Laidiens: 13.12.2012., Nr. 196

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2012/196.US1

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu Civilprocesa likuma 600. un 601.panta kārtībā

RIHARD JUZEFOVIČ, Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas lietvedībā reģistrēts Krāslavas rajona tiesas 2011.gada 29.augustā izsniegts izpildu raksts lietā Nr. C18035110 par Ls 2960 piedziņu no jums par labu MSIA "Target Money", reģ. Nr.40003737266, nepiedzīta summa Ls 2410,00.

Piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likuma 557.pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta 1.daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa un saskaņā ar Civilprocesa likuma 601.pantu, no paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu:

Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļa Asūnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.34. Kadastra numurs 6046 004 0025. Adrese: Jaunatnes iela 6, Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads:

1)      atsavināt vai ieķīlāt;

2)      cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo;

3)      atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

4)      nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē, saskaņā ar Civillikumu. Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 20.12.2012., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta ceturto daļu, paziņot par iepriekš minētā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem. Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 20.12.2012., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta piekto daļu, paziņot, vai esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē Jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība). Daru jums zināmu, ka nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6046 004 0025, kas atrodas Dagdas novadā, Asūnes pagastā, Asūnē, Jaunatnes ielā 6, 2012.gada 15.novembrī aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība ir 4000 (četri tūkstoši) latu. Jūs tiekat uzaicināts nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus izpildu lietā Nr.748-C23/2012 Ls 2973,62 apmērā. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. LV22095811436, konta Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja banka: Valsts kase.

Dokuments ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas izpildu lietā, otrs - nosūtīts adresātam. Abiem dokumenta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)