Laidiens: 12.08.2013., Nr. 155

Izsoles

OP 2013/155.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "Target group" administrators Raivo Sjademe paziņo par nekustamā īpašuma izsoli. Tiks izsolīts šāds nekustamais īpašums - 1,9 ha zemes gabals, adrese: "Spuņupessala", Salas pag., Babītes nov., kadastra Nr. 8088 005 0107, Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa, Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000125057. Nekustamā īpašuma īpašnieks: maksātnespējīgā SIA "Target group". Nekustamā īpašuma novērtējums: 12 000 LVL. Izsoles sākuma cena: 7200 LVL. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas šī ir trešā izsole. Izsole notiks 2013.gada 17.septembrī plkst.11.00 Rīgā, Brīvības gatvē 224, 4.korpusā, 2.stāvā. Izsoles nodrošinājums 1200 LVL līdz izsoles dienai iemaksājams MSIA "Target group", reģ. Nr.40003436446, norēķinu kontā LV48RIKO0002013260625, AS "DnB Banka", kods RIKOLV2X. Nekustamā īpašuma izsoli veic Maksātnespējīgās SIA "Target group" administrators Raivo Sjademe, sertifikāts Nr.00385, prakses vieta: Brīvības gatve 209-15, Rīga, LV-1039, tālrunis 67544457.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu (spēkā no 01.01.2008. līdz 01.11.2010.) un Civilprocesa likumu.


OP 2013/155.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu - 51,7 kv.m dzīvokli Nr.75, 517/51395 kopīpašuma domājamās daļas Esplanādes ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.01009171454. Īpašniece - Ludmila Lazarenko, piedzinēja - Olga Fundorka. Novērtējums - Ls 10 000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2013.gada 17.septembrī plkst.9.15 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša biroja telpās. Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša, reģ. Nr.12037712369, depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, Valsts kase, nodrošinājums Ls 1000. Uzziņas pa tālr. 67244407.


OP 2013/155.IZ3

Izsole

Maksātnespējīgā ANDRA BĀRTUĻA administrators Rinalds Auziņš izziņo ANDRIM BĀRTULIM piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.15 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 501,00 kv.m zemes gabala Blaumaņa ielā 6, Koknesē, kadastra Nr.3260 900 0024, izsoli. Nekustamā īpašuma sākotnējā izsoles cena saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu - 3000 LVL (trīs tūkstoši latu). Nekustamā īpašuma cena netiek aplikta ar PVN nodokli. Pēc kārtas šī ir otrā izsole, un tā notiks ar lejupejošu soli. Izsole notiks Ģertrūdes ielā 32-15, Rīgā, 2013.gada 23.septembrī plkst.10.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratora Rinalda Auziņa, pers. kods 150972-12757, norēķinu kontā Nr. LV43RIKO0002024012098, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, nekustamā īpašuma 10% pirkuma nodrošinājums no izsoles sākumcenas saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu 300 LVL (trīs simti latu). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2013/155.IZ4

Izsole

Administrators Normunds Sinkēvičs, sertifikāta Nr.00125, prakses vieta: Blaumaņa iela 36-1, Rīga, LV-1011, paziņo, ka 16.09.2013. plkst. 11.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 36-1, tiek rīkota maksātnespējīgās fiziskās personas Viļņa Mežala piederošās kustamās mantas pirmā piespiedu izsole.

Tiks izsolīti šāda kustamā manta:

1. SIA "BOS", reģ. Nr.40003528581, 400 kapitāldaļas Ls 16 000 vērtībā (26,89% no pamatkapitāla). Novērtējums - Ls 16 000,00.

2. SIA "BŪVINFO", reģ. Nr.40003692426, 20 kapitāldaļas Ls 500 vērtībā (25% no pamatkapitāla). Novērtējums - Ls 500,00.

Izsoles cena un nosolītā cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā administratora Normunda Sinkēviča, pers. kods 130760-11017, atvērtajā norēķinu kontā LV66NDEA0000083625295, Nordea Bank Finland Plc, 10% nodrošinājuma summa no mantas novērtējuma. Tālr. 29259432.


