Laidiens: 01.08.2012., Nr. 120 (4723)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2012/120.UT1

Daugavpils tiesa uzaicina SIA "AWD GRUPA", reģistrācijas Nr.41503039810, un ARNOLDU LAVRINOVIČU, personas kods 061265-10207, kā atbildētājus uz tiesas sēdi 2012.gada 25.septembrī plkst. 10.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 8.tiesas zālē, civillietā Nr.12152612 maksātnespējīgās SIA "Saldējuma fabrika" prasībā pret SIA "AWD Grupa" un Arnoldu Lavrinoviču par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem un zaudējumu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT2

Saldus rajona tiesa paziņo, ka tiesnese S.Ozola rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2012.gada 8.oktobrī izskatīs civillietu Nr. C34047312/2, SIA "Saldus Siltums" prasībā pret Silvu Zajarsku par naudas piedziņu. Atbildētājai SILVAI ZAJARSKAI, dzīvesvieta: Dzirnavu iela 11-dz.3, Saldus, Saldus novads, tiek paziņots, ka lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Saldus rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, sākot no 2012.gada 8.oktobra. Atbildētāja Silva Zajarska ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lielas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2012/120.UT3

Liepājas tiesa uzaicina NORU LĀCI, dzimušu 1971.gada 23.janvārī, kā atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 13.novembrī plkst. 10.00 Liepājas tiesā Republikas ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 12.tiesas zālē, civillietā Nr. C20255312 Nordea Bank Finland Plc prasībā pret Noru Lāci par parāda piedziņu. Neierašanos gadījumā civillieta tiks izskatīta bez minētās personu klātbūtnes.


OP 2012/120.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ARUNAS KAZLAUSKAS, dzimušu 1966.gada 8.decembrī. un SVETLANU MARTINOVU, dzimušu 1964.gada 26.jūnijā, kā atbildētājus ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 2.oktobrī plkst. 10.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 348.tiesas zālē, civillietā Nr. C29855411 Nordea Bank Finland Plc prasībā pret Arunas Kazlauskas un Svetlanu Martinovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez minēto personu klātbūtnes.


OP 2012/120.UT5

Ogres rajona tiesa uzaicina EVIJU JEROMENOKU, dzimušu 1974.gada 16.jūnijā, pēdējā zināmā dzīves vieta Mālkalnes prospektā 8-10, Ogrē, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 25.oktobrī plkst. 13.00 Ogrē, Brīvības ielā 6, 311.zālē, civillietā Nr. C24115211 AS "Privatbank" prasībā pret Eviju Jeromenoku par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT6

Talsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta sakarā ar SIA "Talsu namsaimnieks" prasību pret Arti Krūmiņu par īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām, kas nolikta izskatīšanai tiesas sēdē 2012.gada 11.septembrī plkst. 10.00 Talsos, K.Mīlenbaha ielā 2, 3.zālē. Lūdzam atbildētāju ARTI KRŪMIŅU, personas kods 260276-12505, kurš deklarētajā dzīvesvietā nav sastopams, saņemt tiesā prasības pieteikumu, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT7

Talsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta sakarā ar SIA "Talsu namsaimnieks" prasību pret Airu Škapari, Sintiju Škapari, Baibu Škapari, Lieni Škapari un Raimondu Škaparu par parāda piedziņu, īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām, bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, kas nolikta izskatīšanai tiesas sēdē 2012.guda 13.septembrī plkst. 10.00 Talsos, K.Mīlenbaha ielā 2, 3.zālē. Lūdzam atbildētājus AIRU ŠKAPARI, personas kods 060155-12525, SINTIJU ŠKAPARI, personas kods 180192-12536, BAIBU ŠKAPARI, personas kods 261180-12513, LIENI ŠKAPARI, personas kods 211172-12537, un RAIMONDU ŠKAPARU, personas kods 301103-22500, kuri deklarētajā dzīvesvietā nav sastopami, saņemt tiesā prasības pieteikumu, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT8

Balvu rajona tiesa uzaicina OLGU GRAČOVU-TERENTJEVU, dzimušu 1972.gada 9.aprīlī, deklarētā dzīvesvieta Draudzības ielā 4-6, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 21.novembrī plkst. 10.00 Balvu rajona tiesā Bērzpils ielā 7a, Balvos, 1.tiesas zālē, kā atbildētāju lietā par parāda piedziņu ar prasītāju AS "Swedbank". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT9

