Laidiens: 20.09.2013., Nr. 184

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2013/184.US1

Olafs Rozentāls, dzim. 18.01.1935., brīdina GUNTU BUČMI, dzim. 23.02.1973.: jūsu parāds par dzīvojamo telpu īri, pamatpakalpojumiem un kavējuma naudu par dzīvokli Rīgā, Brīvības ielā 106-12, līdz 2013.gada 31.augustam ir LVL 547,39. Ja parāds par īri, pamatpakalpojumiem un kavējuma naudu netiks samaksāts mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas, tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu, īres līguma laušanu un jūsu izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.

Zvērināta advokāte Linda Kaņepe, Olafa Rozentāla pilnvarotā persona


OP 2013/184.US2

Juris Dāvids Slokenbergs, dzim. 17.08.1937., brīdina AINU LAUZNU, dzim. 23.07.1937.: jūsu parāds par dzīvojamo telpu īri, pamatpakalpojumiem un kavējuma naudu par dzīvokli Rīgā, Brīvības ielā 106-18, līdz 2013.gada 31.augustam ir LVL 447,12. Ja parāds par īri, pamatpakalpojumiem un kavējuma naudu netiks samaksāts mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas, tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu, īres līguma laušanu un jūsu izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.

Zvērināta advokāte Linda Kaņepe, Jura Dāvida Slokenberga pilnvarotā persona


OP 2013/184.US3

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.33 Atmodas bulvārī 14, Liepājā, īrnieci MAIJU BUMBIERI, pers. kods 060775-10875, īrnieces ģimenes locekli DANU BUMBIERI, pers. kods 230796-10823: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2013.gada 1.septembri 982,74 LVL) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiesā tiks iesniegta prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.33 Atmodas bulvārī 14, Liepājā.


OP 2013/184.US4

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.44 Kārļa Zāles laukumā 2, Liepājā, īpašnieku IGORU ŠPAGINU, pers. kods 270976-12759: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2013.gada 1.septembri 921,71 LVL) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.


OP 2013/184.US5

Zvērināta notāre Ilona Ķibilde saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu paziņo:

LEONĪDAI KRASTIŅAI, pers. kods 210533-10938, adrese: Meža prospekts 65A-1, Rīga, LV-1014

Rīgā 2013.gada 12.augustā

Cien. Krastiņas kundze!

2013.gada 5.jūlijā pie zvērinātas notāres Ilzes Pilsētnieces starp jums un Edgaru Kotu tika noslēgts izlīgums, kas iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.4999, par jūsu un Edgara Kota starpā pastāvošās tiesvedības civillietā Nr. C32292711 izbeigšanu (turpmāk - Izlīgums).

Saskaņā ar Izlīguma 2.punktu Edgaram Kotam bija pienākums vienlaicīgi ar Izlīguma parakstīšanu samaksāt jums naudas summu Ls 10000,00 (desmit tūkstoši latu) apmērā. Iepriekš minētās naudas summas samaksu Edgars Kots ir veicis, līdz ar to savas ar Izlīgumu uzņemtās saistības ir izpildījis pilnībā.

Savukārt jūs saskaņā ar Izlīguma 3.punktu apņēmāties līdz 2013.gada 15.jūlijam atbrīvot dzīvojamās telpas Meža prospektā 56A-1, Rīgā, no sev piederošajām mantām, kā arī veikt pasākumus, lai anulētu ziņas par jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi Meža prospektā 56A-1, Rīgā.

Diemžēl jūs savas aizņemtības vai citu iemeslu dēļ vairākkārt esat atlikusi norunāto tikšanās laiku, kad varētu tikt nodrošināta iekļūšana dzīvoklī Meža prospektā 56A-1, Rīgā, un minētās telpas no jums piederošajām mantām neesat atbrīvojusi, tādējādi jūs neesat izpildījusi savas ar Izlīgumu uzņemtās saistības. Turklāt jāatzīmē, ka 2013.gada 8.augustā tiekoties pie dzīvokļa Meža prospektā 56A-1, Rīgā, durvīm, jūs iebildāt pret to atvēršanu.

