Laidiens: 19.07.2012., Nr. 113

Izsoles

OP 2012/113.IZ1

Izsole

Jāņa Lasmaņa maksātnespējas procesa administrators Guntars Birsāns, sertifikāts Nr.00354, prakses vieta: Peldu ielā 37 - 6/7, Liepājā, paziņo, ka 2012.gada 28.augustā plkst.11.00 Liepājā, Peldu ielā 37-6/7, notiks Jānim Lasmanim piederošās kustamās mantas SIA "TC Alūksne", reģ. Nr.42403021262, 2 kapitāla daļu otrā izsole. Kapitāla daļu novērtējums/izsoles sākuma cena LVL 1400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums LVL 140,00 jāiemaksā līdz izsoles dienai maksātnespējas procesa administratora Guntara Birsāna, pers. kods 170374-12510, kontā Nr. LV76HABA0551002255645, AS "Swedbank". Tālrunis informācijai 63483163.


OP 2012/113.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu, kas atrodas Klaipēdas ielā 5A, dz. Nr.1, Liepājā, un kas pieder Agritai Kukukai (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādniece Agrita Kukuka, Klaipēdas iela 5A-1, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: Nordea Bank Finland Plc, K.Valdemāra iela 62, Rīga.

Pārdošanas nosacījumi nekustamā īpašuma labprātīgai pārdošanai izsolē tiesas ceļā.

Nekustamā īpašuma sastāvs.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums.

1.1. Sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.1, Klaipēdas ielā 5A, Liepājā, ar kopējo platību 79 kv.m, un 790/4558 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 041 0345).

1.2. Īpašniece Agrita KUKUKA, pers. kods 190580-10835.

2. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats:2008.gada 31.janvāra hipotēkas līgums.

2.2. Nostiprināta hipotēka LVL 72 321,80 apmērā par labu Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāju kods 40003486767. Pamats: 2008.gada 31.janvāra aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2007/5434/HK, 2008.gada 31.janvāra hipotēkas līgums.

3. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

4. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena ir LVL 150 000 (piecpadsmit tūkstoši latu) nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā saskaņā ar Civilpocesa 611.panta 2.daļas noteikumiem.

6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem.

6.1. Izsole notiek ar augšupejošu soli LVL 700.

6.2. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma sākumcenas. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2012/113.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu "Sietiņi", Ugāles pag., Ventspils nov., kas pieder Čikinai Kreicai (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādniece: Čikina Kreica, Upes prospekts 22-14, Ogre. Piedzinējs: Ogres novada pašvaldības aģentūra "Mālkalne", Mālkalnes prospekts 3, Ogre.

Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9870 014 0037. Platība 4,9 ha. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 5800. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrajā izsolē solīšana sākas no 75% no novērtējuma.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā plkst. 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kases fil., 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2012/113.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Stacijas ielā 3, Kuldīgā, kas pieder Normundam Sproģim (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona).

Parādnieks - Normunds Sproģis, Veckaļķi, Rumbas pag., Rumbenieki, Kuldīgas nov.

Piedzinējs - MSIA"SIN-N", adm. I.Veģe, K.Barona iela 88, Rīga,

VID Kuldīgas nov., Pilsētas laukums 4, Kuldīga,

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga,

MSIA "Tapeks", I.Senčilo, Ganību iela 25d, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 18 454 kv.m. Kadastra numurs 6201 027 0013.

Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 13 800.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Otrajā izsolē solīšana sākas no 75% no novērtējuma.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten. 15.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Tālr. uzziņām 63622289;29494549.


OP 2012/113.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Saldus ielā 3-52, Ventspilī, kas pieder Robertam Eihleram (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona).

Parādnieks - Roberts Eihlers, Saldus iela 3-52, Ventspils.

Piedzinējs - Agnis Stapkevičs, Dzirnezeri, Kalnabeites pag., Siguldas nov.

Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.52. Kopīpašuma 4890/261360 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes Platība 48,9 kv.m.

Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 4400.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Otrajā izsolē solīšana sākas no 75% no novērtējuma.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten. 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2012/113.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle prakses vietā Rīgā, Kuģu ielā 11, 202.kabinetā, rīko pirmo izsoli Irinai Lakatošai piederošajam nekustamam īpašumam.

Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests

Nekustamais īpašums sastāv no: 61244/76342 domājamās daļas no nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums Nr.8076 003 0642, kas sastāv no zemes gabals ar kopējo platību 1722 m2, četru sekciju A, A1, B un C ar kopējo platību 113,13 m2, pirts ēkas ar kopējo platību 113,13 m2, kas atrodas Druvas ielā 36, Mārupē, Mārupes novadā.

Vērtēšanas objekts:

Rindu mājas sekcija A (projekta dzīvoklis A) ar kopējo platību 145,95 m2 ar lietošanas tiesībām uz zemes gabalu "A" ar platību 374 m2.

Rindu mājas sekcija A1 (projekta dzīvoklis A1) ar kopējo platību 171,99 m2 ar lietošanas tiesībām uz zemes gabalu "A1" ar platību 279 m2.

Rindu mājas sekcija B (projekta dzīvoklis B) ar kopējo platību 118,86 m2 ar lietošanas tiesībām uz zemes gabalu "B" ar platību 318 m2.

Atsevišķi stāvoša vienas ģimenes dzīvojamā ēka D (projektā dzīvoklis D) ar kopējo platību 113,13 m2 un lietošanas tiesībām uz zemes gabalu "D" ar platību 482 m2. Ēka nav inventarizēta un ierakstīta zemesgrāmatā.

Pirts ēkas ar kopējo platību 62,51 m2. Ēka nav inventarizēta un ierakstīta zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašuma novērtējums LVL 103 000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 11.00 Rīgā, Kuģu ielā 11, 202.kabinetā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Paegles, LV05126310518, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV98TREL9199062002000, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb LVL 10 300. Tālrunis uzziņām 67463620.


OP 2012/113.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratores Ievas Kazinieces prakses vietā Rīgā, Baznīcas ielā 4a, 5. stāvā, 24.08.2012. plkst. 9.30, tiek rīkota šāda fiziskajai personai Oksanai Šukstei, pers. kods 120673-10520, piederošā nekustamā īpašuma otrā izsole ar lejupejošu soli: ½ (viena puse domājamās daļas) no dzīvokļa īpašuma Nr. 4 ar kopējo platību 48,79 kv.m, kas atrodas Platā ielā 3, Rīgā, kadastra Nr. 0100 917 1679, zemesgrāmatu nodalījums Nr. 23700-4. Īpašums ieķīlāts par labu AS "SEB Banka". Īpašuma vērtējums un izsoles sākumcena Ls 3200. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Ievas Kazinieces, pers. kods 190584-11217, norēķinu kontā Nr. LV07RIKO0002024028460, AS "DnB NORD Banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 320. Tālr. informācijai 25903638.


OP 2012/113.IZ8

Kustamās mantas izsole

Administratore Anna Žarova, sert.Nr.00407, prakses vieta: Blaumaņa iela 28, 3.st., Rīga, paziņo, ka 2012.gada 31.jūlijā plkst.15.00 administratores prakses vietā Blaumaņa ielā 28, 3.st., Rīgā, tiek rīkota maksātnespējīgajam Normundam Briedim, pers. kods 290167-10103, piederošās automašīnas MERCEDES BENZ ML 270, izl.gads 2002., pirmā izsole ar augšupejošu soli. Novērtējums/izsoles sākumcena Ls 3920. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles dalībniekiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 392 apmērā administratores Annas Žarovas, pers.kods 050684-10309, norēķinu kontā Nr. LV11NDEA0000082748047, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, S.W.I.F.T.: NDEALV2X. Tālr. 67217497.


OP 2012/113.IZ9

Izsole

Maksātnespējīgās Tatjanas Šinkarikas administrators Jānis Ešenvalds, sertifikāta Nr.00401, prakses vieta: K.Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010, paziņo par parādnieces Tatjanas Šinkarikas piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Kaivas ielā 55 k-3, sastāvošu no dzīvokļa Nr.77B ar kopējo platību 47,7 kv.m, kā arī pie tā piederošām kopīpašuma 477/99799 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un inženiertehniskām komunikācijām, un pārējām blakus lietām, kas atrodas dzīvoklī un ar to nesaraujami saistītas, kadastra Nr.01009256331, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000381769 77B, pirmo izsoli, kas notiks 2012.gada 24.augustā pulksten 11.00 administratora prakses vietā K.Valdemāra ielā 33-35, Rīgā.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums ir Ls 24 000. Sākumcena, atbilstoši Civilprocesa likuma 607.1pantam, ir Ls 24 000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda 10% apmērā no izsoles objekta novērtējuma, tas ir, Ls 2400, jāiemaksā administratora Jāņa Ešenvalda kontā AS "DNB banka", SWIFT kods RIKO LV 2X, konta Nr.LV11RIKO0002024104533, līdz izsolei. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Informācija par izsoli pa tālruni 67280685.


OP 2012/113.IZ10

Izsole

Maksātnespējīgās Tatjanas Šinkarikas administrators Jānis Ešenvalds, sertifikāta Nr.00401, prakses vieta: K.Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010, paziņo par parādnieces Tatjanas Šinkarikas piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Kaivas ielā 50, k-3-129B, sastāvošu no 1/31 domājamām daļām no neapdzīvojamas telpas (garāžas) ar kopējo platību 908,8 kv.m, kadastra Nr.01009256383, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000381769 129B, pirmo izsoli, kas notiks 2012.gada 24.augustā plkst. 11.20 administratora prakses vietā K.Valdemāra ielā 33-35, Rīgā.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums ir Ls 1510,00. Sākumcena, atbilstoši Civilprocesa likuma 607.1 pantam, ir Ls 1510. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda 10% apmērā no izsoles objekta novērtējuma, tas ir, Ls 151, jāiemaksā administratora Jāņa Ešenvalda kontā AS "DNB banka", SWIFT kods RIKO LV 2X, konta Nr.LV11RIKO0002024104533, līdz izsolei. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Informācija par izsoli pa tālruni 67280685.


