 16.marta Hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-1295, 2007.gada 16.marta Hipotēkas līgums Nr.07-K-1295/02.

3. Izsoles sākumcena: Ls 9000 (deviņi tūkstoši latu).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums Ls 900 apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma;

6.5. izsoles solis Ls 500;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole tiek rīkota 2013.gada 7.maijā pulksten 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kase, ir jāieskaita nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma - Ls 900,00. Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2013/65.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 68.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš 2013.gada 7.maijā plkst.13.00 Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā izsolē pārdod Aldim Upītim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgā, Tvaika ielā 16, ar kadastra Nr.0100 316 2073. Piedzinējs: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nedzīvojamais korpuss I, kas sastāv no nedzīvojamām telpām ar kopējo platību 203,1 m2. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 12 200 apmērā. Izsoles sākumcena Ls 12 200 un izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai, tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģ. Nr.16017112751, depozīta kontā Nr. LV94TREL9199055001000, Valsts kase, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 1220 apmērā. Tālrunis uzziņām 67813506.


OP 2013/65.IZ19

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas "Strazdniekos", Puzes pagastā, Ventspils novadā. Īpašnieks un parādnieks - SIA "M.E.I. & IMPORT.EKSPORT", reģ.Nr.41203021608. Piedzinēja - Teiksma Čamane. Hipotekārais kreditors - AS "DNB banka". Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 12 100,00 (divpadsmit tūkstoši simts latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000129388, ar kadastra Nr.9860 505 0140. Nekustamais īpašums sastāv no sakņu pagraba ar kadastra apzīmējumu Nr. 9860 005 0140 001 un kopējo platību 987,3 m2, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.9860 005 0140 002 un kopējo platību 356,8 m2, un nojumes ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.9860 005 0140 003, ar kopējo platību 146,4 m2. Nekustamais īpašums tiek pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2013.gada 7.maijā plkst.15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas prakses vietā Ūdens ielā 15 (trešajā stāvā), Ventspilī. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 1210,00. Tālrunis uzziņām 63628161; 26743058.


OP 2013/65.IZ20

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas "Pagrabos", Puzes pagastā, Ventspils novadā. Īpašnieks un parādnieks - SIA "M.E.I. & IMPORT.EKSPORT", reģ.Nr.41203021608. Piedzinējs - Teiksma Čamane. Hipotekārais kreditors - AS "DNB banka". Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.166, ar kadastra Nr.9860 005 0140. Nekustamais īpašums sastāv no apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,9 ha. Nekustamais īpašums tiek pārdots pirmajā izsolē, kura notiks 2013.gada 7.maijā plkst.14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas prakses vietā Ūdens ielā 15 (trešajā stāvā), Ventspilī. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr.LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 130,00. Tālrunis uzziņām 63628161; 26743058.


OP 2013/65.IZ21

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas "Eirās", Zūrās, Vārves pagastā, Ventspils novadā. Īpašnieks un parādnieks - SIA "MELIORATORS", reģ.Nr.41203003405. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 5600,00 (pieci tūkstoši seši simti latu). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000175072, ar kadastra Nr.9884 013 0133. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,3 ha, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0133 001 un kopējo platību 478,6 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0133 002, atejas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0133 003. Nekustamais īpašums tiek pārdots pirmajā izsolē, kura notiks 2013.gada 7.maijā plkst.11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas prakses vietā Ūdens ielā 15 (trešajā stāvā), Ventspilī. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ.Nr.LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 560,00 (pieci simti sešdesmit lati). Tālrunis uzziņām 63628161; 26743058.


OP 2013/65.IZ22

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas "Dālderos", Zūrās, Vārves pagastā, Ventspils novadā. Īpašnieks un parādnieks - SIA "MELIORATORS", reģ.Nr.41203003405. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests. Nekustamā īpašuma novērtējums LVL 15 600,00. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000175075, ar kadastra Nr.9884 013 0132. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,9 ha, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0132 001, garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0132 002. Nekustamais īpašums tiek pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2013.gada 7.maijā plkst.12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas prakses vietā Ūdens ielā 15 (trešajā stāvā), Ventspilī. Otrās izsoles sākumcena ir LVL 11 700,00. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 1560,00 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit lati). Tālrunis uzziņām 63628161; 26743058.