Liepājas tiesa uzaicina SOLVITU ČEŠĶI ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 30.janvārī plkst. 10.40 Liepājas tiesā Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20311912, SIA "Nam Serviss" maza apmēra prasībā pret Solvitu Češķi par dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un komunālo maksājumu parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT10

Liepājas tiesa uzaicina ROBERTU EMBRAS, personas kods 280270-10802, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 22.augustā plkst. 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 9.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20460911 (C-2127-12/8) SIA "Nam Serviss" prasībā par dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un komunālo maksājumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT11

Kuldīgas rajona tiesa uzaicina STAŅISLAVU OZOLNIECI, dzimušu 1956.gada 25.novembrī, deklarētā dzīvesvieta Pumpuros, "Dālijas" Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un ULDI OZOLNIEKU, dzimis 1964.gada 27.martā, deklarētā dzīvesvieta Dārza ielā 3-3, Skrundā, Skrundas novadā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 11.septembrī plkst. 11.00 Kuldīgā, Kalna ielā 25, kā atbildētājus lietā, AS "Swedbank" prasībā par parāda piedziņu pret Staņislavu Ozolnieci un Uldi Ozolnieku. Neierašanās gadījumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59.pantu, lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT12

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C12175212 Ināras Lizbovskas prasībā pret Ivanu (Janu) Lizbovski par laulības šķiršanu. Tiesa uzaicina atbildētāju IVANU (JANU) LIZBOVSKI, dzim. 1963.gada 27.februārī, ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 2012.gada 17.oktobrī plkst. 10.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 3.stāvā, 10.zālē. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT13

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Jāņa Miļjanoviča prasībā pret Tatjanu Miļjanoviču par laulības šķiršanu. Daugavpils tiesa uzaicina TATJANU MIĻJANOVIČU, dzim. 1950.gada 23.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 7.septembrī plkst. 9.00, kas notiks Daugavpils tiesas telpās 18.novembra ielā 37, Daugavpilī, 3.stāvā, 13.zālē. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT14

Kurzemes apgabaltiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C 02055211 Jāzepa Bukovska un Maigas Bukovskas prasībā pret Tomu Āboltiņu, Robertu Bērziņu un Oļegu Jakovļevu par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu/atcelšanu, īpašumtiesību atzīšanu un zemesgrāmatu ierakstu dzēšanu. Tiesa aicina ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 5.septembrī plkst. 13.00 Kurzemes apgabaltiesā Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, 40.kabinetā, atbildētāju OĻEGU JAKOVĻEVU, dzim. 1969.gada 28.jūnijā, deklarētā dzīvesvieta Augļu ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT15

DAŅILS KONŠINS, dzimis 1966.gada 17.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Melīdes ielā 3, korp.1 dz.44, Rīgā, LV-1015, un JURIJS LUKJAŅENKO, dzim. 1960.gada 4.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Kreimeņu ielā 6-29, Rīgā, LV-1015, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 17.septembrī plkst. 9.30 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Andreja Pumpura ielā 1, Rīgā, LV-1010 (91.tiesas zālē), kā atbildētāji civillietā Nr. C32287411 AS "NORVIK BANKA" prasībā pret Daņilu Konšinu un Juriju Lukjaņenko par parāda piedziņu. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT16

Jelgavas tiesā atrodas civillieta aabiedrības ar ierobežotu atbildību "Citadele līzings un faktorings", vienotais reģistrācijas Nr.50003760921, prasībā pret Edmundu Sutenu un Velgu Sutenu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina EDMUNDU SUTENU, dzim. 1985.gada 11.decembrī, un VELGU SUTENU, dzim. 1959.gada 7.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 28.novembrī plkst. 10.00 1.stāvā, 13.zālē, kā atbildētājus Jelgavas tiesā Jelgavā, Dambja ielā 12. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT17

JĀNIS KRAVALIS, dzīvesvieta Jāņa Poruka ielā 10-2, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 1.oktobrī plkst. 14.00 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, LV-4101, kā atbildētāju civillietā Nr. C11081012 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS SEB banka). Ja Jānis Kravalis neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT18

