Laidiens: 25.11.2013., Nr. 230

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2013/230.US1

Namīpašuma Rīgā, Brīvības ielā 172, īpašnieks SIA ,,Garts" uzaicina viena mēneša laikā no publikācijas dienas dzīvokļa Nr.5 Brīvības ielā 172, Rīgā, īrnieku AINI PUDĀNU, dzim. 1960.gada 10. aprīlī, samaksāt vairāk par 3 (trim) mēnešiem iekrājušos īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu 105, 02 LVL, pretējā gadījumā tiesā tiks celta prasība par īres līguma laušanu, izlikšanu un parādu piedziņu.


OP 2013/230.US2

Paziņojums par parāda nokārtošanu

ROLAND JUKŠ, pers. kods 130777-10135, deklarēta dzīves vieta: Apuzes iela 32-1, Rīga!

Krāslavā, Nr. 515/24-2013

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, pers. kods 261177-12403, Rēzeknes iela 33A, Krāslava, lietvedībā atrodas Daugavpils zemesgrāmatas 10.07.2013. lēmums Nr. 3-12/0653 par Ls 4212,43 piedziņu par labu AS "Latgales Finanšu Kompānija".

Daru zināmu, ka parāda summa par labu AS "Latgales Finanšu Kompānija", kas uz 13.11.2013. ir Ls 4212,43; kā arī Ls 885,31 ZTI uz 18.09.2013. i/l 515/24-2013. Sprieduma izpildes izdevumi maksājami saskaņā ar Civilprocesa likuma 566.pantu (kopā: Ls 5097,74), ja desmit dienu laikā no dotā paziņojuma publikācijas dienas "Latvijas Vēstnesī" summa netiks samaksāta pilnā apmērā, tad saskaņā ar Civilprocesa likuma 566., 567., 568.p. un Ministru kabineta 26.06.2012. noteikumiem Nr.451 jums būs jāsedz ar izpildi saistītie papildus sprieduma izpildes izdevumi, kas radīsies, pārdodot jums piederošo nekustamo īpašumu:

- divi zemes gabali 13,7 ha platībā, adrese: "Mārtiņi", Bērziņu pag., Dagdas novads, kadastra Nr. 60500030273.

Kopējo parāda summu lūdzu samaksāt uz šādu rēķinu:

saņēmēja: Kristīne Meldere, reģistrācijas Nr. 26117712403, konts: LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, kods: TRELLV22; mērķis: spried. izp. izdevumi un parāds i/l 515/24-2013.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.p., no paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts:

1) atsavināt nekustamo īpašumu - divi zemes gabali 13,7 ha, adrese: "Mārtiņi", Bērziņu pag., Dagdas novads, kadastra Nr.60500030273;

2) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tai skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus;

3) cirst nekustamā īpašuma mežu, izņemot saimnieciskās uzturēšanai nepieciešamo.

Līgumi, kas par šo nekustamo īpašumu tiks noslēgti pēc piedziņas atzīmes izdarīšanas zemesgrāmatā, nebūs spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē.

Desmit dienu laikā no dotā paziņojuma publikācijas dienas "Latvijas Vēstnesī" Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, Rēzeknes iela 33A, Krāslava, LV-5601, tālr./fakss 65623511, birojā iesniedzami dokumenti un plāni, ar kuriem noteikta iepriekšminēto nekustamo īpašumu platība un jūsu tiesības uz šo īpašumu (šo dokumentu neiesniegšana neaptur nekustamā īpašuma apraksti); kā arī paziņot par dotā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šo nekustamo īpašumu noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem.

Saskaņa ar Civilprocesa likuma 600.pantu lūdzu desmit dienu laikā no dotā paziņojuma publikācijas dienas "Latvijas Vēstnesī" sniegt informāciju par to, vai jūs esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai pārdodot izsolē jūsu iepriekšminēto nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)