OP 2012/113.IZ11

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Andra Čivžeļa administrators Aigars Rubīns (prakses vieta: Rīgā, P.Brieža ielā 43-5) paziņo, ka 2012.gada 23.augustā plkst.13.30 Rīgā, P.Brieža ielā 43-5, tiek rīkota trešā izsole ar lejupejošu soli Andrim Čivželim piederošajai ½ domājamai daļai no nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala 0,065 ha (izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta), un uz zemesgabala esošām dzīvojamās mājas un divām palīgceltnēm, kadastra numurs Nr. 80520040165, kas ierakstīts Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1912, adrese: Dzeņu ielā 71, "d/s Sala-2 Nr.71", Carnikava, Carnikavas novads. Hipotekārais kreditors un piedzinējs Arnis Liepiņš.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 17 500. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsole notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma normām. Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā maksātnespējīgās personas A.Čivžeļa administratora Aigara Rubīna, reģ.Nr. 21016511220, kontā Nr. LV04UNLA0050017706577, AS "SEB banka", nodrošinājuma summa 1750 LVL apmērā. Informācija pa tālr. 29208642.


OP 2012/113.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Administrators Pēteris Rubenis 2012.gada 29.augustā plkst. 10.00 savā administratora prakses vietā Blaumaņa ielā 5A-1, Rīgā, rīko maksātnespējīgai fiziskajai personai Mārtiņam Gravam piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.27, platība 46,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 462/66917 apmērā, kas atrodas Nākotnes ielā 36-27, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra Nr.80709000987, turpmāk - Nekustamais īpašums, pirmo izsoli. Izsoles sākumcena ir LVL 13 600 (trīspadsmit tūkstoši seši simti latu).

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uz Nekustamo īpašumu zemesgrāmatā ierakstīta hipotēka par labu AS "SEB banka".

Visām personām, kurām uz izsolāmo Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā administratora Pētera Rubeņa norēķinu kontā LV85RIKO0002024106887, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, tas ir, Ls 1360 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit latu).

Nekustamais īpašums tiek izsolīts saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām. Tālrunis uzziņām 67225453.


OP 2012/113.IZ13

Precizējot iepriekš publicēto

Precizējot "Latvijas Vēstnesis" 03.07.12. laidienā Nr. 103 publicēto sludinājumu par SIA "Daugava būvserviss", reģistrācijas Nr. 40003767773, nekustamā īpašuma zemesgabala ar kopējo platību 6929 kv.m (kadastra Nr. 8031 009 0255) un daudzdzīvokļu ēkas karkasa ar kopējo platību 7415,7 kv.m (būves kadastra Nr. 8031 009 0255 001), kas atrodas Mežmalas ielā 1, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, Tilderos, otro izsoli ar lejupejošu soli, administratore Ieva Kaziniece informē par šādiem precizējumiem, sākotnējo sludinājuma tekstu daļā lasot šādā redakcijā: izsoles datums 24.08.2012. plkst. 11.00. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 43 800. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 4380 apmērā līdz izsoles dienai iemaksājams SIA "Daugava būvserviss", reģistrācijas Nr. 40003767773, norēķinu kontā Nr. LV83RIKO0002013265039, AS "DnB Banka".


OP 2012/113.IZ14

Precizējot iepriekš publicēto

Precizējot "Latvijas Vēstnesis" 03.07.12. laidienā Nr. 103 publicēto sludinājumu par SIA "Daugava būvserviss" nekustamā īpašuma zemesgabala ar kopējo platību 1201 kv.m (kadastra Nr. 8031 009 0157), un dzīvojamās (vairākdzīvokļu) ēkas jaunbūves ar kopējo platību 664,2 kv.m (kadastra Nr. 8031 009 0157 001), kas atrodas Kalnrozes ielā 14, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, Tilderos, otro izsoli ar lejupejošu soli, administrators Ieva Kaziniece informē par šādiem precizējumiem, sākotnējo sludinājuma tekstu daļā lasot šādā redakcijā: "izsoles datums 24.08.2012. plkst. 10.30. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 48 200. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 4820 apmērā līdz izsoles dienai iemaksājams SIA "Daugava būvserviss", reģistrācijas Nr. 40003767773, norēķinu kontā Nr. LV83RIKO0002013265039, AS "DnB Banka".


OP 2012/113.IZ15

Precizējot iepriekš publicēto

Precizējot "Latvijas Vēstnesis" 03.07.12. laidienā Nr. 103 publicēto sludinājumu par SIA "Daugava būvserviss" nekustamā īpašuma, zemes gabala "Aidas", ar kopējo platību 6,59 ha (kadastra Nr. 8031 007 0012), kas atrodas Salaspils novadā, Salaspils pagastā, otro izsoli ar lejupejošu soli, administratore Ieva Kaziniece informē par šādiem precizējumiem, sākotnējo sludinājuma tekstu daļā lasot šādā redakcijā: "izsoles datums 24.08.2012. plkst. 10.00. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 32 800. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 3280 apmērā līdz izsoles dienai iemaksājams SIA "Daugava būvserviss", reģistrācijas Nr. 40003767773, norēķinu kontā Nr. LV83RIKO0002013265039, AS "DnB Banka".


OP 2012/113.IZ16

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Dzintars Risters, sertifikāta Nr.00189, paziņo, ka 2012.gada 21.augustā plkst.10.00 Rīgā, Antonijas ielā 5-5, tiek rīkota otrā piespiedu pārdošana izsolē Santai Kukutei piederošajam nekustamam īpašumam: Dārza iela 4-24, Iecava, Iecavas nov., kadastra Nr.4064 900 0481, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 41,5 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 415/26952 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Novērtējums piespiedu pārdošanai - izsoles sākumcena LVL 6100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā sertificēta maksātnespējas procesa administratora Dzintara Ristera, AS "DNB Bank" kontā LV08RIKO0007710001117, norādot kadastra numuru. Izsoles pretendentu reģistrācija trešdienās no 10.00 līdz 13.00, sertificēta maksātnespējas procesa administratora Dzintara Ristera prakses vietā Antonijas ielā 5-5, Rīgā. Tālr. 67216270. Izsole tiek organizēta saskaņā ar Civilprocesa un Maksātnespējas likumu.


OP 2012/113.IZ17

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Svetlanas Degterevas, pers. kods 050772-12806, maksātnespējas procesa administrators Arvīds Bogomols, prakses vieta: Stabu iela 18, Rīga, pārdod pirmajā izsolē sekojošo nekustamo īpašumu:

1. Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.937 3. Kadastra numurs 2100 900 5338. Adrese - Kosmonautu iela 12/2-3, Rēzekne. Dzīvokļa īpašums Nr.3 (59,34 kv.m). Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (5934/277910).

2. Nekustamā īpašuma īpašniece: maksātnespējīgā fiziskā persona Svetlana Degtereva, pers. kods 050772-12806, adrese: "Līdači 2", Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716.

3. Izsoles sākumcena ir piespiedu pārdošanas cena saskaņā ar novērtējumu, t.i., LVL 5200 (pieci tūkstoši divi simti lati). Objekts nav apliekams ar PVN.

4. Izsole notiks 2012.gada 20.augustā plkst.10.00 Stabu ielā 18, Rīgā.

5. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā maksātnespējas procesa administratora Arvīda Bogomola, pers. kods 211172-12801, kontā LV09MARA0000227825000, AS "Danske Bank" filiālē Latvijā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākuma cenas.

6. Izsoļu pretendentu reģistrācija notiek pie administratora Stabu ielā 18, Rīgā, katru darba dienu, iepriekš piesakoties pa mob. telefonu 26470653, sākot ar izsoles izsludināšanu līdz 2012.20.08. plkst.10.00.

7. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Uz nekustamā īpašuma ir nostiprināta pirmā hipotēka par labu AS "SEB banka".

8. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu.


OP 2012/113.IZ18

Izsole

Administratore Sanda Ziedone (sertifikāta Nr.00159, prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga) paziņo, ka 29.08.2012. plkst.12.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 36-4, tiek rīkota ceturtā piespiedu pārdošana izsolē (ar lejupejošu soli) maksātnespējīgās fiziskās personas Antona Ludborža piederošajam nekustamajam īpašumam - ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Antons", Kaunatas pag., Rēzeknes nov., kad.Nr.78620010316, kas sastāv no zemesgabala 0,54 ha un uz tā esošām četrām atpūtas mājām. Īpašuma novērtējums piespiedu pārdošanai Ls 4100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā administratorei Sandai Ziedonei, pers. kods 190480-11017, AS "Swedbank", konta Nr. LV78HABA0551012367374, nodrošinājuma summa 10% apmērā no mantas novērtējuma, t.i., Ls 410. Tālr. 67284772.


