Laidiens: 21.10.2013., Nr. 205

Darbības pārskati

OP 2013/205.DP1

Likvidējamā akciju sabiedrība "Ogres Komercbanka"

Bilances pārskats

2013.gada 30.septembris (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Latos

Kase un prasības pret Latvijas Banku

55

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

27 452

Kredīti

8 781 005

Nemateriālie aktīvi

0

Pamatlīdzekļi

0

Pārējie aktīvi

432 140

Kopā aktīvi

9 240 652

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

0

Noguldījumi

5 689 513

Pārējās saistības

155 739

Kapitāls un rezerves

3 395 400

Kopā pasīvi

9 240 652

Atgūtie aktīvi

0

Likvidācijas izdevumi (no 01.09.2013. līdz 30.09.2013.)

46 089

Likvidējamās AS "Ogres Komercbanka" likvidatore Dace Valds

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)