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa uzaicina ierasties atbildētājus EVARU GARDIEVITI, personas kods 060878-11858, un EVU JANKOVSKU, personas kods 041272-11867, uz tiesas sēdi 2012.gada 20.septembrī plkst. 9.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 21.zālē, civillietā Edgara Klinsona, personas kods 160575-10308, prasībā par parāda un līgumsoda solidāru piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT19

VILIS GRĪNVALDS, pers. kods 061085-10529, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 4.septembrī plkst. 10.00 Kuldīgas rajona tiesā Kuldīgā, Kalna ielā 25 (2.tiesas zālē), kā atbildētājs civillietā maza apmēra prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT20

Rēzeknes tiesas lietvedībā atrodas civillieta Valentīnas Balševicas maza apmēra prasībā pret KARINU PAVLOVU, personas kods 181283-11461, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rēzeknē, Miera ielā 63a, un VIKTORU PAVLOVU, personas kods 271158-11437, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rēzeknē, Zemnieku ielā 67b, par parāda piedziņu. Tiesa lūdz atbildētājus ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.novembrī plkst. 10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 24. Neierašanas gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT21

Madonas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C23039712 AS "Latvenergo" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu no Ivitas Vizules. Kā atbildētāja civillietā IVITA VIZULE, dzim. 1983.gada 19.novembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 18.septembrī plkst. 10.00 Madonas rajona tiesā Avotu ielā 8, Madonā, 3.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT22

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa paziņo, ka 2012.gada 28.novembrī plkst. 11.00 Pumpura ielā 1, Rīgā, LV-1371, 515.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr. C32332811 Biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" prasībā pret ALEKSEJU KOZLOVU (pers. kods 010369-10925) par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa uzaicina atbildētāju ALEKSEJU KOZLOVU ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT23

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30571212 SIA "Julianus Inkasso Latvija" maza apmēra prasībā pret Nataliju Ņikitinu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai NATALIJAI ŅIKITINAI, personas kods 310158-10105, ka 2012.gada 13.septembrī tiesnese A.Jurevica minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Natalijai Ņikitinai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Natalija Ņikitina varēs saņemt, sākot no 2012.gada 13.septembra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2012/120.UT24

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11094812 AS ,,SEB banka" maza apmēra prasības pieteikumā pret Arti Lielkāju par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam ARTIM LIELKĀJAM, dzīvesvieta: ,,PīIādži", Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, ka AS ,,SEB banka" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, no 2012. gada 8. oktobra. Atbildētājs Artis Lielkājs līdz 2012. gada 1. oktobrim var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2012/120.UT25

VLADIMIRS KOĻESŅIKOVS, dzim. 1975.gada 16.janvārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Pētera iela 26-9, Ventspils, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī pulksten 10 Ventspils tiesā, Katrīnas ielā 14, 2.stāvā, 17.kabinetā, kā atbildētājs civillietā Nr. C40058411 Nataļjas Podoļanas prasībā pret Vladimiru Koļesņikovu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT26

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29615511/3137/12/3 Neļas Nunukinas prasībā pret Jevgēniju Nunukinu par izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2012. gada 25. septembrī plkst. 10.00, adrese: Rīgā, Lomonosova ielā 10, 2.stāvā, 204.zālē. Lūdzam JEVGĒNIJU NUNUKINU, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta pēc būtības tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/120.UT27

KĀRLIS RĪBA, dzīvesvieta: "Leči A", Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 6. septembrī plkst. 10.00 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, LV-4101, kā atbildētājs civillietā Nr. C11077712 prasībā par uzturlīdzekļu parāda piedziņu (prasītāja - Agnese Rība). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT28

ALEKSEJS TIMOFEJEVS, dzim. 17.06.1972., dzīvesvieta: Viesītes iela 49-60, Jēkabpils, LV-5201, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 10.septembrī plkst. 9.30 Jēkabpils rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, LV-5201, kā atbildētājs civillietā Nr. C16059712 maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (prasītājs - Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, Biedrība). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT29

Preiļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Preiļu saimnieks" prasībā pret Natāliju Volosanovu par parāda un zaudējumu piedziņu. Aicinām atbildētāju NATĀLIJU VOLOSANOVU, dzim. 1954.gada 25.maijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 6.septembrī plkst.9.30 Preiļos, Talsu ielā 2, 2.zālē, kā atbildētāju lietā par parāda un zaudējumu piedziņu ar prasītāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,Preiļu saimnieks". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT30

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta akciju sabiedrības ,,Swedbank" prasībā pret Jūliju (Iuliia) Radko un Sergeju Kovaļovu par parāda piedziņu. Lieta nolikta iztiesāšanai 2012.gada 8.oktobrī plkst.10.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 1. Stāvā, 2.zālē. Tiesa uzaicina JŪLIJU (Iuliia) RADKO, dzim. 1977.gada 26.decembrī, deklarētā dzīvesvieta: Avotu ielā 6, dz.36, Lielvārdē, un SERGEJU KOVAĻOVU, dzim. 1963.gada 9.augustā, deklarētā dzīvesvieta: Pieneņu ielā 28, Daugavpilī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/120.UT31

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C32366611 (C-2007-12/10) sakarā ar AS "Latvenergo" prasību pret Intu Šeferi par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina INTU ŠEFERI, dzim. 1968.gada 14.augustā, pēdējā zināmā dzīves vieta: Čiekurkalna 1 .līnija 46-2, Rīga, ierasties uz tiesas sēdi Rīgas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 2012.gada 5.septembrī plkst. 11.00. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT32

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C31410812 Irisas Oganesjanas maza apmēra prasībā pret Igoru Čašinu par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja IGORA ČAŠINA, dzim. 26.05.1973., pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Bruņinieku ielā 69-24, Rīgā, LV-1011. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 un 250.23 tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā paskaidrojuma veidlapu un iebildumus, pierādījumus sakarā ar iesniegto prasības pieteikumu (paskaidrojuma veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi"). Tiesa papildus informē atbildētāju par to, ka paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, kā arī par to, ka atbildētājs var lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2012.gada 6.septembrī.


OP 2012/120.UT33

ROMEKS KŪNS, dzim. 1967.gada 20.janvārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 7.septembrī plkst.11.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 18. Zālē, kā atbildētājs civillietā C20324912 Kamillas Kūnas prasībā pret Romeku Kūnu par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT34

Rīgas rajona tiesa uzaicina ATVARU SIRMO, dzim.1957.gada 28.aprīlī, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2012.gada 9.oktobrī plkst.14.00 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 4.stāvā, 409.zālē, civillietā Nr. C33426311 MSIA "Latvijas Krājbanka" prasībā pret Atvaru Sirmo par pamatparāda, līgumisko un likumisko procentu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/120.UT35

Rīgas rajona tiesa uzaicina VALERIJU MARKOVSKI, dzim.1967.gada 14.oktobrī, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2012.gada 9.oktobrī plkst.14.30 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 4.stāvā, 409.zālē, civillietā Nr.C33372612 Irinas Markovskas prasībā pret Valeriju Markovski par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/120.UT36

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 5.septembrī plkst. 10.30 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 3.stāvā, 9.zālē, tiks izskatīta civillieta Irinas Lukaševičas prasībā pret Vasiliju Lukaševiču par laulības šķiršanu. Lūdzu atbildētāju VASILIJU LUKAŠEVIČU ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT37

IĻJA KADEKINS, dzim. 1982.gada 12.augustā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 4.septembrī plkst.11.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Lomonosova ielā 10, Rīgā, LV-1019, 358. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C29837210 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT38

Liepājas tiesa uzaicina SERGEJU VENGERU ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 6.septembrī plkst.11.00 Liepājas tiesā, Tiesu ielā 5, 3. stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20335210 AS ,,Bigbank" prasībā pret Sergeju Vengeru par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT39

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina SERGEJU OGORODŅIKOVU, dzīv. Zilupes ielā 22-106, Rīgā, un Maskavas ielā 208, Rīgā, ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 303.zālē, uz tiesas sēdi 2012.gada 4.septembrī plkst. 9.40 kā atbildētāju AS ,,Bigbank" Latvijas filiāle prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT40

SERGEJS OŅIŠČENKO, dzim. 1960.gada 11.februārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 5.septembrī plkst.10.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 14, Rīgā, LV-3401, 3. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20386610 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT41