OP 2013/155.IZ5

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Kristīnes Circenes administratore Jevgēnija Tokmačova, prakses vieta: Nīcgales iela 19-6, Rīga, sertifikāta Nr.00520, paziņo, ka 2013.gada 19.septembrī plkst.10.00 Rīgā, Antonijas ielā 7-2, notiks Kristīnei Circenei piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.22 Mednieku ielā 2, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas nov., kadastra Nr.3207 900 0294, reģistrēts Jaunjelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.184 22, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Hipotekārais kreditors: AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 1800 LVL. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180 LVL administratores Jevgēnijas Tokmačovas kontā Nr. LV94UNLA0050020587700, AS "SEB banka". Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Uzziņas pa tālr. 29120581.


OP 2013/155.IZ6

Izsole

Agritas Grigorjevas administrators Ēriks Spurelis izziņo Agritai Grigorjevai piederoša nekustamā īpašuma izsoli. Tiks izsolīts šāds nekustamais īpašums - 69,4 m² dzīvoklis Nr.43 Bauskā, Pļavu ielā 4-43, un pie tā piederošas 658/30861 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kadastra Nr.4001 900 0926, reģistrēts Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.748 43. Nekustamā īpašuma novērtējums - 8400,00 LVL (astoņi tūkstoši četri simti lati).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsole notiks 2013.gada 17.septembrī plkst.16.00 Rīgā, Antonijas ielā 7-1, 1.stāvā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā sertificēta administratora Ērika Spureļa, nodokļa maksātāja kods 20027411212, norēķinu kontā Nr. LV29RIKO0002024210133, AS "DNB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 840,00 LVL (astoņi simti četrdesmit latu). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās Agritas Grigorjevas administrators Ēriks Spurelis, sertifikāts Nr. 00194, prakses vieta: Antonijas iela 7, Rīga, LV 1004, tālr. 67333701.


OP 2013/155.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta: Rīga, Mūkusalas iela 33, rīko Vladimiram Beļajevam piederošo nekustamo īpašumu d/s VEF-Biķernieki Nr.III-21A, adrese: Trešā iela 21A, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 003 2968, un d/s VEF-Biķernieki Nr.III-21, adrese: Trešā iela 21, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 003 1454, kā lietu kopības pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā.

1. Nekustamā īpašuma kopības sastāvs:

1.1. zemes gabals 0,077 ha platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta), uz kura atrodas vienstāva dārza mājas jaunbūve (turpmāk tekstā - Īpašums 1). Īpašums 1 ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1567, kadastra Nr.8033 003 1454, adrese: Trešā iela 21, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.;

1.2. zemesgabals 0,129 ha platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta; turpmāk tekstā - Īpašums 2). Īpašums 2 ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000311251, kadastra Nr.8033 003 2968, adrese: Trešā iela 21A, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

Īpašumam Nr.1 reģistrēti šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, ieķīlāt, nodot citu personu lietošanā, nodibināt servitūtus vai reālnastas, apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 31.janvāra hipotēkas līgums Nr.2007-AK-0140/02;

2.2. nostiprināta kā pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina Ls 79 733,54 aizdevumu.

Procentu likme mainīga: 6 mēnešu EURIBOR + 3,1 % gadā; procentu samaksas termiņš - ik mēnesi līdz mēneša 28.datumam. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu.

Kreditors: akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401.

Pamats: 2007.gada 31.janvāra hipotekārā kredīta līgums Nr.2007-AK-0140, 2007.gada 31.janvāra hipotēkas līgums Nr.2007-AK-0140/02.

Īpašumam Nr.2 reģistrēti šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.3. atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, ieķīlāt, nodot citu personu lietošanā, nodibināt servitūtus vai reālnastas, apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 31.janvāra hipotēkas līgums Nr.2007-AK-0140/03;

2.4. atzīme - 5 m aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kV. Platība 0,004 ha;

2.5. atzīme - Pēterupes upes 100 m aizsargjosla. Platība 0,129 ha. Pamats: 2006.gada 7.augusta Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas lēmums Nr.10A-1.18/208;

2.6. nostiprināta kā pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina Ls 79 733,54 aizdevumu. Procentu likme mainīga: 6 mēnešu EURIBOR + 3,1% gadā; procentu samaksas termiņš - ik mēnesi līdz mēneša 28.datumam. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu.