Pie šādiem apstākļiem daru jums zināmu, ka 2013.gada 30.augustā plkst. 11.00 tiks nodrošināta iekļūšana iepriekš minētajās telpās. Līdz ar to jūs varat ierasties dzīvoklī Meža prospektā 56A-1, Rīgā, šeit norādītajā laikā un saņemt jums piederošās mantas, ja dzīvoklī tādas atrodas. Pretējā gadījumā ar dzīvoklī Meža prospektā 56A-1, Rīgā, esošajām mantām rīkosimies atbilstoši Izlīguma 3.punktā noteiktajam.

Edgara Kota vārdā pilnvarotā pārstāve Džoanna Kota


OP 2013/184.US6

SIA "CDzP" brīdina, ka ekspluatācijas, īres, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāds uz 13.09.2013. ir šāds:

GATIM ZARIŅAM Lenču 42-5, Cēsīs, Ls 74,97 (deklarētā dzīvesvieta Turaidas iela 3-3, Cēsīs); AIVILAM LĀCIM Saules 21b-3, Cēsīs, Ls 414,49; SKAIDRĪTEI VAIVAREI Viestura 10a-2, Cēsīs, Ls 742,94; DZINTRAI BIRKENAI L.Paegles 19b-69, Cēsīs, Ls 4327,31; IVETAI DUBOVAI Bērzaines 36-15, Cēsīs, Ls 755,63; RAIVO RAUDULIM L.Paegles 8-42, Cēsīs, Ls 643,95; RAIMONDAM ROĶIM A. Kronvalda 31-22, Cēsīs, Ls 840,30; DACEI PUĶĪTEI Ezera 6-3, Cēsīs, Ls 568,64; LAURIM BĀNIM L.Paegles 19a-54, Cēsīs, Ls 1226,84; EGĪLAM BRAZOVSKIM L. Paegles 19a-56, Cēsīs, Ls 2347,18; DZINTRAI STŪREI L.Paegles 19b-60, Cēsīs, Ls 1745,52; ROLANDAM KOKARĒVIČAM Vēveres 9-34, Cēsīs, Ls 3906,51; LANAI CELMAI Saules 23-209L, Cēsis, Ls 1547,24; LUDMILAI KISEĻOVAI Festivāla 44-42, Cēsīs, Ls 658,99; RŪTAI SEGLIŅAI L.Paegles 19b-53, Cēsīs, Ls 743,60; INESEI PĪLĀBEREI L.Paegles 8-17, Cēsīs, Ls 681,84; VLADIMIRAM MERKURJEVAM L.Paegles 8-11, Cēsīs, Ls 1048,65; ILZEI SPRANCMANEI L. Paegles 4-29, Cēsīs, Ls 345,67; EGONAM MARTINSONAM L.Paegles 6-17, Cēsīs, Ls 505,44; OSKARAM ALKSNĪTIM Ziedu 1-4, Cēsīs, Ls 206,55; I. ROGOZOVAM L.Paegles 8-2, Cēsīs, Ls 484,72; BIRUTAI BRIEDEI Akmens 3-41, Cēsīs, Ls 953,24; JEĻENAI KAFTAILOVAI Mednieku 15-21, Siguldā, Ls 1921,54.

Lūdzam minēto parāda summu samaksāt viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas. Parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks atslēgta karstā ūdens padeve, tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu. Īrniekiem tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu un izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Neapdzīvojamo telpu īpašniekiem parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.


OP 2013/184.US7

Privatizējamā SIA JK Namu pārvalde, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikumu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu, lūdz EGIJU ŠĶIMELI, dzim. 20.05.1980., un JĀNI ŠĶIMELI, dzim. 07.09.1986., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Draudzības alejā 23-67, Jēkabpilī, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas norēķināties par dzīvojamās telpas Draudzības alejā 23-67, Jēkabpilī, īri un komunālajiem pakalpojumiem. Īres un komunālo pakalpojumu parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un Jūsu izlikšanu no iepriekš minētajām telpām.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)