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina ROLANDU AIGARU, dzim. 1987.gada 27.februārī, deklarētā dzīvesvieta: Grīvas ielā 11/21-8, Rīgā, LV-1055, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 3.septembrī plkst.11.00 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā akciju sabiedrības "Bigbank" Latvijas filiāles prasībā pret Rolandu Aigaru par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT42

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina JOLANTU PIEBALGU, dzim. 1970.gada 26.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kleistu ielā 18-44, Rīgā, LV-1067, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 4.septembrī plkst.10.30 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā akciju sabiedrības "Bigbank" Latvijas filiāles prasībā pret Jolantu Piebalgu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT43

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C-2714-12/8 SIA "Adažu namsaimnieks" prasībā pret Juriju Baizelu par parāda piedziņu. Atbildētāja JURIJA BAIZELA, dzimis 1963.gada 30.janvārī, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Kadaga 9-7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2103. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21.pantu, riesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Vienlaicīgi tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2012.gada 6.septembrī un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2012.gada 7.septembrī.


OP 2012/120.UT44

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina VLADIMIRU GRABARČUKU, dzim. 1956.gada 24.septembrī, deklarētā dzīvesvieta: Dolomīta ielā 4-47, Rīgā, LV-1016, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 3.septembrī plkst.10.30 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā akciju sabiedrības "Bigbank" Latvijas filiāles prasībā pret Vladimiru Grabarčuku par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT45

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C-27 1029/12/9 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras prasībā pret Daci Ivanovu par valsts sociālā pabalsta pārmaksas Ls 431,71 piedziņu. Atbildētāja DACE IVANOVA, dzim. 1961. gada 17. septembrī, dzīvesvieta: A. Čaka iela 115-71, Rīga, tiek aicināta uz civillietas izskatīšanu 2012.gada 23. oktobrī plkst.11.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2.stāvā, 18.zālē. Atbildētājas neierašanās gadījumā tiesa lietu var izskatīt bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/120.UT46

MĀRIS STRAUTMANIS, pers. kods 081160-12887, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Saldus rajona tiesā Saldū, Tūristu ielā 3, otrajā tiesas sēžu zālē, 2012.gada 9.oktobrī plkst.10.00 kā atbildētājs civillietā maksātnespējīgās SIA "MSEP" administratora prasībā pret Māri Strautmani par naudas līdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT47

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts Rīgas domes Rīgas bāriņtiesas prasības pieteikums pret Olgu Galijevu ar trešo personu Andreju Tiunovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Lūdzam atbildētāju OLGU GALIJEVU, dzim. 1977.gada 25.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 10.septembrī plkst.15.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 41.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/120.UT48

HELMUTS PUNOVSKIS, dzim. 1983.gada 20.augustā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 3.septembrī plkst.11.00 Madonas rajona tiesā, Avotu ielā 8, Madonā, LV-4801, 3. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C23030712 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/120.UT49

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina GINTU BĒRZIŅU, dzim. 1958.gada 28.novembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Mārcienas ielā 5- 40, Rīgā, LV-1035, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 3.septembrī plkst. 10.00 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1356, kā atbildētāju civillietā Nr. C30547110 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS Latvijas Gāze). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/120.UT50

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C-2883-12/8 AS "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā pret Andri Kreicumu par parāda piedziņu. Atbildētāja ANDRA KREICUMA, dzim. 1970.gada 2.martā, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Ciršu iela 5-1, Baldone, LV-2125. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21pantu, tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi"). Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2012.gada 6.septembrī un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2012.gada 7.septembrī.


OP 2012/120.UT51

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties ALDI UPĪTI, dzim. 1963.gada 18.februārī, uz tiesas sēdi 2012.gada 9.augustā plkst. 13.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 47.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C32368610, lietvedības Nr. (C-0764-12/2) Pāvela Strazdiņa prasībā pret SIA "Resursu Holdinga Grupu", Andri Grīnu, Aldi Upīti, Valentīnu Gorjunčiku, Armandu Gritānu, Aleksandru Proņinu, Renāru Boķi, Danielu Trofimovu un Andreju Šeņginu par īpašuma tiesību atzīšanu uz kustamo mantu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja Alda Upīša klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)