Kreditors: akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401.

Pamats: 2007.gada 31.janvāra hipotekārā kredīta līgums Nr.2007-AK-0140, 2007.gada 31.janvāra hipotēkas līgums Nr.2007-AK-0140/03.

3. Izsoles sākumcena - 8500,00 LVL (astoņi tūkstoši pieci simti latu). Izsoles sākumcena noteikta atbilstoši SIA "Arco Real Estate" 2013.gada 3.aprīļa Nekustamā īpašuma vērtējuma atskaitē norādītajai piespiedu pārdošanas vērtībai.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena nosolītājam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto kontu.

5. Nav tādu tiesību Īpašumā 1 un Īpašumā 2, kuras īpašnieks VLADIMIRS BEĻAJEVS patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā - 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma;

7.2. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles solis - 400 LVL (četri simti Latvijas latu);

7.4. nosolītājam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.apakšpunktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.6. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.apakšpunktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu;

7.7. ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli;

7.8. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja kontā naudas summu atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus;

7.9. ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 17.septembrī plkst.15.30 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33. Nodrošinājums iemaksājams Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000, Valsts kase. Informācija pa tālr. 67705659.


OP 2013/155.IZ8

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 20.09.2013. plkst. 11.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko pirmo nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas Andreja Miķelsona maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets - 45,7 kv.m divistabu dzīvoklis Nr.10 Ausekļa ielā 6, Valkā, Valkas nov., un kopīpašuma 457/25396 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.9401 900 0495, reģistrēts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.416 10. Īpašums ieķīlāts par labu AS "DNB banka". Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - Ls 1400. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Ievas Kazinieces norēķinu kontā Nr. LV57RIKO0007710004794, AS "DnB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums Ls 140. Informācija pa tālr. 25903638.


OP 2013/155.IZ9

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 20.09.2013. plkst. 14.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko pirmo nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas Andreja Miķelsona maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets - 29,76 kv.m vienistabas dzīvoklis Nr.44 Ezera ielā 16, Balvos, Balvu nov., un kopīpašuma 2976/268190 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.3801 900 0420, reģistrēts Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Balvu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.363 44. Īpašums ieķīlāts par labu AS "DNB banka". Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - Ls 2000. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Ievas Kazinieces norēķinu kontā Nr. LV57RIKO0007710004794, AS "DnB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums Ls 200. Informācija pa tālr. 25903638.


OP 2013/155.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 20.09.2013. plkst. 11.45 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko pirmo nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas Andreja Miķelsona maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets - 35,4 kv.m divistabu dzīvoklis Nr.14 Stendera ielā 2, Valkā, Valkas nov., un kopīpašuma 354/25755 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.9401 900 1369, reģistrēts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.296 14. Īpašums ieķīlāts par labu AS "DNB banka". Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - Ls 1000. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Ievas Kazinieces norēķinu kontā Nr. LV57RIKO0007710004794, AS "DnB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums Ls 100. Informācija pa tālr. 25903638.


OP 2013/155.IZ11

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 20.09.2013. plkst. 12.30 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko pirmo nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas Andreja Miķelsona maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets - 53,9 kv.m divistabu dzīvoklis Nr.4 Varoņu ielā 38, Valkā, Valkas nov., un kopīpašuma 539/4075 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.9401 900 0406, reģistrēts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.453 4. Īpašums nav ieķīlāts, piedzinēji ir parādnieka kreditori. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - Ls 1100. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Ievas Kazinieces norēķinu kontā Nr. LV57RIKO0007710004794, AS "DnB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums Ls 110. Informācija pa tālr. 25903638.


OP 2013/155.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 20.09.2013. plkst. 13.15 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko pirmo nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas Andreja Miķelsona maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets - 52,8 kv.m divistabu dzīvoklis Nr.9 Varoņu ielā 40, Valkā, Valkas nov., un kopīpašuma 528/36440 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.9401 900 1249, reģistrēts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.473 9. Īpašums nav ieķīlāts, piedzinēji ir parādnieka kreditori. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - Ls 1100. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratora Ievas Kazinieces norēķinu kontā Nr. LV57RIKO0007710004794, AS "DnB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums Ls 110. Informācija pa tālr. 25903638.