OP 2012/113.IZ19

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Rīga, Brīvības iela 74-13. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6924-13 ar kadastra Nr.0100 922 5290. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 120,5 kv.m un 1567/46307 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 70 000, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 20.augustā plkst. 13.20 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 7000.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ20

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Poruka prospekts 41, Jūrmala. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3130 ar kadastra Nr.1300 011 2203. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1846 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 74 000, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst. 12.40 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 7400.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ21

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Lūšu iela 10B, Jūrmala. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0012 9230 ar kadastra Nr.1300 015 3342. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1529 kv.m un jaunbūves. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 94 000. Nekustamā īpašuma augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst. 13.40 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 9400.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ22

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Saulgriežu iela 3, Jūrmala. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 4049 ar kadastra Nr.1300 013 1129. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1600 kv.m un dzīvojamās mājas jaunbūves. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 110 000. Nekustamā īpašuma augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst. 14.20 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 11 000.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ23

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod izsolē likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka" piederošās 2433/24107 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 925 kv.m, četrstāvu dzīvojamās ēkas un pagalma izbūves (lietošanā dzīvokļi Nr.8 un Nr.9). Nekustamā īpašuma adrese: Vīlandes iela 6, Rīga, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.877 ar kadastra Nr.0100 011 0129. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 170 000, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst. 15.20 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 17 000.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ24

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Jūrmala, Konkordijas iela 71-1. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0007 9619-1 ar kadastra Nr.1300 901 5411. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 154.5 kv.m un 1545/2723 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - palīgceltnes. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 24 200, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 11.00 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 2420.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, pārdod 1.labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1, kas atrodas Brīvības ielā 115A, Ogrē, kas ierakstīts Ogres zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1115 1, īpašniece - Skaidrīte Blūzmane, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1.Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.1, 72 kv.m platībā. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa (720/7524) no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

2.Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - Noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 11.marta hipotēkas līgums.

2.2. Atzīme - dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

2.3. Nostiprināta hipotēka LVL 60209,22 apmērā.

Nostiprināta kā otrā hipotēka, ko veido Aizdevums EUR 65 900 (pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas apmaiņas kursa šī Hipotēkas līguma parakstīšanas dienā LVL 46314,78) un iespējamie blakus prasījumi EUR 19 770. Procentu likme: 36 mēnešu likme, par kādu banka vispārpieņemtā darījumu slēgšanas kārtībā, rīkojoties pēc labākās gribas, bāzes likmes noteikšanas dienā var aizņemties aizdevuma valūtu uz procentu likmes periodu + 1,00% gadā. Līgumsods: 0,2% dienā no laikā nenomaksātās summas. Samaksas termiņš - Nokavējuma Līgumsodam - pēc Bankas pieprasījuma; Procentiem - attiecīgā Maksājuma Perioda pēdējā dienā. Kreditors: Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767.

Pamats: 2008.gada 11.marta aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2008/662/HK, 2008.gada 11.marta hipotēkas līgums.

3. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena ir LVL 8300 (astoņi tūkstoši trīs simti Latvijas latu).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena pircējam ir jāsamaksā atbilstoši LR Civilprocesa likuma 611. panta noteikumiem.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Nekustamā īpašuma īpašnieks Skaidrīte Blūzmane, personas kods 260555-11015, nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem. Izsoles solis: LVL 415 (četri simti piecpadsmit Latvijas latu).

Nekustamais īpašums tiek pārdots 1.labprātīgajā izsolē, kas notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 10.15 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša biroja telpās. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā ZTI M.Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. LV12037712369, Valsts Kase, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas Ls 830. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Tālrunis uzziņām 67244407.


OP 2012/113.IZ26

Nekustamā īpašuma trešā izsole

Maksātnespējas administrators Georgijs Orlovs paziņo par SIA "Mazais plus", reģ.Nr. 40003351904, piederošā nekustamā īpašuma trešās izsoles rīkošanu.

1.       Nekustamais īpašums - zemesgabals un esošā apbūve (nepabeigtā 4 sekciju rindu māja), adrese: "Alksnieši 12", Salaspils lauku teritorija, Salaspils novads, Rīgas rajons, un pieder SIA "Mazais plus", zemesgabala kadastra Nr. 8031 015 0527. Zemesgabals ar kopējo platību - 2036 kv.m.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi - AS "SEB Banka" 20.09.2007. kredīta līgums.

3.      Izsoles sākumcena LVL 30 240 (trīsdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit lati), kas ir 60% no novērtējuma cenas LVL 50 400, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4.      Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā nodrošinājuma summa LVL 5040 SIA "Mazais plus" kontā LV41HABA0551010821278.

  1. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
  2. Visas darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa un Maksātnespējas likumu.
  3. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā pulksten 10.00 Rēzeknē, Rīgas ielā 16, 2.telpā (otrajā stāvā).
  4. No izsoles izsludināšanas dienas visi dokumenti, kas attiecas uz izsoli, pieejami administratora prakses vietas adresē: Atbrīvošanas alejā 121-28, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 26893793, 26599824, e-pasts: georg.orlov@inbox.lv .

OP 2012/113.IZ27

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jevgenija Varakina administrators Māris Čerpinskis, sertif.Nr.00402, prakses vieta: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr. 29272334, paziņo, ka piespiedu izsolē ar lejupejošu soli tiks izsolīts Jevgenijam Varakinam piederošais nekustamais īpašums: vienģimeņu dzīvojamās mājas jaunbūve (īpašuma tiesības uz izsolāmās mantas sastāvā ietilpstošo jaunbūvi nav nostiprinātas zemesgrāmatā) un zemesgabals Beberbeķu 7.līnijā b/n ar kopējo platību 0,1263 ha, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000148447, kadastra numurs 0100 082 2477; 3/14 domājamās daļas no kopīpašumā piederoša nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000822004 - piebraucamais ceļš Beberbeķu 7.līn. b/n, Rīgā. Izsolāmais nekustamais īpašums tiek pārdots kā mantas kopība. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena LVL 22 700. Pēc kārtas šī ir otrā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 14.00 K.Valdemāra ielā 33-13A, Rīgā. Piedzinējs ir VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", Nr.40003132437, Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1048, un nenodrošinātie kreditori.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratora Māra Čerpinska, pers. kods 240783-10073, norēķinu kontā Nr.LV67PRTT0262616854010, AS "Privat Bank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 2270 apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties darba dienās līdz 2012.gada 21.augustam K.Valdemāra ielā 33-13a, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālr. 29272334.


OP 2012/113.IZ28

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Karinas Vīgantes administratore Daina Zaķe, sert.Nr.00093, prakses vieta: K.Valdemāra iela 33-13A, Rīga, LV-1010, tālr. 29272334, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Karinai Vīgantei piederošais nekustamais īpašums 90019001051 - divistabu dzīvoklis Nr.31, un kopīpašuma d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Smilšu ielā 42, Tukumā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena LVL 6200. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 12.00 K.Valdemāra ielā 33-13A, Rīgā. Piedzinējs AS "ABLV Bank", Nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, un nenodrošinātie kreditori.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratores Dainas Zaķes, pers.kods 131270-12619, norēķinu kontā Nr. LV06HABA0551033108240, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 620 apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties darba dienās līdz 2012.gada 21.augustam K.Valdemāra ielā 33-13A, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālr. 29272334.


OP 2012/113.IZ29

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Saulgriežu iela 5, Jūrmala. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 4050 ar kadastra Nr. 1300 013 1130. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2505 kv.m un pansijas ēkas jaunbūves. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 240 000. Nekustamā īpašuma augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2012.gada 20.augustā plkst.11.00 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 24 000.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ30

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, rīko šādu likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka" piederošo nekustamo īpašumu kā lietu kopības pirmo izsoli:

1. Jūrmala, Slokas iela 91, nekustamais īpašums sastāv zemesgabala ar kopējo platību 1097 kv.m, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5523 ar kadastra Nr. 1300 013 1104, un nepabeigta celtniecības objekta - trīsstāvu rindu mājas jaunbūves ar kopējo platību 664,89 kv.m;

2. Jūrmala, Slokas iela 91B, nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1097 kv.m, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0011 3268 ar kadastra Nr.1300 013 1133, un nepabeigta celtniecības objekta - trīsstāvu rindu mājas jaunbūves ar kopējo platību 664,89 kv.m.

Nekustamo īpašumu kā lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 160 000. Nekustamo īpašumu kā lietu kopības augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN.

Izsole notiks 2012.gada 20.augustā plkst.11.40 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu lietu kopību ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamo īpašumu lietu kopības pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamo īpašumu lietu kopības novērtējuma - LVL 16 000.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ31

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Rīga, Brīvības iela 74-12. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6924-12 ar kadastra Nr.0100 922 5289. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 230,7 kv.m, un 1705/46307 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 123 000, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 20.augustā plkst. 14.20 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 12 300.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ32

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Kreimeņu iela 4, Jūrmala. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 8711 ar kadastra Nr.1300 019 1204. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4052 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 95 000, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 20.augustā plkst. 15.00 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 9500.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ33

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Poruka prospekts 39, Jūrmala. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3129 ar kadastra Nr. 1300 011 2204. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1294 kvm, divām dzīvojamām ēkām un palīgceltnes. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 140 000, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst. 12.00 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 14 000.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ34

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Edgaram Štrausam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Jaunzemju ielā 9A, kadastra Nr. 9601 009 2202, kas atrodas Valmierā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1212 kv.m, uz kura atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 23 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: Latvijas valsts; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā pulksten 11.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 2350 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ35

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Jānim Rupkus piederošo nekustamo īpašumu Jaunā ielā 2-1, kadastra Nr. 6601 900 1446, kas atrodas Limbažos, Limbažu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 65,32 kv.m. Kopīpašuma 6532/219831 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 7700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS ABLV Bank, Elizabetes iela 23, Rīga; Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā pulksten 11.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 770 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ36

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Guntim Riekstiņam piederošo nekustamo īpašumu Veckalsnavas Upmalas, kadastra Nr. 7062 006 0081, kas atrodas Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5,5 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 2600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA Expo Serviss, Maskavas iela 336, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā pulksten 10.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 260 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ37

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Gatim Unguram piederošo nekustamo īpašumu Kalnkrūciemi, kadastra Nr. 6680 004 0034, kas atrodas Umurgas pag., Limbažu nov. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem ar kopējo platību 58,4 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 20 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukums 4, Rīga; Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā pulksten 10.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 2030 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ38

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Kuldīgas iela 8A, Ventspils, kas pieder Klaudijam Preimanim (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks: Klaudijs Preimanis, Kuldīgas iela 8A-1, Ventspils. Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS" SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1, kopīpašuma 25/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Platība 81,4 kv.m. Kadastra numurs 2700 900 0482. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 9400. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā plkst. 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kases fil., 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2012/113.IZ39

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Zemdegas, Virgas pag. Priekules nov., kas pieder Aleksandram Matuzevičam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks: Aleksandrs Matuzevičs, Peldu iela 41-4, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: Tagils Dēnavs, Raiņa iela 17A, Saldus.

Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: nekustamais īpašums sastāv no1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar platību 16,1 ha. Kadastra numurs 6498 002 0300. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 5300. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kases fil., 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2012/113.IZ40

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Ērikam Laake-Červinskim piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1.Nekustamā īpašuma sastāvs.

Nekustamā īpašuma - Māliņu iela 34, Mārupe, Mārupes novads, ar kadastra numuru 8076 007 1805, kas pieder Ērikam Laake-Červinskim un ierakstīts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000165787, sastāvs:

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1805. Platība: 0,1791 ha.

1.2. Pievienota dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8076 007 1805 001).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - Akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, dāvināt, kā arī citādā veidā atsavināt, veikt jebkādas darbības, kas varētu samazināt nekustamā īpašuma vērtību. Pamats: 2006.gada 27.aprīļa hipotēkas līgums Nr.06-045057-PK/1.

2.2. Atzīme - aizsargjosla gar ielu - sarkanā līnija. Platība: 0,0542 ha.

2.3. Atzīme - aizsargjosla gar ielu - būvlaide. Platība: 0,085 ha.

2.4. Atzīme - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu. Platība: 0,0312 ha.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 226 654. Procentu likme: EUR trīs mēnešu EURIBOR, pieskaitot papildus likmi 0%, sākot no 2007.gada 1.janvāra - 0,9% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma summas atmaksas grafikā paredzētajiem termiņiem, papildus jāmaksā 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas. Procentu samaksas termiņš: katra mēneša 15.datumā. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - Akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats 2006.gada 27.aprīļa aizdevuma līgums Nr.06-045057-PK, 2006.gada 27.aprīļa hipotēkas līgums Nr.06-045057-PK/1, 2006.gada 17.oktobra grozījumi 2006.gada 27.aprīļa aizdevuma līgumā Nr.06-045057-PK, 2006.gada 17.oktobra grozījumi 2006.gada 27.aprīļa hipotēkas līgumā Nr.06-045057-PK/1, 2006.gada 15.decembra 27.04.2006. Aizdevuma līguma Nr.06-045057-PK grozījumi, 2006.gada 15.decembra 27.04.2006. Hipotēkas līguma Nr.06-045057-PK/1 grozījumi.

Nodrošinātais prasījums (summa latos): Ls 317 316.

4. Izsoles sākumcena - LVL 105 300 (viens simts pieci tūkstoši trīs simti latu).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Ēriks Laake-Červinskis nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav Civilprocesa likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

9.3. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1. vai 9.2.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1., 9.2. vai 9.3.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.5. Pēc šo nosacījumu 9.4.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.6. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 14.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai: 67220250.


OP 2012/113.IZ41

Kustamas mantas izsole

Maksātnespējas procesa administratore Daina Puķīte paziņo, ka 2012.gada 9.augustā plkst. 10.30 Rīgā, Brīvības gatvē 209-2A, notiks parādniekam Sergejam Jermakovam, personas kods 030278-11238, piederošās kustamas mantas - SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, kopskaitā 100 (viens simts) kapitāla daļu, atklāta mutiska otrā izsole. Kustamas mantas novērtējums/izsoles sākumcena - LVL 32 000 (trīsdesmit divi tūkstoši latu), kas ar pievienotās vērtības nodokli nav apliekama.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles brīdim jāiemaksā administratora kontā AS "Swedbank", LV29HABA0551030298221, saņēmēja - Daina Puķīte MN Administratore (180567-12900), nodrošinājuma summa 10% no izsoles sākuma cenas LVL 3200 (trīs tūkstoši divi simti latu), nosakot iemaksas mērķi - kapitāldaļu SIA ''ARDC'' izsoles nodrošinājums.

Izsolē pārdodamās kustamas mantas nodrošinātais kreditors ir AS "Reverta", vienotais reģ. Nr.400030745590, ar nodrošināta kreditora prasījumu LVL 463850,64.

Kustamas mantas izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Visām personām, kurām uz kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai.

Kustamās mantas izsoli veic administratore Daina Puķīte, sertifikāts Nr.00528, prakses vieta: Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV-1010, tālr.29258780.


OP 2012/113.IZ42

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko ar prakses vietu Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu d/s Getliņi Nr. 20, kas atrodas "Getliņi 20", Salaspils pag., Salaspils nov., kadastra Nr. 8031 013 0476. Īpašnieks - Igors Urvancevs. Piedzinējs - AS "Parex banka", juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 0,0623 ha platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 1350,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena ir LVL 1012,50 (viens tūkstotis divpadsmit lati un 50 santīmi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums tiks pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2012.gada 20.augustā plkst. 12.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr. 02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 135,00 (viens simts trīsdesmit pieci lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2012/113.IZ43

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr. 40003235171, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - likvidējamajai AS "Latvijas Krājbanka". Nekustamā īpašuma adrese: Tallinas iela 21, Jūrmala. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.240 ar kadastra Nr. 1300 020 5703. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2299 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 28 900, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 20.augustā plkst.12.40 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 2890.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ44

Izsole

Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" mantas izsoles uzsākšanu.

Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators "KPMG Baltics SIA", reģ. Nr.40003235171, rīko šādu likvidējamai AS "Latvijas Krājbanka" piederošo nekustamo īpašumu kā lietu kopības izsoli:

1. nekustamais īpašums Jūrmalā, Mellužu prospektā 77 k-1-6, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 292.6 kv.m un 2926/24483 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0031 2312-6 ar kadastra Nr.1300 901 7034;

2. 20318/304500 domājamās daļas no zemes gabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 77, kopējā zemes gabala platība 3045 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7081 ar kadastra Nr.1300 014 1312;

Nekustamo īpašumu kā lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 125 000, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 11.40 Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, 2.stāvā (likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" telpās). Visām personām, kurām uz nekustamiem īpašumiem kā lietu kopību ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" AS "Citadele banka" norēķinu kontā Nr. LV11PARX0000035440006 nekustamo īpašumu lietu kopības pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamo īpašumu lietu kopības novērtējuma - LVL 12 500.

Izsoli rīko likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administrators "KPMG Baltics SIA" (reģ. Nr.40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu - sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv.


OP 2012/113.IZ45

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 68.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš, 2012.gada 20.augustā plkst. 14.00 Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā publiskā izsolē pārdod SIA VOER, reģ. Nr.40003162499, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rītausmas ielā 4, Rīgā.

Piedzinējs: LR Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese Smilšu iela 1, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 4529 m2 un uz tā esošas apbūves - naftas rezervuāriem lit. Nr.003 (piecas naftas cisternas ar kopējo platību 650 m2, kadastra apzīmējums 0100 107 2238 003).

Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.30234 ar kadastra Nr.0100 107 2238.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 48 000.

Izsoles sākumcena Ls 48 000, un izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģ. Nr.16017112751, depozīta kontā Nr. LV94TREL9199055001000 Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 4800 apmērā. Tālrunis uzziņām 67813506.


OP 2012/113.IZ46

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta Blaumaņa ielā 5A-5, Rīgā, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Beļajevai.

Piedzinējs: Andrejs Makarenko.

Parādnieks: Vadim Belyaev.

Nekustamais īpašums sastāv no: zemes gabala 1425 kv.m platībā un uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un palīgceltne Rīgas ielā 30, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Nekustamais īpašums reģistrēts Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2361 ar kadastra numuru 8013 003 0671.

Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākuma cena LVL 48 900.

Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 20.08.2012. pulksten 12.00 Blaumaņa ielā 5A-5, Rīgā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2012/113.IZ47

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 52.iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta Rīgā, Pērnavas ielā 42, rīko Aldim Dēricam piederošā nekustamā īpašuma 1.izsoli. Nekustamais īpašums - zemes gabals ar kopējo platību 0,1871 ha, Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes nov., kadastra numurs 8076 007 1770, īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums, sākumcena ir Ls 6600. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Parādnieks: Aldis Dērics. Piedzinējs: AS Danske Bank, juridiskā adrese: Holmens Kanal 2-12, Kopenhāgena, Dānija, kuru Latvijas Republikā pārstāv Danske bank AS filiāle Latvijā, Cēsu ielā 31/8, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 22.08.2012 plkst. 11.30 Rīgā, Pērnavas ielā 42, 3.stāvā, ZTI A.Glumova prakses vietā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000, saņēmējs Andrejs Glumovs, 211074-12754, Valsts kase, nodrošinājuma summa Ls 660 apmērā. Informācija pa tālr. 67290650. Zvērināts tiesu izpildītājs A. Glumovs.


