"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds
Jaunākais laidiens   |   Par oficiālo izdevumu   |   Kā lietot     
Izdevuma struktūra
Konstitucionālās
institūcijas
Ministrijas
Iestādes
Pašvaldības
Valsts apbalvojumi
Oficiālie paziņojumi
facebook.com/LatvijasVestnesis
Ātrās saites
Likumi    ST spriedumi
MK noteikumi  MK protokoli
MK instrukcijas  MK rīkojumi
Izsoles    Amatu konkursi
Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Piektdiena, 06.05.2016., Nr.87 (5659)

OP 2016/87

Konstitucionālās institūcijas

Ministru kabinets

 

Noteikumi

|14|
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 264
2016/87.5
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 265
2016/87.6
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 266
2016/87.7
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 267
2016/87.8
Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 268
2016/87.9
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 269
2016/87.10
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 270
2016/87.11
Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 29. decembra noteikumos Nr. 489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 271
2016/87.12
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos Nr. 820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 272
2016/87.13
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr. 572 "Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 273
2016/87.14
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 143 "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 274
2016/87.15
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 275
2016/87.16
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumos Nr. 610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 276
2016/87.17
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 367 "Nacionālais numerācijas plāns"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 277
2016/87.18

Ministru prezidents

 

Rīkojumi

|2|
Par Indras Matisones pārcelšanu
Ministru prezidenta rīkojums Nr. 141
2016/87.20
Par Kristīnes Straumes pārcelšanu
Ministru prezidenta rīkojums Nr. 142
2016/87.21

Šodien visvairāk lasītie
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 143 "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"