OP 2013/155.IZ13

Izsole

Fiziskās personas Ilonas Puķes maksātnespējas procesa administratore Kristīne Mergina, prakses vieta: Valmiera, G.Apiņa iela 10-7, paziņo, ka, saskaņā ar I.Puķes mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu tiek izsolīts nekustamais īpašums Rīgā, Mārupes ielā 6, kadastra Nr.0100 056 0032, kas sastāv no zemes gabala 1006 kv.m platībā un apbūves uz tā: 1306,6 kv.m četrstāvu dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 001; 241,5 kv.m divstāvu dzīvojamās ēkas, kad. apz. 003, un 193 kv.m divstāvu dzīvojamās ēkas, kad. apz. 004. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - Ls 323 000, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pirmā izsole ar augšupejošu soli notiks 2013.gada 20.septembrī plkst. 10.00 Valmierā, Pleskavas ielā 9.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Lai piedalītos izsolē, līdz 2013.gada 19.septembrim ir nepieciešams iemaksāt izsoles nodrošinājuma summu Ls 32 300 administratores Kristīnes Merginas, pers. kods XXXXX-XXXXX, norēķinu kontā Nr. LV80PRTT0262018200913, AS "PrivatBank". Izsole tiek rīkota nodrošinātā kreditora AS "GE Money Bank" labā. Īpašums tiek pārdots saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem. Informācija pa tālr. 26488527.


OP 2013/155.IZ14

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu nov., rīko Mārim Hānam piederošā nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 60, Limbažos, Limbažu nov., kadastra Nr.6601 001 0077, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no 0,0665 ha zemes gabala, kadastra apzīmējums 6601 001 0077, atdalīts no nekustamā īpašuma Burtnieku ielā, Limbažos, Limbažu raj. (Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.408). Piedzinēja: Jana Mošura, Pasta iela 12-13, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001. Nekustamā īpašuma novērtējums - 840,00 LVL. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 19.septembrī plkst.11.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 84,00 LVL (astoņdesmit četri lati) Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālr. 64022601, mob. 26335272.


OP 2013/155.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta: Bērzaunes iela 6a, 5.st., Rīga, LV-1039, rīko nekustamā īpašuma - 47,7 m² divistabu dzīvokļa Nr.34 un kopīpašuma 477/79211 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas Dignājas ielā 3A-34, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 3768, pirmo izsoli. Parādnieks: Edvīns Arikāns. Piedzinējs: Raimonds Blumbergs. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 22 600,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 17.septembrī plkst.10.00 Rīgā, Bērzaunes ielā 6a, 5.stāvā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, Ls 22 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozīta kontā Nr. LV25TREL9199101001000, Valsts kase, kods: TRELLV22, Ls 2260,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Uzziņas pa tālr. 67554429.


OP 2013/155.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 42/44-10, pārdod otrajā izsolē Svetlanai Alejevai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.25, platība 64,29 kv.m (saskaņā ar VZD inventarizācijas lietu kopējā platība 64,2 kv.m), un 6429/200419 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis lit.3, šķūnis lit.4, šķūnis lit.5, šķūnis lit.6, šķūnis lit.7, šķūnis lit.9, šķūnis lit.10, šķūnis lit.11, šķūnis lit.12, šķūnis lit.13, šķūnis lit.14 un zemes gabala, adrese: Ludzas iela 36 k-1, Rīga, kadastra Nr.0100 912 9502. Piedzinēji: Lindorff Oy Latvijas filiāle, Duntes iela 11, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) - 9500,00 LVL. Izsoles sākumcena saskaņā ar CPL 616.panta 1.daļu - 7125,00 LVL. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā 950,00 LVL nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Nr.LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks 2013.gada 18.septembrī plkst. 12.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10. Uzziņas pa tālr. 67312401.