OP 2012/113.IZ48

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 52.iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta Rīgā, Pērnavas ielā 42, rīko SIA "Drafts Realtys", piederošā nekustamā īpašuma 1.izsoli. Nekustamais īpašums - ēku (būvju) nekustamais īpašums sastāv no pirmsskolas izglītības iestādes un administratīvas ēkas Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes nov., kadastra numurs 8076 507 1618, īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums, sākumcena ir Ls 144 000. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Parādnieks: SIA "Draft Realtys" Konrādu ielā 15, Mārupē, Mārupes nov. Piedzinējs: AS Danske Bank, juridiskā adrese: Holmens Kanal 2-12, Kopenhāgena, Dānija, kuru Latvijas Republikā pārstāv Danske bank AS filiāle Latvijā, Cēsu ielā 31/8, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 22.08.2012 plkst. 11.00 Rīgā, Pērnavas ielā 42, 3.stāvā, ZTI A.Glumova prakses vietā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000, saņēmējs Andrejs Glumovs, 211074-12754, Valsts kase, nodrošinājuma summa Ls 14 400 apmērā. Informācija pa tālr. 67290650. Zvērināts tiesu izpildītājs A.Glumovs.


OP 2012/113.IZ49

Izsole

Administrators Kaspars Freimanis (sertifikāta Nr.00423, prakses vieta: Blaumaņa iela 28, Rīga) paziņo, ka 21.08.2012. plkst. 12.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 36-4, tiek rīkota pirmā piespiedu pārdošana izsolē (ar augšupejošu soli) Maksātnespējīgās fiziskās personas Pāvela Maksimova piederošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no dzīvokļa Rīgā, Silciema ielā 7-1, ar kad. Nr.0100 903 0610, 44,37 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4437/355149 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kā arī inženiertehniskās komunikācijas un pārējās blakus lietas, kas atrodas dzīvoklī un ar to nesaraujami saistītas. Īpašuma novērtējums Ls 11 600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā administratoram Kasparam Freimanim, pers. kods 130486-10709, AS "DnB Banka", kontā Nr. LV87RIKO0007710001344 nodrošinājuma summa 10% apmērā no mantas novērtējuma 1160 Ls. Tālrunis 67284772.


OP 2012/113.IZ50

Izsole

Paziņojums par PSIA "Ādažu Glābšanas dienests", reģ. Nr.40003439071, 139 214 kapitāla daļu trešo izsoli

Izsoles veids: trešā atklātā mutiskā izsole ar lejupejošu soli.

Izsoles organizētājs: Ādažu novada domes izveidota komisija.

Izsoles vieta un laiks: 2012.gada 27.augustā plkst. 12.00 Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2012.gada 20.augustam plkst. 12.00 Ādažu novada domes kancelejā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 3.stāvā, 306.kabinetā.

Izsoles sākumcena: LVL 40 000 (četrdesmit tūkstoši latu), Izsoles solis: LVL 500 (pieci simti latu).

Drošības naudas apmērs un iemaksas kārtība: LVL 800 (astoņi simti lati), kas iemaksājama Ādažu novada domes, reģistrācijas Nr.90000048472, norēķinu kontā Nr. LV 43 TREL 9802 4190 1000 0, Valsts Kase, kods TRELLV22, ar norādi "Drošības nauda dalībai PSIA "Ādažu Glābšanas dienests" kapitāla daļu trešajā izsolē" līdz pieteikuma izsolei iesniegšanai.

Ar PSIA "Ādažu Glābšanas dienests" kapitāla daļu pārdošanas un izsoles noteikumiem, pirkuma līguma projektu un kapitālsabiedrības 2009., 2010. un 2011.gada pārskatiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī 235.kabinetā Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895717. Uzziņas pa tālruni un e-pastu: 67895717, e-pasts maija.dadze@adazi.lv.


OP 2012/113.IZ51

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena ar amata vietu Nr. 42, prakses vietu Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā, rīko Denisam Čurikovam piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā.

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs.

Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr. 14, ar platību 71,6 kv.m un 716/36027 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8048 004 0350), kas atrodas Rožu ielā 2, Babītē, Babītes pag., Babītes nov, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 701 14, ar kadastra numuru 8048 900 1128.

2. Pārdodamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Apgrūtinājumi ar aizliegumu.

Atzīme: dzīvokļa Nr. 14 īpašniekam ir beztermiņa tiesības lietot automašīnu stāvvietu Nr. 20, saskaņā ar pirkuma līguma pielikumu Nr. 1-autostāvvietu numerācijas plāns. Pamats: 2006.gada 20.septembra ķīlas līgums Nr. SB-26/3466/1(grozīts). Grozīt atzīmi Nr.3.1. (žurnāla Nr. 300001643907, 21.09.2006.), nosakot, ka aizlieguma atzīme nostiprināta par labu Danske Bank AS. Pamats: 2008.gada 30.jūnija Pārrobežu apvienošanas paziņojums starp AS Danske Bank un AS Sampo Banka, 2008.gada 4.jūlija Uzņēmumu reģistra lēmums.

2.2. Apgrūtinājumi ar ķīlas tiesību.

Nostiprināta hipotēka 97 029,13 LVL apmērā. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 74 637,79. Procentu likme: 3 mēnešu EUR LIBOR+0,9% gadā. Līgumsods: 0,1% no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Procentu samaksas termiņš: līdz katra mēneša 25.datumam. Kreditors: akciju sabiedrība "Sampo banka', nodokļu maksātāja kods 50003316811. 2006.gada 20.septembra kredīta līgums Nr. SB-26/3466, 2006.gada 20.septembra ķīlas līgums Nr. SB-26/3466/1 (grozīts). Grozīts 1.un 2.iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300001643907, 21.09.2006.), nosakot, ka kreditors ir AS Danske Bank. Pamats: 2008.g. 30.jūnija Pārrobežu apvienošanas paziņojums starp AS Danske Bank un AS Sampo Banka, 2008.gada 4.jūlija Uzņēmumu reģistra lēmums.

2.3. Apgrūtinājumi ar lietu tiesību.

3. Izsoles sākumcena. Izsole par latiem ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas LVL 26 300 (divdesmit seši tūkstoši trīs simti lati).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Izsoles uzvarētājam nosolītā pirkuma summa ir jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, naudu ieskaitot attiecīgajā izsoles organizētāja kontā.

5. Tiesības pārdodamajā nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas izsoles uzvarētājam, īpašnieks Deniss Čurikovs īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi.

Izsoles solis tiek noteikts 1% (viens procents) apmērā no pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 263 (divi simti sešdesmit trīs lati). Izsoles nodrošinājuma summa tiek noteikta 10% (desmit procenti) apmērā no pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 2630 (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit lati). Izsole ir notikusi, ja ir reģistrējies un ieradies arī tikai viens solītājs, kurš pārsolījis sākumcenu. Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē. Pārdošanu izsolē veic tiesu izpildītājs kārtībā, kāda Civilprocesa likumā noteikta tiesas spriedumu izpildei. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā nodrošinājums Ls 2630 apmērā. Nodrošinājums iemaksājams Valsts kasē, kontā Nr. LV80TREL9199032001000. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.p. otro daļu, līdz izsolei lūdzu pārliecināties, vai tiesu izpildītāja norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst. 13.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā. Tālr. 67813503, 29179917.


OP 2012/113.IZ52

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena ar amata vietu Nr.42, prakses vietu Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā, rīko Dmitrijam Lavrovam piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Augusta Deglava ielā 104-111, kadastra Nr. 0100 901 6793, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā. Piedzinējs: SIA "Mateks", reģ.Nr.40003995980 (Elizabetes iela 8-2, Rīga, LV-1010).

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums.

Īpašuma adrese: Augusta Deglava iela 104-111, Rīga. Īpašuma sastāvs: dzīvoklis, platība 36,9 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 369/95810 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Kadastra numurs 0100 901 6793. Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.14844 111.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

Apgrūtinājumi: noteikts aizliegums bez "West Kredit", akciju sabiedrības, nodokļu maksātāja kods 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 15.februāra ķīlas/hipotēkas līgums Nr.111502/1R.

Ieķīlājumi: nostiprināta kā pirmā hipotēka. Pamats: 2011.gada 15.februāra aizdevuma (kredīta) līgums Nr.111502/1R, 2011.gada 15.februāra ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.111502/1R.

3. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena: Ls 10 600,00 (desmit tūkstoši seši simti latu un 00 santīmi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Samaksas veids: nosolītā augstākā cena nosolītājam jāmaksā naudā (latos) viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība: iemaksājot nosolīto augstāko cenu izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5.Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Īpašnieks Dmitrijs Lavrovs nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

6. Nenotikusi izsole.

Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) izsolē nav ieradušies solītāji,

2) neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu,

3) pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā izsoles noteikumos paredzētajā termiņā.

7. Citi pārdošanas nosacījumi.

Noteikumi.

1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL.

2. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu Ls 1060 apmērā (10% no izsoles sākumcenas).

3. Izsole notiek ar augšupejošu soli Ls 500 (pieci simti lati).

4. Izsole ir notikusi arī tad, ja izsolē ir ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

5. Pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības.

6. Izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā.

7. Nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā nodrošinājums Ls 1060 apmērā. Nodrošinājums iemaksājams Valsts kases kontā Nr. LV80TREL9199032001000. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.p. otro daļu, līdz izsolei lūdzu pārliecināties, vai tiesu izpildītāja norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst.14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā. Tālr. 67813503, 29179917.


