Laidiens: 04.10.2013., Nr. 194 (5000)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2013/194.US1

Brīdinājums

Pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.² panta pirmo daļu, namīpašuma Rīgā, Ģertrūdes ielā Nr.121 īpašniece SIA "Rentējas", reģ. Nr.40103640435, brīdina īrnieci IRINU NEKĻUDOVU, dzim. 08.10.1989., viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas norēķināties par dzīvokļa Nr.64 Rīgā, Ģertrūdes ielā 121, īri. Parāda nesamaksāšanas gadījumā būsim spiesti griezties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.


OP 2013/194.US2

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu izpildu lietā Nr. 2506-C3.2/2013

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.110 zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, prakses vieta: Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16, 307.kab., lietvedībā iesniegts Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 25.07.2012. izdotais izpildu raksts lietā Nr. C07065910 par Ls 22 881,26 un tiesībām par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā no aizdevuma pamatsummas Ls 20 045,02 solidāru piedziņu no Everitas Dāves un Donald Brain Worley par labu AS "SEB banka".

Paziņoju jums, EVERITA DĀVE un DONALD BRAIN WORLEY, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Aspazijas bulvāris 30-22, Rīga, par pienākumu izpildīt iepriekš minēto nolēmumu un samaksāt saskaņā ar Civilprocesa likuma 555.p., 568.p. parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus, pavisam kopā Ls 25 250,19 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit lati 19 santīmi) (EUR 35927,78), desmit dienu laikā no šī sludinājuma publikācijas.

Naudas līdzekļi ieskaitāmi ar šādiem rekvizītiem: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta konta Nr. LV68TREL9199082002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt izpildu lietas Nr.2506-C3.2/2013. Ja iepriekš minētajā termiņā jūs nolēmumu neizpildīsiet, tas tiks izpildīts piespiedu kārtā. Sīkāka informācija pa tālruni 63010889.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)