OP 2013/155.IZ17

Izsole

Maksātnespējīgās Vinetas Garās administrators Raivo Sjademe paziņo par nekustamā īpašuma izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.12 Krastupes ielā 8-12, Ādažos, Ādažu nov., platība 90,10 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošas 901/58612 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.8044 011 0194), Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000180001 12, kadastra Nr.8044 900 1780. Nekustamā īpašuma īpašniece - maksātnespējīgā Vineta Garā. Piedzinēji - maksātnespējīgās Vinetas Garās kreditori. Nekustamā īpašuma novērtējums - 22 700 LVL. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole, un tā notiks 2013.gada 20.septembrī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības gatvē 224/4, 2.sāvā. Nekustamā īpašuma izsoli veic maksātnespējīgās Vinetas Garās administrators Raivo Sjademe, sertifikāts Nr.00385, prakses vieta: Brīvības gatve 209-15, Rīga, LV-1039, tālrunis 67544457.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājums 2270 LVL līdz izsoles dienai iemaksājams administratora Raivo Sjademes, pers. kods 090374-12262, norēķinu kontā Nr. LV56RIKO0002023944934, AS "DnB banka", kods RIKOLV2X. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu.


OP 2013/155.IZ18

Izsole

Maksātnespējīgās Vinetas Garās administrators Raivo Sjademe paziņo par nekustamā īpašuma izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.107 Andreja Saharova ielā 7-107, Rīgā, platība 44,8 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošas 405/75016 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.28533 107, kadastra Nr. 0100 921 3299. Nekustamā īpašuma īpašniece - maksātnespējīgā Vineta Garā. Piedzinēji - maksātnespējīgās Vinetas Garās kreditori. Nekustamā īpašuma novērtējums - 7800 LVL. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole, un tā notiks 2013.gada 20.septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Brīvības gatvē 224/4, 2.sāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsoli veic maksātnespējīgās Vinetas Garās administrators Raivo Sjademe, sertifikāts Nr.00385, prakses vieta: Brīvības gatve 209-15, Rīga, LV-1039, tālrunis 67544457. Izsoles nodrošinājums 780 LVL līdz izsoles dienai iemaksājams šādā administratora Raivo Sjademes, pers. kods 090374-12262, norēķinu kontā Nr. LV56RIKO0002023944934, AS "DnB banka", kods RIKOLV2X. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu.


OP 2013/155.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē Igoram Skribānam un Ramonai Skribānei piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 8096 003 0608 0,1561 ha platībā un uz tā esošo dzīvojamās mājas jaunbūvi (kadastra apzīmējums 8096 003 0608 001) (saskaņā ar LR VZD ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu kopējā platība 236,2 kv.m), kas atrodas Lejas ielā 3, Vālodzes, Stopiņu nov., kadastra Nr.8096 003 0608 (katram parādniekam ½ domājamā daļa). Piedzinējs: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) - LVL 59 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar CPL 607.1 pantu LVL 59 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums LVL 5900,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Valsts kasē, kods TRELLV22, konta Nr. LV68TREL9199040001000. Izsole notiks 2013.gada 18.septembrī plkst. 11.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10. Tālr. uzziņām 67312401.


OP 2013/155.IZ20

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Dainai Jankovskai piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela 15 - 66, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, kadastra numurs 6615 900 0591, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.66 66,4 kv.m platībā, 664/61241 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs: "Pērnavas nams 15", Pērnavas iela 15-18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033. Nekustamā īpašuma novērtējums - LVL 10 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 19.septembrī plkst.10.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 1020 (viens tūkstotis divdesmit lati), Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2013/155.IZ21

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 ZTI Ginters Hmeļevskis savā prakses vietā Tērbatas ielā 53-4, Rīgā, rīko 1.izsoli Baibai Trautmanei piederošajam nekustamajam īpašumam Uzānu iela 12, Ogre, Ogres novads, kadastra Nr.74010060326. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 1090 kv.m, dzīvojamās ēkas ar platību 92,7 kv.m, un palīgceltnes ar platību 8,4 kv.m. Piedzinējs - LAS Latvijas Krājbanka (adrese: Ganību dambis 17A, Rīga). Novērtējums/sākumcena - Ls 32 100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 16.09.2013. plkst.10.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums Ls 3210 ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2013/155.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone 2013.gada 18.septembrī plkst.14.00 Rīgā, Pērses ielā 9/11, 2.stāvā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Andrejam Porozovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Paideri", Ķekavas pagasta, Ķekavas novadā, ar kadastra Nr.8070 012 0222, reģistrētu Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000135180. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS West Kredit, juridiskā adrese: K.Barona iela 28a, Rīga.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums "Paideri", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, zemesgabals 2,5 ha platībā, kadastra numurs 8070 012 0222. Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000135180.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "West Kredit" (iepriekšējais nosaukums AS "Mateks Credit"), nodokļu maksātāja kods 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, patapināt vai citādi apgrūtināt ar lietu un saistību tiesībām, un noteikt cita veida apgrūtinājumus. Pamats: 2007.gada 30.jūlija ķīlas līgums Nr.F73007/1.