OP 2012/113.IZ53

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Kr.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Jeļenai Smirnovai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 6-67, Rīgā, kadastra numurs 0100 917 1027, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no četristabu dzīvokļa īpašuma 75,17 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 7517/390013 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Dzīvoklis izvietots 1982.gadā būvētā deviņstāvu 602.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 8.stāvā. Piedzinējs: SIA "Kapitāla risinājumi", Vecpilsētas iela 19, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 19 800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.11.00 Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 1980. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ54

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Ansim Ataolam Bērziņam piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Maskavas ielā 54, Rīgā, kadastra numurs 0100 043 0006, otro izsoli par labu Ievai Bērziņai. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1278 kv.m platībā, uz kura atrodas viena vienstāva dzīvojamā ēka 305,8 kv.m platībā, viena trīsstāvu dzīvojamā ēka 504 kv.m platībā un palīgēka - pirts ēka ≈20 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība Ls 22 600. Otrās izsoles sākumcena Ls 16 950. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.10.00 Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 2260. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ55

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko SIA "Namu saimnieks", jur.adrese: Maskavas iela 73, Rīga, piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Maskavas ielā 73, Rīgā, kadastra numurs 0100 043 0116, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 3749 kv.m platībā, uz kura atrodas namīpašums: piecstāvu dzīvojamā ēka (liters Nr.1) ar kopējo platību 2679,6 kv.m. Piedzinējs: Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 220 800. Otrās izsoles sākumcena: Ls 165 600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.10.20, Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 22 080. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ56

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Dināram Kinstleram piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Dināru ielā 12, Griķi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra numurs 8064 008 0901, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala 0,1235 ha platībā. Nekustamais īpašums atrodas aptuveni 35 km attālumā no Rīgas centra. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna nov.; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 1400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.12.40 Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 140. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ57

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Jeļenai Vasinai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Dammes ielā 30-5, Rīgā, kadastra numurs 0100 903 3308, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa īpašuma 54,23 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 5423/238004 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Dzīvoklis izvietots 1974.gadā ekspluatācijā nodotā "jaunā lietuviešu" projekta piecstāvu dzelzsbetona paneļu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Piedzinēji: AS "Norvik banka", E.Birznieka - Upīša iela 21, Rīga; AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 16 700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.11.20 Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 1670. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ58

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Aivaram Cipem piederošās ¼ domājamās daļas un Pēterim Abrickim piederošās ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ezera ielā 18, Rīgā, kadastra numurs 0100 068 0161, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 3731 kv.m platībā, uz kura atrodas namīpašums: trīsstāvu dzīvojamā ēka (liters Nr.1), divstāvu dzīvojamā ēka (liters Nr.2) un vienstāva dzīvojamā ēka (liters Nr.3). Saskaņā ar 2004.gada 28.janvāra līgumu par nekustamā īpašuma sadali un lietošanas kārtību atsevišķā lietošanā atrodas šādi dzīvokļi, ar kopējo platību 947,4 kv.m, kas atrodas trīsstāvu dzīvojamā ēkā (liters Nr.1), celta 1910.gadā: 18 (28,9 kv.m), 21 (28,1 kv.m), 22 (29 kv.m), 24 (28,5 kv.m), 25 (28,8 kv.m), 26 (28,2 kv.m), 27 (29 kv.m), 28 (28,8 kv.m), 29 (29,2 kv.m), 30 (28,7 kv.m), 31 (28,4 kv.m), 32 (28,5 kv.m), 33 (29,2 kv.m), 34 (28,4 kv.m), 35 (29 kv.m), 36 (28,8 kv.m), 37 (28,7 kv.m), 38 (28,1 kv.m), 39 (28,8 kv.m), 40 (30 kv.m), 41 (28,6 kv.m), 42 (28,3 kv.m), 43 (28,3 kv.m), 44 (28,4 kv.m), 45 (28,6 kv.m), 46 (28,6 kv.m), 47 (29 kv.m), 48 (28,7 kv.m), 49 (28,4 kv.m), 50 (28,6 kv.m), 51 (29,2 kv.m), 52 (28,5 kv.m), 53 (29,1 kv.m); bēniņi virs lietošanā esošajiem dzīvokļiem un kāpņu telpas, kas nodrošina piekļuvi lietošanā esošajiem dzīvokļiem, izņemot kāpņu telpu, kas nodrošina piekļuvi dzīvokļiem Nr.18 - 29; bēniņi virs lietošanā esošajiem dzīvokļiem un lietošanā nodotajām kāpņu telpām; šķūnis (kadastra Nr.010006801610012) ar kopējo platību 3,3 kv.m, šķūnis (kadastra Nr.010006801610013) ar kopējo platību 3 kv.m un daļa no šķūņa (kadastra Nr.010006801610011), kas atrodas zemesgabala B robežās; zemesgabals, kas 2004.gada 28.janvāra līguma par nekustamā īpašuma sadali un lietošanas kārtību pielikumā pievienotajā plānā apzīmēts ar simbolu B. Piedzinējs: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 84 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.11.40, Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 8450. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ59

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Dināram Kinstleram piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Dināru ielā 8, Griķi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra numurs 8064 008 0898, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala 0,1232 ha platībā. Nekustamais īpašums atrodas aptuveni 35 km attālumā no Rīgas centra. Piedzinējs: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna nov.; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 1500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.12.20 Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 150. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ60

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Dināram Kinstleram piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Dināru ielā 10, Griķi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra numurs 8064 008 0900, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala 0,1222 ha platībā. Nekustamais īpašums atrodas aptuveni 35 km attālumā no Rīgas centra. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna nov.; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 1500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.12.30 Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 150. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ61

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Dināram Kinstleram piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Dināru ielā 6, Griķi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra numurs 8064 008 0896, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala 0,1419 ha platībā. Nekustamais īpašums atrodas aptuveni 35 km attālumā no Rīgas centra. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna nov.; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 1700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.12.10 Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 170. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ62

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, K.Barona ielā 32, 2.stāvā, rīko Dināram Kinstleram piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Dināru ielā 4, Griķi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra numurs 8064 008 0894, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala 0,1601 ha platībā. Nekustamais īpašums atrodas aptuveni 35 km attālumā no Rīgas centra. Piedzinēji: A/S "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna nov.; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 1900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst.12.00 Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32, 2.stāvā (ieeja no Pērses ielas puses). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 190. Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.


OP 2012/113.IZ63

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Janai Muskai piederošo nekustamo īpašumu "Krastmalas", kadastra Nr. 9658 006 0083, kas atrodas Jeru pag., Rūjienas nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 4,52 ha. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja un palīgceltne. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 5800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.; Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, K.Valdemāra iela 62, Rīga; Rūjienas novada pašvaldība, Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 13.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 580 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ64

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē SIA Vesetas koks piederošo nekustamo īpašumu Vanagi, kadastra Nr. 7062 011 0306, kas atrodas Kalsnavas pag., Madonas nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,3263 ha, uz kura atrodas jaunlopu novietne, kas rekonstruēta par kokapstrādes cehu - galdniecību. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 9700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.; Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov.; Latvijas valsts. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 13.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 970 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ65

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Armandam Bērziņam piederošo nekustamo īpašumu Pāvila Rozīša ielā 6-67, kadastra Nr. 4260 900 0396, kas atrodas Liepā, Liepas pag., Priekuļu nov. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,3 kv.m. Kopīpašuma 253/19884 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 1300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.; Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 12.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 130 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ66

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Irinai Cerukai piederošo nekustamo īpašumu Apes iela 8-43, kadastra Nr. 3601 900 2218, kas atrodas Alūksnē, Alūksnes nov. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 70,3 kv.m. Kopīpašuma 703/28014 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 5500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 11.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 550 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ67

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Ivo Supem piederošo nekustamo īpašumu Ceļmalas, kadastra Nr. 9490 006 0040, kas atrodas Variņu pag., Smiltenes nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6,7 ha, dzīvojamās mājas un palīgēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 4400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.; Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 12.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 440 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ68

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Edgaram Strodam piederošo nekustamo īpašumu Apes ielā 6-23, kadastra Nr. 3601 900 0411, kas atrodas Alūksnē, Alūksnes nov. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 44,7 kv.m. Kopīpašuma 447/35099 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 2000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 11.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 200 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ69

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Dzintrai Kalniņai piederošo nekustamo īpašumu Jāņkalna ielā 4, kadastra Nr. 4272 007 0265, kas atrodas Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1193 kv.m, dzīvojamās mājas un palīgēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 18 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 10.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 1820 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ70

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Mārim Lindānam piederošo nekustamo īpašumu Krāces, kadastra Nr. 7044 012 0084, kas atrodas Barkavas pag., Madonas nov. Nekustamais īpašums sastāv no pieciem zemesgabaliem ar kopējo platību 4,69 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 1100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 23.augustā pulksten 10.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 110 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2012/113.IZ71

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Gundaram Grēgeram piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1.Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.Dzīvokļa īpašums Nr.82 ar kopējo platību 91,40 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 914/139557 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Kaivas ielā 50 k-5, Rīgā, kadastra Nr.0100 924 5392, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000306513 82.

1.2.1/33 domājamās daļas no neapdzīvojamās telpas Nr.150, lietošanā autostāvvieta Nr.48, kas atrodas Kaivas ielā 50 k-5, Rīgā, kadastra Nr.0100 924 5460, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000306513 150.

2.Nekustamā īpašuma 1.1. apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, grozīt lietošanas kārtību un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 09.07.2007. hipotēkas līgums Nr.07-081635-PK/1, 12.09.2007. 09.07.2007. hipotēkas līguma Nr.07-081635-PK/1 grozījumi.

