Laidiens: 23.10.2012., Nr. 167

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2012/167.US1

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu Civilprocesa likuma 600. un 601.panta kārtībā

VITĀLIJ GAILIŠ, Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas lietvedībā reģistrēts Daugavpils tiesas 2012. gada 11. aprīlī izdotais izpildu raksts lietā Nr.C12277710 par Ls 3288,60 piedziņu no jums par labu AS Daugavpils siltumtīkli, reģ. Nr. 41503002945. Daugavpils tiesas 2012. gada 11. aprīlī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C 12277710 par Ls 3295,99 piedziņu no jums par labu SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumam, reģ.Nr. 41503002485. Piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likuma 557.pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta 1.daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa un saskaņā ar Civilprocesa likuma 601.pantu, no paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu - Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļa Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4630 21, kadastra numurs 0500 902 4671, adrese: Akadēmiķa Graftio iela 29-21, Daugavpils:

1) atsavināt vai ieķīlāt;

2) cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo;

3) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

4) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē, saskaņā ar Civillikumu.

Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 31.10.2012., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta ceturto daļu, paziņot par iepriekšminētā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem.

Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 31.10.2012., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta piekto daļu, paziņot, vai esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība). Daru jums zināmu, ka nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 21, kas atrodas Daugavpilī, Akadēmiķa Graftio ielā 29, piespiedu pārdošanas vērtība ir 3600 (trīs tūkstoši seši simti) latu. Jūs tiekat uzaicināts nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus izpildu lietā Nr.349-C23/2012 Ls 4017,51 apmērā un izpildu lietā Nr. 460-C23/2012 Ls 4004,15 apmērā. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pēc sekojošiem rekvizītiem: saņēmēja - zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. LV22095811436, konta Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja banka: Valsts kase.

Dokuments ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas izpildu lietā, otrs - nosūtīts adresātam. Visiem dokumenta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


OP 2012/167.US2

Paziņojums par piedziņas vēršanu un nekustamo īpašumu Civilprocesa likuma 600. un 601.panta kārtībā

ALEKSANDR KAZENKO, Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas lietvedībā reģistrēts Daugavpils tiesas 2012. gada 21. februārī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C 12255910 par Ls 1063,73 piedziņu no jums par labu SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumam, reģ.Nr. 41503002485, un AS Daugavpils siltumtīkli, reģ Nr. 41503002945. Piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likuma 557.pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu. Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta 1.daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa un saskaņā ar Civilprocesa likuma 601.pantu no paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu - Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļa Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2951 15, kadastra numurs 0500 900 2070, adrese: Piekrastes iela 43-15, Daugavpils:

1) atsavināt vai ieķīlāt,

2) cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo,

3) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus,

4) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē, saskaņā ar Civillikumu.

Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 09.10.2012., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta ceturto daļu, paziņot par iepriekšminētā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem. Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 09.10.2012., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta piekto daļu, paziņot, vai esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība). Daru jums zināmu, ka nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 15, kas atrodas Daugavpilī, Piekrastes ielā 43, piespiedu pārdošanas vērtība ir 4900 (četri tūkstoši deviņi simti) latu. Jūs tiekat uzaicināts nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus izpildu lietā Nr.189-C23/2012 Ls 1383,61 apmērā. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pēc šādiem rekvizītiem: saņēmēja - zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. LV22095811436, konta Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja banka: Valsts kase. Dokuments ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas izpildu lietā, otrs - nosūtīts adresātam. Visiem dokumenta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


OP 2012/167.US3

SIA "NĪA Nami", pamatojoties uz LR likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 28.² pantu, brīdina MARINU BREIDAKU, dzim.25.08.1968., JURI BREIDAKU, dzim.04.02.1969., KRISTĪNI BREIDAKU, dzim.01.05.1991.! Jūsu parāds par dzīvojamo telpu īri, komunālajiem pakalpojumiem un kavējuma naudu par dzīvokli Jūrmalā, Dzirnavu ielā 39 - 31, uz 2012.gada 1.oktobri ir LVL 8998,08. Ja parāds par īri, komunālajiem pakalpojumiem un kavējuma naudu netiks samaksāts mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas, tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma laušanu un jūsu izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)