Atzīme - ceļa servitūts - par labu saimniecībām "Ezeriņi-1", "Kalna Pumpuri", "Pumpuri", "Bērzi" un "Vecrudiņi".

Pamats: 2003.gada 23.decembra Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas lēmums Nr.8.-13.70/257.

Nostiprināta hipotēka Ls 9122,70 apmērā. Kreditors: AS "Mateks Credit", nodokļu maksātāja kods 40003270389.

Pamats: 2007.gada 30.jūlija aizdevuma līgums Nr.F73007/1, 2007.gada 30.jūlija ķīlas līgums Nr.F73007/1, 2008.gada 2.janvāra vienošanās protokols Nr.1 pie 2007.gada 30.jūlija līguma Nr.F73007/1.

Nostiprināta hipotēka Ls 2846,70 apmērā.

Tiesības ieguvējs: LR Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281. Pamats: LR Valsts ieņēmumu dienesta 2011.gada 24.oktobra nostiprinājuma lūgums, LR Valsts ieņēmuma dienesta 2011.gada 10.maija lēmums Nr.8.21.6.3/12711 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

3. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena Ls 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti latu).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāsamaksā naudā (latos) viena mēneša laikā pēc izsoles. Nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Andrejs Porozovs nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

6. Nenotikusi izsole.

Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradušies solītāji,

6.2. neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola sākumcenu,

6.3. nosolītājs izsoles noteikumos paredzētajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu,

7.2. personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV72TREL9199102001000, Valsts kasē, TRELLV22, nodrošinājumu Ls 360,00 apmērā (10% no izsoles sākumcenas), kam piemērojami Civilprocesa likuma 607.panta noteikumi,

7.3. izsole notiek ar augšupejošu soli Ls 100,00,

7.4. izsole ir notikusi arī tad, ja izsolē ir ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu,

7.5. pircējs var izmantot Civilprocesa likuma 612.pantā noteiktās tiesības,

7.6. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā,

7.7. nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67133106.


OP 2013/155.IZ23

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Gundaram Siliņam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 5674 004 0114, kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kopējo platību 3,2 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 87,4 kv.m, kūts ēkas, šķūņa ēkas, šķūņa ēkām. Nekustamais īpašums atrodas Dzintaros, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 1600. Nekustamā īpašuma sākumcena - Ls 1600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks - Gundars Siliņš. Piedzinējs - Lindorff OY Latvijas filiāle, Duntes iela 11, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr.LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks 2013. gada 24. septembrī plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālr. 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2013/155.IZ24

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Vilnim Siliņam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 9084 007 0118, kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kopējo platību 7,18 ha, tajā skaitā meža zeme 5,52 ha, dzīvojamās mājas ar kopējo platību 93,0 kv.m, kūts ēkas, šķūņa ēkas, šķūņa ēkas. Nekustamais īpašums atrodas Vairogos, Tumes pagastā, Tukuma novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 6300. Nekustamā īpašuma sākumcena - Ls 6300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks - Vilnis Siliņš. Piedzinējs - UAB Gelvora filiāle Latvijā; valsts; Tukuma novada dome; Creditreform Latvijā; Nodrošinājuma valsts aģentūra Materiālās rezerves.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr.LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks 2013. gada 24. septembrī plkst. 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālruni 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2013/155.IZ25

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas Nr. 700, Stacijas iela 5, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 900 3342, kas sastāv no nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 23,1 m², kopīpašuma 231/11002 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4001 007 0045 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 007 0045, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 2600 (divi tūkstoši seši simti latu). Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas Nr.700, Stacijas ielā 5, Bauskā izsoles nodrošinājuma summa". Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ26

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 32, Bauskas iela 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0109, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,7 m², kopīpašuma 367/19092 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0143 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti latu). Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.32, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa". Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ27

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 4, Bauskas ielā 9, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0149, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 59,4 m², kopīpašuma 594/17167 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0145 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0145, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 3100 (trīs tūkstoši viens simts latu). Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. 4, Bauskas ielā 9, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa".