2.2.Ieraksts 1.1.(žurnāla Nr.300002219992, 11.09.2007.) pārnests no Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000306513, atdalot dzīvokļa īpašumu: Atzīme - SIA 'BALTKOM TV SIA' īpašums, kas izvietots inženiertehnisko komunikāciju šahtās. Pēc sistēmu montāžas un nodošanas ekspluatācijā īpašniekam nepieļaut nekādu tehnisku izmaiņu izdarīšanu SIA 'BALTKOM TV SIA' uztverošās un raidošās MMDS antenu, pastiprinošās, sadalošās, aparatūras un mājas sadales tīkla sistēmās, bez rakstiskas saskaņošanas ar SIA 'BALTKOM TV SIA'. Pamats: 2007.gada 19.marta līgums Nr. NP-45/07.

2.3.Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 91551,47). Procentu likme: 09.07.2007. aizdevuma līguma Nr.07-081635-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 09.07.2007. aizdevuma līgums Nr.07-081635-PK, 12.09.2007. 09.07.2007. Aizdevuma līguma Nr.07-081635-PK grozījumi, 09.07.2007. Hipotēkas līgums Nr.07-081635-PK/1, 12.09.2007. 09.07.2007. Hipotēkas līguma Nr.07-081635-PK/1 grozījumi. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī GUNDARAM GRĒGERAM, personas kods 250469-12533, piederošām domājamām daļām nekustamā īpašumā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0030 6513 - 150.

Nodrošinātais prasījums LVL 128 173.

3.Nekustamā īpašuma 1.2.apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

3.1.Noteikts aizliegums GUNDARAM GRĒGERAM, personas kods 250469-12533, bez AS "Swedbank" (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 12.09.2007. 09.07.2007. Hipotēkas līguma Nr.07-081635-PK/1 grozījumi.

3.2.Atzīme - GUNDARS GRĒGERS, personas kods 250469-12533, apgrūtināts ar 13.09.2007. Autostāvvietas pirkuma līguma 5.1.punktā minētajiem nosacījumiem. Pamats: 13.09.2007. Autostāvvietas pirkuma līgums.

3.3.Atzīme - GUNDARS GRĒGERS, personas kods 250469-12533, atsakās no pirmpirkuma tiesību izlietošanas uz atlikušajām kopīpašniekiem piederošām kopīpašuma domājamām daļām. Pamats: 13.09.2007. Autostāvvietas pirkuma līgums.

3.4.Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 91551,47). Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.07-081635-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 12.09.2007. 09.07.2007. Aizdevuma līguma Nr.07-081635-PK grozījumi, 12.09.2007. 09.07.2007. Hipotēkas līguma Nr.07-081635-PK/1 grozījumi. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0030 6513 - 82.

Nodrošinātais prasījums LVL 128 173.

4.Izsoles sākumcena - LVL 36 000.

5.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6.Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Gundars Grēgers patur sev.

3.Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

3.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

3.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

3.3.pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

4.Nenotikušas izsoles sekas:

4.1.ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

4.2.persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības.

4.3.ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

5.Citi pārdošanas nosacījumi:

5.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

5.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

5.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

5.4.pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

5.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

5.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

5.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

5.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

5.9.ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 12.50 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ72

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Andrim Silkalnam piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1.Nekustamā īpašuma sastāvs:

Dzīvokļa īpašums Nr.54 ar kopējo platību 25,56 kv.m un 2556/258985 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Biķernieku ielā 31, Rīgā, un ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18442 54, kadastra Nr.0100 903 4925.

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 12.decembra hipotēkas līgums Nr.06-146266-PK/1.

2.2.Nostiprināta kārtējā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 28899,30. Procentu likme: 1) Aizdevuma līguma Nr.06-146266-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9.punktā noteiktā Procentu likme Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 12.decembra aizdevuma līgums Nr.06-146266-PK, 2006.gada 12.decembra hipotēkas līgums Nr.06-146266-PK/1.

Nodrošinātais prasījums LVL 40 459.

3.Izsoles sākumcena - LVL 9400 (Deviņi tūkstoši četri simti latu).

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Andris Silkalns patur sev.

6.Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3.pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7.Nenotikušas izsoles sekas:

7.1.ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2.persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3.ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8.Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

8.4.pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9.ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 13.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ73

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, rīko nekustamā īpašuma Miera ielā 32-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 323 0184, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 37,93 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Normunds Mazjānis. Piedzinējs - Akciju sabiedrība "Swedbank", (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 6200. Otrās izsoles sākumcena - Ls 4650. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 13.30 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ74

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, rīko nekustamā īpašuma Miera ielā 32-IV, Rīgā, kadastra Nr.0100 323 0223, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no mākslinieku darbnīcas ar kopējo platību 121,75 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Normunds Mazjānis. Piedzinējs - Akciju sabiedrība "Swedbank", (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 1400. Otrās izsoles sākumcena - Ls 1050. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 13.40 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ75

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, rīko nekustamā īpašuma Dižpriedēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0287, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,75 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LPK Būve", Dravnieku iela 6, Lielvārde, Lielvārdes novads. Piedzinējs - "Swedbank" Akciju sabiedrība, Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 2300. Otrās izsoles sākumcena - Ls 1725. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 13.50 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ76

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, rīko nekustamā īpašuma "Saurieši 8"-38, Saurieši, Stopiņu novads, kadastra Nr.8096 900 2069, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 61,7 kv.m un 617/35678 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Pēteris Papāns. Piedzinējs Baiba Papāne. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 14 600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 14.10 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ77

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Intai Vasiļevskai piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1Dzīvokļa īpašums Nr.40 ar platību 47,42 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 4742/201117, kas atrodas Gobas ielā 29, Rīgā, Latvijā, un ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25884 40, kadastra numurs 0100 923 9759.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums-"HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 11.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-049691-PK/1;

2.2.Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums-"HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 11.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-049591-PK/2.

2.3.Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2007.gada 14.februāra pirkuma līgums.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma pamatsumma LVL 2951,78. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-049691-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums- "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 11.aprīļa aizdevuma līgums Nr.08-049691-PK, 2008.gada 11.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-049691-PK/1.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 4132.

3.2. Nostiprināta kā otrā hipotēka par aizdevuma summu Ls 26565,99. Procentu likme: 1) Aizdevuma līguma Nr.08-049591-PK I daļas 1.sadaļā "Pamantoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums- "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 11.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-049591-PK/2, 2008.gada 11.aprīļa aizdevuma līgums Nr.08-049591-PK. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27265-10.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 37 192.

4. Izsoles sākumcena - LVL 9400 (deviņi tūkstoši četri simti latu).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1.Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Inta Vasiļevska patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā visu no viņa pienākošo summu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā (šo noteikumu 8.1.1.un 8.1.2.punktos) paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā (šo noteikumu 8.1.3.punktā) paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

9.3. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

9.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo noteikumu 9.1., 9.2., vai 9.3.punktos norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.5. Pēc šo noteikumu 9.4. punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.6. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 13.10 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ78

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Jānim Ziemelim piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.Dzīvokļa īpašums Nr.16 ar platību 41,95 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa (4195/55907) no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Salacas ielā 22, Rīgā, Latvijā, un ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000038223 16, kadastra numurs 0100 921 7468.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 6.decembra hipotēkas līgums Nr.05-136739-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.Nostiprināta kā pirmā hipotēka. (Aizdevuma pamatsumma - LVL 11 000) Procentu likme: 1) 3 mēnešu RIGIBOR + 1,8% gadā; 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 6.decembra aizdevuma līgums Nr.05-136739-PK, 2005.gada 6.decembra hipotēkas līgums Nr.05-136739-PK/1.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 15 400.

4. Izsoles sākumcena - LVL 9100 (deviņi tūkstoši viens simts latu).

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Jānis Ziemelis patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 12.40 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ79

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Sergejam Horinam piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.Dzīvokļa īpašums Nr.10 ar platību 40,09 m2. Kopīpašuma domājamā daļa (4009/123650) no daudzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0100 074 0284). Īpašums atrodas: Ilmājas iela 1-10, Rīga, Latvija, un ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.17830 10, ar kadastra numuru 0100 912 9954.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 13.novembra hipotēkas līgums Nr.06-126281-PK/1;

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.Nostiprināta hipotēka par aizdevuma summu Ls 37037,77. Procentu likme: 1) aizdevuma līguma Nr.06-126281-PK I daļas 1.sadaļā "pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme; 2) 0,16% - nokavējuma procenti. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 13.novembra aizdevuma līgums Nr.06-126281-PK, 2006.gada 13.novembra hipotēkas līgums Nr.06-126281-PK/1.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 51 853.

4. Izsoles sākumcena - LVL 9500 (deviņi tūkstoši pieci simti latu).

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Sergejs Horins patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 12.30 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ80

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Agrim Piteronokam piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1.Nekustamā īpašuma sastāvs:

Zemes gabals ar kopējo platību 0,86 ha, kas atrodas Mediņi, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., Latvijā, un ir ierakstīts Tīnūžu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1339, kadastra numurs 7494-006-0204. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamās mājas jaunbūve ar kadastra apzīmējumu 7494 006 0204 001 ar kopējo platību 223,7 kv.m.