OP 2013/65.IZ23

Paziņojums

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.27 (2013.gada 7.februārī) zvērināta tiesu izpildītāja Ulda Zepa 2013.gada 9.aprīlī izsludinātā SIA "Ominasis Latvia" piederošo nekustamo īpašumu Tukuma ielā 42, Jūrmalā, un Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, un kustamās mantas pirmā izsole tiek atlikta, un procesuālā termiņa darbība tiek apturēta, līdz stājas spēkā tiesas nolēmums lietā par tiesu izpildītāja rīcību.

Zvērināts tiesu izpildītājs Uldis Zeps


OP 2013/65.IZ24

Precizējot iepriekš publicēto

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe precizē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2013.gada 27.martā laidienā Nr.61 publicēto paziņojumu: pirmajā izsolē tiek pārdots ieķīlātais trešās personas Edvīna Urbāna nekustamais īpašums "Maķegūži", kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā.


OP 2013/65.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas 53-8) otrajā izsolē pārdod Anastasijai Buklovskai piederošo nekustamo īpašumu, adrese: Jāņa iela 2B, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 003 0432. Saskaņā ar Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000441036 īpašums sastāv no zemes gabala 0,095 ha platībā. Dabā uz zemesgabala atrodas Zemesgrāmatā nenostiprināta, taču VZD KR datos reģistrēta apbūve - ekspluatācijā nenodota dzīvojamā ēka ar pašreizējo apbūves statusu "Saimniecības ēka un pirts", kā arī palīgēka - garāža un palīgēka, kuru piederība nav noskaidrota. VZD KR datos palīgēkai - garāžai piešķirts būves kadastra apzīmējums, taču nav reģistrētas īpašuma tiesības un apjoma rādītāji. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 53 400. Otrās izsoles sākumcena - Ls 40 050. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - SIA IPA STAR, reģ. Nr. 440103313415, Artilērijas 3-12a, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 7.maijā plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (Ls 5340,00) Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.


OP 2013/65.IZ26

Izsole

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu" pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zemesgabalus Kuldīgas pilsētā vasarnīcu apbūves teritorijā:

Akāciju alejā 40, Kuldīgā, kadastra Nr.6201 034 0126, platība 606 m2, nosacītā cena Ls 740, drošības nauda Ls 74, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2013.gada 20.maijā pulksten 13.00.

Lazdu alejā 17, Kuldīgā, kadastra Nr.6201 034 0228, platība 643 m2, nosacītā cena Ls 780, drošības nauda Ls 78, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2013.gada 20.maijā pulksten 13.30.

Madaru alejā 7, Kuldīgā, kadastra Nr.6201 034 0356, platība 677 m2, nosacītā cena Ls 670, drošības nauda Ls 67, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2013.gada 20.maijā pulksten 14.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2013.gada 20.maijam pulksten 11.00.

Atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zemesgabalus Kuldīgas pilsētā vasarnīcu apbūves teritorijā:

Lazdu alejā 22, Kuldīgā, kadastra Nr.6201 034 0205, platība 668 m2, nosacītā cena Ls 672, drošības nauda Ls 68, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2013.gada 20.maijā pulksten 14.30.

Jasmīnu alejā 32, Kuldīgā, kadastra Nr.6201 034 0343, platība 669 m2, nosacītā cena Ls 608, drošības nauda Ls 61, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2013.gada 20.maijā pulksten 15.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2013.gada 20.maijam pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumiem var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.


OP 2013/65.IZ27

Izsole

Ludzas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 Liepājas ielā 10, Ludzas novadā. Izsolāmā objekta nosacītā cena - Ls 1838,64 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi lati un 64 santīmi). Reģistrācijas maksa - Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi). Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas jāieskaita AS "Citadele banka" Ludzas filiāles kontā Nr. LV09PARX0002240270024. Izsole notiks 2013.gada 28.maijā plkst. 14.00. Informācija pa tālr. par izsoles noteikumiem 5707133, par izsolāmo objektu 65707410, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.


OP 2013/65.IZ28

Kustamās mantas izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus prakses vietā Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8 rīko Annai Turmanei piederošās aprakstītās kustamās mantas pirmo izsoli. Izsolē tiek pārdota Annai Turmanei piederošā valdījuma procesā aprakstītā, kustamā manta (08.08.2012. Akts Nr.302). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamā manta tiek pārdota kā viens izsoles priekšmets. Izsoles sākumcena - LVL 646,50. Izsole notiks 2013.gada 10.aprīlī plkst. 10.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Nr. LV97TREL9199053001000, LVL 64,65 kas ir 10% no kustamās mantas novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)