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu var realizēt dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi. Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Nekustamā īpašuma izsole netiks rīkota, ja tiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ28

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 11, Bauskas ielā 7, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0143, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar platību 74,7 m², kopīpašuma 747/16978 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0144 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 3400 (trīs tūkstoši četri simti latu). Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. 11, Bauskas ielā 7, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa".

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu var realizēt dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi. Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Nekustamā īpašuma izsole netiks rīkota, ja tiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ29

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 28, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0188, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 54,10 m², kopīpašuma 541/19092 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0143 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 3200 (trīs tūkstoši divi simti latu). Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. 28, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa".

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu var realizēt dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi. Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Nekustamā īpašuma izsole netiks rīkota, ja tiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ30

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 7, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0175, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 52,3 m², kopīpašuma 523/19092 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0143 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 3200 ( trīs tūkstoši divi simti latu). Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. 7, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa".

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu var realizēt dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi. Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Nekustamā īpašuma izsole netiks rīkota, ja tiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ31

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 2, "Upeslejas", Lambārte, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0208, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 47,1 m², kopīpašuma 471/4194 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 002 0122 001, palīgēkām, kadastra apzīmējums 4056 002 0122 003, 004, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0145, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 1800 ( viens tūkstotis astoņi simti latu). Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 2, "Upeslejas", Lambārte, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa".

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu var realizēt dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi. Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Nekustamā īpašuma izsole netiks rīkota, ja tiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ32

Izsole

Bauskas novada dome 2013.gada 25.septembrī plkst. 15.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Vecmedņi", Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 001 0069, kas sastāv no zemesgabala ar platību 0,4887 ha, kadastra apzīmējums 4068 001 0067, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - Ls 1250. Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma "Vecmedņi", Īslīces pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa".

Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu var realizēt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, kura ēkas atrodas uz atsavināmā zemesgabala. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Nekustamā īpašuma izsole netiks rīkota, ja tiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 220.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2013/155.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 36.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 32-306, rīko parādniekam Rolandam Vītolam piederošā nekustamā īpašuma "Jaunkalnvekteri", Jumpravas pag., Lielvārdes nov., kadastra Nr.7448 006 0040, otro izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs - 2,7 ha zemes gabals, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes. Piedzinēji: Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus", juridiskā adrese: Nēģu iela 7, Rīga; Lielvārdes novada pašvaldība, juridiskā adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, LV-5070. Nekustamā īpašuma augstākā novērtējuma summa - Ls 7300 (septiņi tūkstoši trīs simti latu). Otrās izsoles sākumcena - Ls 5475. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 13.septembrī plkst.11.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 32-306, zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Krukas birojā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā 10% nodrošinājuma summa no novērtējuma - Ls 730 - Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Krukas, nodokļu maksātāja reģistra kods 17018211422, depozīta kontā LV89TREL9199026001000, Valsts kase, norādot īpašuma adresi. Uzziņas pa tālr. 67205353; 29353951.


OP 2013/155.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 36.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 32-306, rīko parādniekam Mārim Upeniekam piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Gaismas ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes nov., kadastra Nr.7413 002 0028, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs - 1418 kv.m zemes gabals, uz kura atrodas citām personām piederoša apbūve - vienstāva dzīvojamā māja un palīgēkas. Piedzinējs - Nodrošinājuma valsts aģentūra, juridiskā adrese: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2. Nekustamā īpašuma 1/3 domājamo daļu augstākā novērtējuma summa - Ls 350,00 (trīs simti piecdesmit latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 13.septembrī plkst.12.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 32-306, zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Krukas birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma augstākās novērtējuma summas - Ls 350,00 Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā 10% nodrošinājuma summa no novērtējuma Ls 35,00 (trīsdesmit pieci lati) Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Krukas, nodokļu maksātāja reģistra kods 17018211422, depozīta kontā LV89TREL9199026001000, Valsts kase, norādot īpašuma adresi. Uzziņas pa tālr. 67205353; 29353951.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)