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 5.jūlija hipotēkas līgums Nr.05-062646-PK/1;

2.2.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 29.augusta hipotēkas līgums Nr.07-105429-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 14056,08). Procentu likme: 1) Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no eiro sešu mēnešu EURIBOR gadā, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 0% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku, savukārt sākot ar 01.01.2006. papildus likme 1,75% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; 2) nokavējuma procenti par Aizdevuma lietošanu pēc Aizdevuma līgumā un Grafikā paredzētā Aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko Aizdevējs noteicis saskaņā ar Aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: nokavējuma līgumsods par procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) Līgumsods - 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš- līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 5.jūlija aizdevuma līgums Nr.05-062646-PK, 2005.gada 5.jūlija Hipotēkas līgums Nr.05-062646-PK/1.

3.2.Nostiprinātā kā otrā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 10542,06. procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.07-105429-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3.punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 29.augusta aizdevuma līgums Nr.07-105429-PK, 2007.gada 29.augusta Hipotēkas līgums Nr.07-105429-PK/1.

4.Izsoles sākumcena - LVL 19 100 (deviņpadsmit tūkstoši viens simts latu).

5.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6.Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Agris Piteronoks patur sev.

7.Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.3.pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

8.Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1.izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

8.4.pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9.ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 7.3.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

9.Nenotikušas izsoles sekas:

9.1.Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu;

9.2.Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli;

9.3.Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu, ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus;

9.4.Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants);

9.5.ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 12.20 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ81

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Valdim Veideram piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.Dzīvokļa īpašums Nr.16. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (daļa 5891/267423) ar platību 58,91 m2. Nekustamais īpašums atrodas Staiceles ielā 21-16, Rīgā, un ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.15420 16, kadastra numurs 0100 910 1657.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 1.jūnija hipotēkas līgums Nr.04-035571-PK/1;

2.2.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 16.jūnija aizdevuma līgums Nr.05-055774-PK, 2005.gada 16.jūnija hipotēkas līgums Nr.05-055774-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.Nostiprināta kā otrā hipotēka par aizdevuma summu LVL 6528 Procentu likme: 1) USD 6 mēnešu LIBOR + 3,1% gadā 2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: 1)par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.04-035571-PK, 2004.gada 1.jūnija hipotēkas līgums Nr.04-035571-PK/1.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 9139.

3.2. Nostiprināta hipotēka, par aizdevuma summu LVL 3000,97 Procentu likme: 1) eiro 6 mēnešu EURIBOR + 0% gadā, sākot no 2006.gada 1.janvāra - 2,3% gadā 2) nokavējuma procenti par Aizdevuma lietošanu pēc Aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā Aizdevuma atmaksas termiņa, ko Aizdevējs noteicis saskaņā ar Aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma laiku Līgumsods: 1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) Līgumsods - 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 16.jūnija aizdevuma līgums Nr.05-055774-PK, 2005.gada 16.jūnija hipotēkas līgums Nr.05-055774-PK/1.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 4201.

4. Izsoles sākumcena - LVL 13 800 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Valdis Veiders patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 12.10 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ82

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.58, rīko Tamārai Lajevskai piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Dzīvokļa īpašums Nr.19 ar platību 57,9 kv.m, kopīpašuma domājamā daļa (12/1000) no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Mārcienas ielā 5, Rīgā, Latvijā, un ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30899 19, kadastra numurs 0100 911 8624.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 3.marta hipotēkas līgums Nr.05-018095-PK/1;

2.2.Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 14.novembra hipotēkas līgums Nr.06-131270-PK/1;

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.Nostiprināta kā pirmā hipotēka (Aizdevuma pamatsumma LVL 4851,46) Procentu likme: 1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no eiro sešu mēnešu EURIBOR gadā, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 2,5% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; 2) nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko aizdevējs noteicis saskaņā ar Aizdevuma līgumu, papildus jāmaksā 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: 1) Līgumsods par Aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 3.marta aizdevuma līgums Nr.05-018095-PK, 2005.gada 3.marta hipotēkas līgums Nr.05-018095-PK/1

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 6793.

3.2.Nostiprināta kā otrā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 10542,06). Procentu likme: 1) aizdevuma līguma Nr.06-131270-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme, 2) 0,16% - nokavējuma procenti. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, 2) 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 14.novembra aizdevuma līgums Nr.06-131270-PK, 2006.gada 14.novembra hipotēkas līgums Nr.06-131270-PK/1.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 14758,88.

3.3.Grozīts 3.1 ieraksts - palielināta hipotēkas summa, tajā skaitā aizdevuma summa par Ls 6325,24 un noteikta Ls 8647,81. Procentu likme - aizdevuma līguma Nr.05-018095-PK grozījumu (07.08.2009.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1,6.punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2009.gada 7.augusta 03.03.2005. aizdevuma līguma Nr.05-018095 - PK grozījumi, 2009.gada 7.augusta 03.03.2005. hipotēkas līguma Nr.05-018095-PK/1 grozījumi.

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 12 107.

4. Izsoles sākumcena - LVL 15 700 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Tamāra Lajevska patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsole notiks 2012.gada 22.augustā plkst. 12.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2012/113.IZ83

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Vaivadei Vilhelmīnei.

Izsole tiek rīkota AS "Citadele banka", Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1522, labā.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums

1.1. Vilhelmīnei Vaivadei piederošais dzīvokļa īpašums Nr.70 un kopīpašuma domājamās daļas (8/1000) no daudzdzīvokļu mājas, adrese: Jukuma Vācieša ielā 8, Rīgā, kadastra Nr.0100 916 8655, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.29799 70 (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi

2.1. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu:

2.1.1. Nav ierakstu.

2.2. Atzīmes par aizliegumiem:

2.2.1. Ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Liānas Liepiņas 2007.gada 12.aprīļa lēmumu (II.daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1.). Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 4.aprīļa ieķīlājuma līgums Nr.4.4.-07/181-IE1. (grozīts)

2.2.2. Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ilzes Ieviņas 2010.gada 29.decembra lēmumu (II.daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.4.1.) Grozīts ieraksts Nr.2.1. (žurnāla Nr.300002011195, 10.04.2007) daļā: aizliegums noteikts par labu Akciju sabiedrībai "Citadele banka", vienotais reģistrācijas Nr.40103303559. Pamats: 2010.gada 5.novembra vienošanās Nr.2.-14/27, 2010.gada 28.jūlija līgums par uzņēmuma pāreju.

2.3. Ķīlas tiesība un tā pamats:

2.3.1. Ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Liānas Liepiņas 2007.gada 12.aprīļa lēmumu (IV.daļas 1.,2.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) Nostiprināta kā otrā hipotēka (aizdevuma summa LVL 39357,02) Procentu likme: EUR 6 mēn. LIBOR + 3% gadā. Līgumsods: Līgumsods par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar Kredīta līgumu Nr.4.4.-07/181. Samaksas termiņš - Saskaņā ar Kredīta līgumu Nr.4.4.-07/181. Kreditors: Akciju sabiedrība "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2007.gada 4.aprīļa kredīta līgums Nr.4.4.-07/181, 2007.gada 4.aprīļa ieķīlājuma līgums Nr.4.4.-07/181-IE1. (grozīts)

2.3.2. Ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ilzes Ieviņas 2010.gada 29.decembra lēmumu (IV.daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.4.1.) grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1. (žurnāla Nr.300002011195, 10.04.2007) daļā: kreditors - Akciju sabiedrība "Citadele banka", vienotais reģistrācijas Nr.40103303559. Pamats: 2010.gada 5.novembra vienošanās Nr.2.-14/27, 2010.gada 28.jūlija līgums par uzņēmuma pāreju.

3. Izsoles sākumcena

3.1. Izsoles sākumcena ir LVL 13 100 (trīspadsmit tūkstoši viens simts latu)

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (nosolītājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev

5.1. Vilhelmīne Vaivade kā Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi

6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

6.2. Izsole ir atklāta, notiek ar vairāksolīšanu un kā maksāšanas līdzeklis izsolē ir Latvijas lati.

6.3. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

6.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli - LVL 131 (viens simts trīsdesmit viens lats), kas atbilst vienam procentam no Nekustamā īpašuma sākumcenas.

6.5. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pretendents, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

6.6. Pretendentam (nosolītājam), tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

6.7. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

6.8. Ja nosolītā augstākā cena netiek samaksāta šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (nosolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts.

7. Nenotikusi izsole

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradušies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;

7.1.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

8. Nenotikušas izsoles sekas

8.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens pretendents vai neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu, hipotekārajam kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības Nekustamo īpašumu paturēt sev par sākumcenu.

8.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo nosolītājs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā vai apjomā, pārsolītais solītājs var paturēt Nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

8.3. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, tad kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par izsoles sākumcenu.

8.4. Ja pirmajā izsolē Nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro un ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma pirmā labprātīgā izsole notiks 2012.gada 21.augustā plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18, Rīgā (ieeja no Ādmiņu ielas).

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2012/113.IZ84

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA "Vēdas" piederošo nekustamo īpašumu "Lejasgustiņi", kas atrodas Valdgales pagastā, Talsu novadā.

Parādnieks: SIA "VĒDAS" - juridiskā adrese Talsu novads, Valdgales pagasts, "Celtnieki".

Piedzinējs: AS "SEB banka", adrese Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Valdlauči, Meistaru iela, un Valsts ieņēmumu dienests.

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Talsu zemesgrāmatas nodaļas Valdgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.136, ar kadastra Nr.8892 008 0027.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,8 ha.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 1600 (Viens tūkstotis seši simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamais īpašums tiek pārdots pirmajā izsolē, kura notiks 2012.gada 30.augustā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas prakses vietā Ūdens ielā 15 (trešajā stāvā) Ventspilī.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 160 (viens simts sešdesmit latu).

Tālrunis uzziņām 63628161, 26743058.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)